"ᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠭᠢᠷ᠎ᠠ"- ᠢᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ

ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

http://wiki.uhaan.com/ᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠨ_ᠰᠢᠭᠢᠷ᠎ᠠ》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ