2011-12 ᠣᠨ ᠤ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ
ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ 2011–12
ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ 284
ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 795 (ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ 2.8)
ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠷᠣᠪᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠫᠧᠷᠰᠢ (26 ᠭᠣᠣᠯ)
ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 8–2 ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ
ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ 6–0 ᠺᠦ᠋ᠣᠩ ᠫᠠᠷᠺ ᠷᠧᠢᠨᠵᠧᠷᠰ
ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 1–6 ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ
ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ 0–5 ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ 0–5 ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
ᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ 0–5 ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 8–2 ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ (10 ᠭᠣᠣᠯ)
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠣᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ 7 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ[1]
ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ 14 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ[1]
ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠣᠵᠢᠯ ᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ 9 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ[1]
ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 8 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ[1]
ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ 75,627[1]
ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 4–1 ᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ 15,195[1]
ᠺᠦ᠋ᠣᠩ ᠫᠠᠷᠺ ᠷᠧᠢᠨᠵᠧᠷᠰ 0–4 ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ 34,442[1]

2011-12 ᠣᠨ ᠤ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ 2011–12 Premier League) ᠨᠢ 1992 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠬᠢ ᠬᠣᠷᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠶᠤᠮ᠃ 2011-12 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠪᠣ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠍ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ[2] ᠪᠥᠭᠡᠳ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠨ ᠠᠴᠠ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃ 19 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃

ᠯᠢᠭᠢ ᠳᠦ 20 ᠪᠠᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠥᠭᠠᠨ ᠨᠢ 2010–11 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠢ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠺᠦ᠋ᠣᠩ ᠫᠠᠷᠺ ᠷᠧᠢᠨᠵᠧᠷᠰ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠨᠣᠷᠪᠢᠴᠢ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠳᠡᠪᠰᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠫᠯᠧᠢ ᠣᠹᠹ ᠤᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠤᠩᠰᠢ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠷᠧᠳᠢᠩ ᠢ 4–2 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃[3]

ᠰᠲ᠋ᠠᠳᠢᠶᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


2011-12 ᠣᠨ ᠤ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ
ᠪᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ
ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠡᠮᠢᠷᠧᠲ᠋ᠰ 60,361
ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ ᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠸᠢᠯᠯᠠ ᠫᠠᠷᠺ 42,789
ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠢᠪ ᠦᠳ ᠫᠠᠷᠺ &ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”.ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”31,154
ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠷᠢᠪᠣᠺ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ &ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”.ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”28,723
ᠴᠧᠯᠰᠢ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠰᠲᠡᠮᠹᠣᠷ ᠲᠤ ᠪᠷᠢᠵᠤ &ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”.ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”42,449
ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠭ ᠦᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠫᠠᠷᠺ 40,157
ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠺᠷᠠᠶᠢᠸᠧᠨ ᠺᠣᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠧᠵ 25,700
ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠡᠨᠹᠢᠯ ᠳᠤ 45,276
ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠡᠲ᠋ᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ[4] &ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”.ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”47,405
ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠣᠯᠳᠠ ᠲᠷᠠᠹᠹᠣᠷ ᠲᠤ 75,957
ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠰᠧᠨᠲ ᠵᠡᠮᠰ ᠫᠠᠷᠺ 52,409
ᠨᠣᠷᠪᠢᠴᠢ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠨᠣᠷᠪᠢᠴᠢ ᠺᠠᠷᠷᠣᠤ ᠷᠣ ᠤᠳ 27,033
ᠺᠦ᠋ᠣᠩ ᠫᠠᠷᠺ ᠷᠧᠢᠨᠵᠧᠷᠰ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠯᠣᠹᠲᠤᠰ ᠷᠣ ᠤᠳ 18,360
ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠣᠨ-ᠲᠷᠧᠨᠲ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠪᠠᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ 27,740
ᠰᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠲᠡᠳᠢᠦ᠋ᠮ ᠣᠹ ᠯᠠᠢ ᠳᠤ 49,000
ᠰᠤᠤᠩᠰᠢ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠰᠤᠤᠩᠰᠢ ᠯᠢᠪᠧᠷᠲᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ 20,532
ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠤᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ 36,230
ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠬᠣᠲᠣᠷᠨᠰ 26,484
ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠢ ᠳᠠᠪᠯ ᠶᠦ 25,133
ᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ ᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠮᠣᠯᠢᠨᠢᠶᠤᠶᠢ 29,1951

ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ ᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠭ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ1 ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠢᠪᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠴᠢ
ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠠᠷᠰᠧᠨ ᠸᠧᠩ ᠢᠶᠧᠷ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠷᠣᠪᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠫᠧᠷᠰᠢ Nike Emirates
ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠠᠯᠧᠺᠰ ᠮᠠᠺᠯᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢᠶᠠᠩ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠣᠪ Nike Genting Casinos[5]
ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠰᠲ᠋ᠢᠸ ᠺᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ ᠡ ᠽᠸᠨᠯᠠᠨᠲᠤ᠋ ᠺᠷᠢᠰᠲ᠋ᠣᠹᠧᠷ ᠰᠠᠮᠪᠠ Umbro TBA
ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ ᠣᠦ᠋ᠡᠨ ᠺᠣᠶᠢᠯ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠺᠧᠸᠢᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰ Reebok 188BET
ᠴᠧᠯᠰᠢ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠷᠣᠪᠧᠷᠲᠠ ᠳ᠋ᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠧᠣ (ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ) ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠵᠣᠩ ᠲᠧᠷᠷᠢ Adidas Samsung
ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠮᠤᠢᠧᠰ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠹᠢᠯ ᠨᠸᠢᠯ Le Coq Sportif Chang Beer
ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢᠨ ᠢᠣᠯ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠳᠡᠩᠨᠢ ᠮᠢᠷᠸᠹᠢ Kappa FxPro
ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠺᠧᠨᠨᠢ ᠳᠠᠯᠭᠯᠢᠰᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠰᠲ᠋ᠢᠸᠧᠨ ᠵᠧᠷᠷᠠᠷ ᠲᠤ Adidas Standard Chartered
ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠷᠣᠪᠧᠷᠲᠠ ᠮᠠᠨᠴᠢᠨᠢ ᠪᠧᠯᠬᠢ ᠸᠢᠨᠰᠧᠨᠲ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ Umbro Etihad Airways
ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠠᠯᠧᠺᠰ ᠹᠧᠷᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠨᠧᠮᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠸᠢᠳᠢᠴ Nike Aon
ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠠᠯᠠᠨ ᠫᠠᠷᠳᠡᠶᠤ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠹᠠᠪᠷᠢᠰᠢᠣ ᠺᠣᠯᠣᠴᠢᠴᠢᠨᠢ Puma Northern Rock
ᠨᠣᠷᠪᠢᠴᠢ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠫᠣᠯ ᠯᠠᠮᠠᠪᠧᠷᠲ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠭᠠᠷᠨᠠᠲᠠ ᠬᠣᠯᠠ ᠳᠤ Erreà Aviva
ᠺᠦ᠋ᠣᠩ ᠫᠠᠷᠺ ᠷᠧᠢᠨᠵᠧᠷᠰ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠮᠠᠷᠺ ᠬᠡᠶᠽ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠲᠤᠨ Lotto Malaysia Airlines/Air Asia2
ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠤᠥᠯᠰ ᠲᠣᠨᠢ ᠫᠦᠯᠢᠰ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠷᠠᠶᠤᠨ ᠱᠣᠦᠺᠷᠣᠰ Adidas Britannia
ᠰᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢᠨ ᠣ'ᠨᠢᠯ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠯᠢᠢ ᠺ ᠡᠴᠢᠲ᠋ᠧᠷᠮᠡᠭᠦᠯ Umbro Tombola
ᠰᠤᠤᠩᠰᠢ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ ᠪᠷᠧᠨᠳᠠᠨ ᠷᠣᠵᠧᠷᠰ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠭᠠᠷᠷᠢ ᠮᠣᠨᠺ Adidas[6] 32Red
ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠷᠧᠳᠨᠠᠫᠫ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠯ ᠳᠦᠯ ᠺᠢᠨ ᠢ Puma[7] Aurasma2
ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠷᠣᠢ ᠬᠣᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ ᠺᠷᠢᠰ ᠪᠷᠠᠨᠲ Adidas Bodog[8]
ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠷᠣᠪᠧᠷᠲᠠ ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢᠨ᠋ᠧᠰ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠭᠡᠷᠢ ᠺᠣᠯᠳᠤᠥᠯ MiFit 12BET
ᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ ᠲᠧᠷᠷᠢ ᠺᠣᠨᠨᠣᠷ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠷᠣᠵᠧᠷ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ BURRDA Sportingbet

ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠯᠭᠦᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠭ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠴᠧᠯᠰᠢ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠺᠠᠷᠯᠠ ᠠᠨᠴᠢᠯᠣᠲ᠋ᠲ᠋ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 2011 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22[9] ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠠᠨᠳᠠᠷᠧ ᠸᠢᠯᠤᠰᠢ-ᠪᠠᠰ 2011 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22[10]
ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠵᠧᠷᠠᠷ ᠤᠯᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 2011 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1[11] ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠠᠯᠧᠺᠰ ᠮᠠᠺᠯᠢᠰᠢ 2011 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17[12]
ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠤᠥᠯᠰ ᠮᠠᠷᠺ ᠬᠡᠶᠽ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 2011 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2[13] ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢᠨ ᠢᠣᠯ 2011 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7[14]
ᠰᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠰᠲ᠋ᠢᠸ ᠪᠡᠷᠰ ᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 2011 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30[15] 16 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢᠨ ᠣ'ᠨᠢᠯ 2011 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3[16]
ᠺᠦ᠋ᠣᠩ ᠫᠠᠷᠺ ᠷᠧᠢᠨᠵᠧᠷᠰ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯ ᠤᠣᠷᠨᠨᠣᠺ ᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 2012 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8[17] 17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠥᠯᠰ ᠮᠠᠷᠺ ᠬᠡᠶᠽ 2012 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10[18]
ᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ ᠮᠢᠺ ᠮᠠᠺᠺᠠᠷᠲ᠋ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 2012 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13[19] 18 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠲᠧᠷᠷᠢ ᠺᠣᠨᠨᠣᠷ 2012 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24[20]
ᠴᠧᠯᠰᠢ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠠᠨᠳᠠᠷᠧ ᠸᠢᠯᠤᠰᠢ-ᠪᠠᠰ ᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 2012 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4[21] 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠷᠣᠪᠧᠷᠲᠠ ᠳ᠋ᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠧᠣ (ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠴᠢ) 2012 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4

ᠯᠢᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
ᠪᠠᠭ


ᠲᠴ
ᠬᠳ
ОГ
АГ
ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ

ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠳ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠳ
1 ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 29 22 4 3 73 27 +46 70 2012–13 ᠣᠨ ᠤ Union Europeennes de Football Associations ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
2 ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 28 21 3 4 69 20 +49 66
3 ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ 28 16 5 7 52 34 +18 53
4 ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ 28 16 4 8 57 39 +18 52 2012–13 ᠣᠨ ᠤ Union Europeennes de Football Associations ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠫᠯᠧᠢ ᠣᠹᠹ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ
5 ᠴᠧᠯᠰᠢ 28 14 7 7 48 32 +16 49 2012–13 ᠣᠨ ᠤ Union Europeennes de Football Associations ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠫᠯᠧᠢ ᠣᠹᠹ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ
6 ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 29 13 8 8 41 41 0 47
7 ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ (ТА) 28 11 9 8 33 26 +7 42 ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Fb round2 2012–13 UEL QR3 1
8 ᠰᠤᠤᠩᠰᠢ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 29 10 9 10 34 34 0 39
9 ᠰᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠧᠨᠳ 29 10 7 12 36 33 +3 37
10 ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ 28 10 7 11 28 31 −3 37
11 ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ 29 9 9 11 37 40 −3 36
12 ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ 29 10 6 13 35 38 −3 36
13 ᠨᠣᠷᠪᠢᠴᠢ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 29 9 9 11 39 46 −7 36
14 ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 28 10 6 12 27 39 −12 36
15 ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ 28 7 12 9 31 35 −4 33
16 ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ 29 7 7 15 42 60 −18 28
17 ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ 28 7 2 19 31 57 −26 23
18 ᠺᠦ᠋ᠣᠩ ᠫᠠᠷᠺ ᠷᠧᠢᠨᠵᠧᠷᠰ 28 5 7 16 29 48 −19 22 ᠤᠯᠠᠷᠢᠬᠤ: 2012–13 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
19 ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ 29 4 10 15 25 54 −29 22
20 ᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ 29 5 7 17 30 63 −33 22

ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ: 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20
ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ: Barclays Premier League
ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠷ: 1 ᠍ ᠷᠲ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ; 2 ᠍ ᠷᠲ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠥᠷᠢᠭᠦᠦ; 3 ᠍ ᠷᠲ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ.
(ᠠ) = ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ; (ᠤ) = ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ; (ᠳ) = ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ; (ᠫ) = ᠫᠯᠧᠢ ᠣᠹᠹᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠠᠭᠴᠢ; (ᠨ) = ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ᠃
ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ:
(ᠲ) = ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ; (ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠩᠭᠢᠲᠤ) = ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠯᠢᠭᠢ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃
</div></div>

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠵᠡᠨ \ ᠵᠣᠴᠢᠨ1 ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠣᠪᠢᠯᠨᠠᠶ᠎ᠠ ᠷᠠᠽᠠᠯᠢᠪᠠᠴᠢᠨᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠼᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠠᠯᠵᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩᠴᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ БЛЭ БОЛ ЧЕЛ ЭВЕ ФУЛ ЛИВ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠲᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨ МАЮ НЬЮ НВС КПР ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠰᠦᠶ ᠡᠷᠷᠠ - ᠯᠧᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ СУС ТОТ ВБА УИГ ВУЛ
ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ 3–0 7–1 3–0 0–0 1–0 1–1 0–2 1–0 1–2 2–1 3–3 1–0 3–1 2–1 1–0 5–2 3–0 1–2 1–1
ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ 1–2 3–1 1–2 2–4 1–1 1–0 0–2 0–1 0–1 1–1 3–2 2–2 1–1 0–0 0–2 1–1 1–2 2–0 0–0
ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ 4–3 1–1 1–2 0–1 0–1 3–1 2–3 0–4 0–2 0–2 2–0 3–2 1–2 2–0 4–2 1–2 1–2 0–1 1–2
ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ 0–0 1–2 2–1 1–5 0–2 0–3 3–1 2–3 0–5 0–2 1–2 2–1 5–0 0–2 1–1 1–4 2–2 1–2 1–1
ᠴᠧᠯᠰᠢ 3–5 1–3 2–1 3–0 3–1 1–1 1–2 2–1 3–3 0–2 3–1 6–1 1–0 1–0 4–1 0–0 2–1 2–1 3–0
ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ 0–1 2–2 1–1 1–2 2–0 4–0 0–2 1–0 0–1 3–1 1–1 0–1 0–1 4–0 1–0 1–0 2–0 3–1 2–1
ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ 2–1 0–0 1–1
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Fbr
1–1 1–3 1–0 2–2 0–5 5–2 2–1 6–0 2–1 2–1 0–3 1–3 1–1 2–1 5–0
ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ 1–2 1–1 1–1 3–1 4–1 3–0 0–1 1–1 1–1 3–1 1–1 1–0 0–0 1–1 0–0 0–0 0–1 1–2 2–1
ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 1–0 4–1 3–0 2–0 2–1 2–0 3–0 3–0 1–0 3–1 5–1 3–2 3–0 3–3 4–0 3–2 4–0 3–0 3–1
ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 8–2 4–0 2–3 3–0 3–1 4–4 1–0 2–1 1–6 1–1 2–0 2–0 2–0 1–0 2–0 3–0 2–0 5–0 4–1
ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 0–0 2–1 3–1 2–0 0–3 2–1 2–1 2–0 0–2 3–0 1–0 1–0 3–0 1–1 0–0 2–2 2–3 1–0 2–2
ᠨᠣᠷᠪᠢᠴᠢ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 1–2 2–0 3–3 2–0 0–0 2–2 1–1 0–3 1–6 1–2 4–2 2–1 1–1 2–1 3–1 0–2 0–1 1–1 2–1
ᠺᠦ᠋ᠣᠩ ᠫᠠᠷᠺ ᠷᠧᠢᠨᠵᠧᠷᠰ 2–1 1–1 1–1 0–4 1–0 1–1 0–1 3–2 2–3 0–2 0–0 1–2 1–0 2–3 3–0 1–0 1–1 3–1 1–2
ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 1–1 0–0 3–1 2–2 0–0 1–1 2–0 1–0 1–1 1–1 1–3 1–0 2–3 0–1 2–0 2–1 1–2 2–2 2–1
ᠰᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠧᠨᠳ 1–2 2–2 2–1 2–2 1–2 1–1 0–0 1–0 1–0 0–1 0–1 3–0 3–1 4–0 2–0 0–0 2–2 1–2 0–0
ᠰᠤᠤᠩᠰᠢ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 3–2 0–0 3–0 3–1 1–1 0–2 2–0 1–0 1–0 0–1 0–2 2–3 1–1 2–0 0–0 1–1 3–0 0–0 4–4
ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ 2–1 2–0 2–0 3–0 1–1 2–0 2–0 4–0 1–5 1–3 5–0 1–2 3–1 1–1 1–0 3–1 1–0 3–1 1–1
ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ 2–3 0–0 3–0 2–1 1–0 0–1 0–0 0–2 0–0 1–2 1–3 1–2 1–0 0–1 4–0 1–2 1–3 1–2 2–0
ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ 0–4 0–0 3–3 1–3 1–1 1–1 0–2 0–0 0–1 1–0 4–0 1–1 2–0 2–0 1–4 0–2 1–2 1–1 3–2
ᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ 0–3 2–3 0–2 2–3 1–2 0–0 2–0 0–3 0–2 0–5 1–2 2–2 0–3 1–2 2–1 2–2 0–2 1–5 3–1
ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ: 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20
ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ: Premier League
1ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠥᠩᠭᠡ: ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ = ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠵᠢᠯ; ᠰᠢᠷ᠎ᠠ = ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠡ; ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ = ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠵᠢᠯ᠃
a ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ᠃

ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠷᠡᠮᠪᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠭᠣᠣᠯ[22]
1 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠷᠣᠪᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠫᠧᠷᠰᠢ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ 26
2 ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠤᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠦᠨᠢ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 20
3 ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠰᠧᠷᠠᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠶᠢᠷᠣ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 16
ᠰᠧᠨ᠋ᠸᠭᠠᠯ ᠳᠧᠮᠪᠠ ᠪᠠ ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 16
5 ᠪᠣᠰᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠾᠧᠷᠽᠧᠭᠣᠸᠢᠨᠠ ᠡᠳ᠋ᠨ ᠵᠧᠺᠣ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 13
ᠨᠢᠭᠧᠷᠢᠢ ᠠ ᠶᠠᠺᠦᠶᠢᠪᠤ ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ 13
7 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠺᠯᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠮᠫᠰᠢ ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ 12
8 ᠲᠣᠭᠣ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠩᠥᠯ ᠠᠳᠧᠪᠠᠶᠢᠷ ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ 11
ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠣᠲ᠋ᠧᠯᠯᠢ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 11
10 ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠰᠲ᠋ᠢᠸᠧᠨ ᠹᠯᠧᠲ᠋ᠴᠧᠷ ᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ 10
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠳᠡᠩᠨᠢ ᠭᠷᠡᠮ ᠰᠤᠤᠩᠰᠢ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 10
ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ ᠬᠠᠪᠢᠶᠧᠷ ᠡᠷᠨᠠᠨᠳᠧᠰ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 10
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠭᠠᠷᠨᠠᠲᠠ ᠬᠣᠯᠠ ᠳᠤ ᠨᠣᠷᠪᠢᠴᠢ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 10
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠹᠷᠦᠨᠺ ᠯᠠᠮᠫᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠧᠯᠰᠢ 10

ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠷᠡᠮᠪᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ[23]
1 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠢᠳᠠ ᠰᠡᠯᠸᠠ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 12
2 ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠲᠧᠣ ᠤᠤᠯᠺᠣᠲ᠋ᠲ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ 9
3 ᠤᠥᠯᠰ ᠭᠠᠷ ᠲᠦ ᠪᠧᠢᠯ ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ 8
ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠸᠠᠯᠧᠨᠰᠢᠶᠠ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 8
ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠨᠠᠨᠢ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 8
ᠤᠥᠯᠰ ᠷᠠᠶᠤᠨ ᠭᠢ ᠦᠭᠵᠠ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 8
ᠪᠧᠨᠢᠨ Cᠲᠧᠹᠠᠨ Cᠶᠢᠰᠰᠧᠨᠢᠨ ᠰᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠧᠨᠳ 8
ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠷᠣᠪᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠫᠧᠷᠰᠢ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ 8
ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠠ ᠴᠧᠯᠰᠢ 8

ᠬᠡᠲᠦ ᠲᠷᠢᠺ ᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠯᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠯᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠪᠣᠰᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠾᠧᠷᠽᠧᠭᠣᠸᠢᠨᠠ ᠡᠳ᠋ᠨ ᠵᠧᠺᠣ4 ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ 5–1 02011-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:MONTH-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:0expr 2011 ᠣᠨ ᠤ 28 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠤᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠦᠨᠢ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ 8–2 02011-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:MONTH-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:0expr 2011 ᠣᠨ ᠤ 28 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠰᠧᠷᠠᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠶᠢᠷᠣ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ 3–0 02011-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:MONTH-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:0expr 2011 ᠣᠨ ᠤ 10 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠤᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠦᠨᠢ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ 5–0 02011-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:MONTH-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:0expr 2011 ᠣᠨ ᠤ 10 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
ᠰᠧᠨ᠋ᠸᠭᠠᠯ ᠳᠧᠮᠪᠠ ᠪᠠ ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ 3–1 02011-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:MONTH-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:0expr 2011 ᠣᠨ ᠤ 24 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠹᠷᠦᠨᠺ ᠯᠠᠮᠫᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠧᠯᠰᠢ ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ 5–1 02011-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:MONTH-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:0expr 2011 ᠣᠨ ᠤ 2 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠡᠨᠳᠡᠷ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠺᠦ᠋ᠣᠩ ᠫᠠᠷᠺ ᠷᠧᠢᠨᠵᠧᠷᠰ 6–0 02011-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:MONTH-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:0expr 2011 ᠣᠨ ᠤ 2 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠷᠣᠪᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠫᠧᠷᠰᠢ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠴᠧᠯᠰᠢ 5–3 02011-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:MONTH-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:0expr 2011 ᠣᠨ ᠤ 29 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
ᠰᠧᠨ᠋ᠸᠭᠠᠯ ᠳᠧᠮᠪᠠ ᠪᠠ ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 3–1 02011-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:MONTH-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:0expr 2011 ᠣᠨ ᠤ 31 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
ᠨᠢᠭᠧᠷᠢᠢ ᠠ ᠶᠠᠺᠦᠶᠢᠪᠤ ᠠᠶ᠎ᠡ ᠦᠪᠧᠨᠢ4 ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ ᠰᠣᠦᠨᠰᠢ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 4–2 02011-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:MONTH-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:0expr 2011 ᠣᠨ ᠤ 3 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠢᠮᠢᠲ᠋ᠷ ᠪᠧᠷᠪᠠᠲᠠᠪᠠ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ 5–0 02011-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:MONTH-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:0expr 2011 ᠣᠨ ᠤ 26 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠺᠯᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠮᠫᠰᠢ ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 5–2 02012-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:MONTH-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:0expr 2012 ᠣᠨ ᠤ 21 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠷᠣᠪᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠫᠧᠷᠰᠢ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ 7–1 02012-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:MONTH-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:0expr 2012 ᠣᠨ ᠤ 4 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
ᠨᠢᠭᠧᠷᠢᠢ ᠠ ᠫᠢᠲ᠋ᠧᠷ ᠣᠳᠧᠵᠸᠢᠩ ᠢᠧ ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ ᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ 5–1 02012-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:MONTH-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:0expr 2012 ᠣᠨ ᠤ 12 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
ᠣᠷᠣᠰ ᠫᠠᠸᠧᠯ ᠫᠣᠭᠷᠧᠪᠨᠢᠺ ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ 5–0 02012-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:MONTH-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:0expr 2012 ᠣᠨ ᠤ 4 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠰᠲ᠋ᠢᠸᠧᠨ ᠵᠧᠷᠠᠷ ᠲᠤ ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ 3–0 02012-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:MONTH-ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:0expr 2012 ᠣᠨ ᠤ 13 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
 • 4 ᠡᠨᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ 4 ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ: ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠯᠤᠢᠰ ᠰᠤᠷᠧᠰ ᠰᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ (2011 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13)[24]
 • ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ: 26 ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠳ᠋ ᠍ ᠲᠦ – ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠷᠣᠪᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠫᠧᠷᠰᠢ ᠰᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ (2011 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16)[25]
 • ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠥᠷᠢᠭᠦᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ: 6 ᠭᠣᠣᠯ[1]
  • ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 8–2 ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ (2011 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28)
  • ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ 6–0 ᠺᠦ᠋ᠣᠩ ᠫᠠᠷᠺ ᠷᠧᠢᠨᠵᠧᠷᠰ (2011 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2)
 • ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ: 10 ᠭᠣᠣᠯ[1]
  • ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 8–2 ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ (2011 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28)
 • ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ: 8 ᠭᠣᠣᠯ[1]
  • ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 8–2 ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ (2011 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28)
 • ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ: 3 ᠭᠣᠣᠯ[1]
  • ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ 4–3 ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ (2011 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17)
  • ᠴᠧᠯᠰᠢ 3–5 ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ (2011 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29)

ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ: 14[1]
  • ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
 • ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ: 2[1]
  • ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ
  • ᠨᠣᠷᠪᠢᠴᠢ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ
  • ᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ
ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠰᠡᠷᠡ ᠠᠯᠧᠺᠰ ᠹᠧᠷᠶᠠᠭᠰᠠᠨ[26] ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠣᠰᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠾᠧᠷᠽᠧᠭᠣᠸᠢᠨᠠ ᠡᠳ᠋ᠨ ᠵᠧᠺᠣ[27] ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ
ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠷᠧᠳᠨᠠᠫᠫ[28] ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠢᠳᠠ ᠰᠡᠯᠸᠠ[29] ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ
ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠷᠣᠪᠧᠷᠲᠠ ᠮᠠᠨᠴᠢᠨᠢ[30] ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠷᠣᠪᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠫᠧᠷᠰᠢ[30] ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠷᠧᠳᠨᠠᠫᠫ[31] ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠲ ᠫᠠᠷᠺᠧᠷ[31] ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢᠨ ᠣ'ᠨᠢᠯ ᠰᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠧᠨ᠋ᠸᠭᠠᠯ ᠳᠧᠮᠪᠠ ᠪᠠ ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ ᠪᠷᠧᠨᠳᠠᠨ ᠷᠣᠵᠧᠷᠰ[32] ᠰᠤᠤᠩᠰᠢ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠤᠥᠯᠰ ᠭᠠᠷ ᠲᠦ ᠪᠧᠢᠯ[33] ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ
ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠠᠷᠰᠧᠨ ᠸᠧᠩ ᠢᠶᠧᠷ[34] ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠨᠢᠭᠧᠷᠢᠢ ᠠ ᠫᠢᠲ᠋ᠧᠷ ᠣᠳᠧᠵᠸᠢᠩ ᠢᠧ[34] ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ


ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 Barclays Premier League Stats - 2011-12. ESPN Soccernet. ESPN. 13 August 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 2. Premier League fixtures: West Brom first up for Man Utd. BBC Sport.
 3. Reading 2 Swansea City 4: match report. Daily Telegraph (30 May 2011). 30 May 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 4. http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/14080388.stm
 5. Villa announce Genting as new principal partner. AVFC (22 June 2011). 23 June 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 6. Swans team up with adidas. 3 June 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 7. Tottenham Home Shirt Teaser 2011/12. www.football-shirts.co.uk. Football Shirts. 9 May 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 8. Bodog are Albion's new club sponsors. Official website. West Bromwich Albion. 28 June 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 9. "Carlo Ancelotti is sacked by Chelsea", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 22 May 2011. 22 May 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 10. "VILLAS-BOAS APPOINTED", Chelsea FC, Chelsea FC, 22 June 2011. 22 June 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 11. "Gérard Houllier leaves role as Aston Villa manager", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 1 June 2011. 1 June 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 12. "Aston Villa appoint Alex McLeish as manager", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 17 June 2011. 17 June 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 13. "Mark Hughes resigns as Fulham manager", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 2 June 2011. 2 June 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 14. "Fulham appoint Martin Jol as new manager", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 7 June 2011. 7 June 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 15. "Manager Steve Bruce leaves Sunderland", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 30 November 2011. 30 November 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 16. "Martin O'Neill named Sunderland manager", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 3 December 2011 
 17. "Neil Warnock sacked as manager of Queens Park Rangers", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 8 January 2012 
 18. "Hughes confirmed as new QPR boss", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 10 January 2012. 10 January 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 19. "Wolves sack manager Mick McCarthy", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 13 February 2012 
 20. "Connor appointed to end of season", 24 February 2012 
 21. "Chelsea sack manager Villas-Boas", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 4 March 2012 
 22. Barclays Premier League Top Scorers. BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 13 December 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 23. Barclays Premier League Assists Leaders. espn.com. ESPN. 13 December 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 24. Lyon, Sam. "Saturday football as it happened", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 13 August 2011. 13 August 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 25. "Arsenal 2–1 Sunderland", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 16 October 2011. 16 October 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 26. "Ferguson picks up Barclays award", premierleague.com, Premier League, 2 September 2011. 2 September 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 27. "Dzeko named Barclays Player of the Month", premierleague.com, Premier League, 2 September 2011. 2 September 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 28. "Harry named Barclays Manager of the Month", tottenhamhotspur.com, Tottenham Hotspur, 30 September 2011. 30 September 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 29. "Silva picks up prestigious award", mcfc.co.uk, Manchester City, 30 September 2011. 30 September 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 30. 30.0 30.1 "Mancini & Van Persie win monthly awards", premierleague.com, Premier League, 6 November 2011. 6 November 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 31. 31.0 31.1 "Redknapp and Parker win awards", premierleague.com, Premier League, 5 December 2011. 5 December 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 32. "Brendan wins Manager of the Month", swanseacity.net, Swansea City, 3 February 2012. 3 February 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 33. "Gareth wins Barclays Player of the Month", tottenhamhotspur.com, Tottenham Hotspur, 3 February 2012. 3 February 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 34. 34.0 34.1 "Wenger and Odemwingie win Barclays awards", premierleague.com, 2 March 2012. 3 March 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2011-12 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ