ᠵᠢᠪᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
«ᠵᠢᠪᠠ» ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠨᠳᠡ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ «ᠵᠢᠪᠠ (ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ)» ᠍ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠵᠢᠪᠠ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ

ᠵᠢᠪᠠ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ; ᠢᠨᠳᠦ᠋ᠨᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ Jawa; ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠪᠠ; ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Java) — 128,297 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ2 ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮᠣᠢᠨᠳᠦ᠋ᠨᠢᠱᠢᠶ ᠠᠡᠶᠢᠨ 5 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮᠣ ᠠᠷᠠᠯ. ᠢᠨᠳᠦ᠋ᠨᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ 33 ᠮᠤᠵᠢ ᠠᠴᠠ ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠪᠠᠲᠥᠪ ᠵᠢᠪᠠᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠪᠠᠪᠠᠩᠲ᠋ᠧᠨᠵᠠᠺᠠᠷᠲ᠋ᠠᠢᠭᠢᠺᠠᠷᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠪᠠ ᠠᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠪᠠ ᠠᠷᠠᠯ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠪᠠ ᠪᠣᠯ ᠢᠨᠳᠥᠶᠢᠨᠧᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠪᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠢᠨᠳᠦ᠋ᠨᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠡᠶᠢᠭ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠢᠨᠳᠥᠶᠢᠨᠧᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠵᠠᠺᠠᠷᠲ᠋ᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠢᠨᠳᠦ-ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ᠂ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠤ ᠰᠤᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ᠂ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠣᠷᠣᠨ (ᠺᠣᠯᠣᠨᠢ)—ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭᠡᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠢᠨᠳᠥᠶᠢᠨᠧᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ (2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 136.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ) ᠨᠢ᠂ 20 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠬᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠵᠢᠪᠠ ᠪᠣᠯ ᠢᠨᠳᠦ᠋ᠨᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠤᠮ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠵᠢᠪᠠ&oldid=341238》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ