Uhaan:ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
03:04, 25 ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 2014- ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠢ Kolega2357 (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ

(ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ) ←ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ | ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ (ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ) | ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ→ (ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ)
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ВИКИПЕДИА НЬ ӨӨРТ АГУУЛАГДАЖ БУЙ МЭДЭЭЛЭЛ ҮНЭН ЗӨВ ГЭСЭН БАТАЛГАА ГАРГАХГҮЙ

ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠪᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠡᠲ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠡᠲ ᠬᠣᠯᠪᠣᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠨᠡ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠤᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠬᠢᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠵᠥᠪ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠩᠬᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ ᠲᠡᠢ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠵᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠤᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨᠡᠨ ᠵᠥᠪ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ᠂ ᠰᠫᠣᠩᠰᠣᠷ ᠤᠳ᠂ ᠠᠳᠮᠢᠨᠢᠰᠲᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠳ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ᠂ ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠭᠦᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠯᠢᠨ᠋ᠺ ᠬᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢ[ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠭᠡ (ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ᠂ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ᠂ ᠡᠷᠦᠰᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ) ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃eu:Wikipedia:Erantzukizunen mugaketa orokorra ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠦ ᠲᠠ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ? ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠣᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠵᠥᠪ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠦ ᠤᠨᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠥᠨᠳᠥᠷ OK Ć

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ