ᠷᠣᠵᠠ ᠪᠠᠭᠠᠯᠤᠨᠠᠪᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
14:29, 2 ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 2015- ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠢ 202.72.244.170 (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ) ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ

(ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ) ←ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ | ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ (ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ) | ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ→ (ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ)
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠷᠣᠵᠠ ᠪᠠᠭᠠᠯᠤᠨᠠᠪᠠ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠷᠣᠵᠠ ᠲᠠᠵᠢᠪᠧᠸᠨᠠ ᠪᠠᠭᠠᠯᠤᠨᠠᠪᠠ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1922 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 (1922-01-01)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦᠲᠦᠺᠧᠰᠲᠠᠨ
ᠰ ᠤᠷᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠᠺᠠᠽᠠᠯᠢᠨᠰᠺ
ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ2011 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18
(89 ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ)
ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ
ᠧᠰᠲᠷᠠᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ

ᠷᠣ́ᠵᠠ ᠲᠠᠵᠢᠪᠠ́ᠧᠦᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠯᠠ́ᠨᠣᠸᠠ (ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠷᠣᠵᠠ ᠲәᠵіᠪᠠᠢқ ᠍ ᠤᠰ ᠤ ᠪᠠғᠯᠤᠨᠠᠪᠠ, 19222011) ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ᠂ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ 89 ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ (1967), БНХасУ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (1996).

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ