ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠬᠦᠯᠬᠦ

ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠰᠢᠨᠡᠬᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠯᠪᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠲᠡᠬᠦᠪᠡᠷ ᠬᠠᠶᠶ᠋ᠭ᠌ᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠎᠎᠎

ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠲ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ  ᠤᠨ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠳᠠ᠂ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ(ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ):

uhaan ᠍ ᠢ ᠲᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ.

50,855

ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ

1,013

ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ

1

ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

http://wiki.uhaan.com/ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ:UserLogin》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ