"ᠲᠠᠯ᠎ᠠ (ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ)"- ᠢᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ

ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

http://wiki.uhaan.com/ᠲᠠᠯ᠎ᠠ_(ᠭᠠᠵᠠᠷ_ᠵᠦᠢ)》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ