ᠵᠣᠷᠵᠢ ᠭᠧᠷᠸᠢᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠣᠷᠵᠢ «ᠠᠶᠢᠰᠮᠧᠨ» ᠭᠧᠷᠸᠢᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ George "The Iceman" Gervin; 1952 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27, ᠮᠡᠴᠢᠭᠠᠨᠳ᠋ᠧᠲ᠋ᠷᠣᠢ ᠳᠤ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ АБА, NBA ᠍ ᠦᠨ «ᠸᠢᠷᠵᠢᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠺᠸᠠᠶᠢᠷᠠᠵᠠ»᠂ «ᠰᠠᠨ-ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠫᠢᠷᠰ» ᠪᠣᠯᠤᠨ «ᠴᠢᠺᠠᠭᠣ ᠪᠤᠯᠵᠠ» ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠯᠢᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠦ ᠳᠦ «АБА ᠍ ᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ» ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ 1996 ᠣᠨ ᠳᠤ «ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ»᠂ «NBA ᠍ ᠦᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠲᠤ 50 ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ» ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃[1]

ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ 63 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 1978 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠍ ᠳᠦ «ᠨᠶᠤ ᠣᠷᠣᠯᠧᠠᠨᠰ ᠵᠠᠽᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ» ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Player Season Finder. basketball-reference.com. Sports Reference LLC. the original on 2012-07-12 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2011-01-27 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ