ᠴᠥᠭᠦᠷᠦᠮ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
01:48, 10 ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 2013- ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠢ Addbot (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ

(ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ) ←ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ | ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ (ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ) | ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ→ (ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ)
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠥᠭᠦᠷᠦᠮ

ᠴᠥᠭᠦᠷᠦᠮ ᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠥᠭᠦᠷᠦᠮ ᠳᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠰᠠᠩᠨᠤᠤᠷᠠᠮᠠᠭᠡᠶᠢᠭ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠶᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠬᠥᠪᠥ ᠴᠥᠭᠦᠷᠦᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠴᠥᠭᠦᠷᠦᠮ ᠳᠦ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩᠭᠡᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠴᠥᠭᠦᠷᠦᠮ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠲᠤᠬᠠᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠤᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠴᠥᠭᠦᠷᠦᠮ&oldid=333692》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ