ᠰᠣᠴᠢ ᠶᠢᠨ (ᠰᠣᠴᠢᠭ ᠤᠨ) ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠣᠴᠢ ᠶᠢᠨ (ᠰᠣᠴᠢᠭ ᠤᠨ) ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
2014 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨXXII ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
2014 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ
XXII ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ 27 (ᠪᠠᠲᠤ ᠲᠠᠢ)
82+ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ)
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ 2500+ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ)
ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ 15 ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠍ ᠍ ᠤᠨ 98 ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ
ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠣᠴᠢ
ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ 2014 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7
ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ 2014 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ «ᠹᠢᠰᠢᠲ» ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ

ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ XXII ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ, ᠡᠩ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ, ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠣ́ᠴᠢ ᠶᠢᠨ (ᠰᠣᠴᠢᠭ ᠤᠨ)[1] ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺᠡᠶᠢᠨ XXII ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠣᠴᠢ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠢᠶᠠᠨ 2014 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠍ ᠍ ᠨ ᠠᠴᠠ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠍ ᠍ ᠳᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣᠪᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠢᠳᠤ 2007 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠍ ᠍ ᠳᠦ ᠭᠸᠠᠲ᠋ᠧᠮᠠᠯ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠸᠠᠲ᠋ᠧᠮᠠᠯ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ОУОХ ᠍ ᠍ ᠤ 119 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠫᠶᠣᠨᠴᠢᠨᠠᠭ ᠢ ᠰᠣᠴᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠳᠦ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺᠡᠶᠢᠭ (ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ) ᠡᠰᠡ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠪᠠᠯ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠶᠤᠮ᠃

2014 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ОУОХ ᠍ ᠍ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ 1 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠲᠠ 2 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠲᠠ
ᠰᠣᠴᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ 34 51
ᠫᠶᠣᠨᠴᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ 36 47
ᠵᠠᠯᠼᠪᠦᠦᠭ Flag of Austria.svg ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ 25 -

ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ
ᠺᠷᠠᠰᠠᠨᠠᠶ᠎ᠠ ᠫᠣᠯᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ

ᠰᠣᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ (ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠦ)[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ «ᠹᠢᠰᠢᠲ» ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ – ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠃ 40,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ[2]
 • «ᠪᠣᠯᠱᠣᠢ» (ᠶᠡᠬᠡ) ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ – ᠬᠣᠺᠺᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠃ 12,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ
 • «ᠱᠠᠶᠢᠪᠠ» (ᠱᠠᠪ) ᠣᠷᠳᠣᠨ – ᠬᠣᠺᠺᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 7,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ
 • «ᠠᠳᠯᠠᠷ-ᠠᠷᠧᠨᠠ» – ᠲᠡᠰᠢᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ᠃ 8,000 ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ
 • ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ««ᠠᠶᠢᠰᠪᠧᠺᠭ» (ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ) ᠣᠷᠳᠣᠨ – ᠤᠷᠠᠨ ᠭᠤᠯᠭᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠱᠣᠷᠣ ᠳᠤ ᠲᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 12,000 ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ
 • «ᠯᠧᠳᠠᠨᠠᠢ ᠺᠦᠪ» (ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠺᠦᠪ) – ᠺᠶᠣᠷᠯᠢᠨ ᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠃ 3,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ
 • ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠲᠠᠬᠠᠨ – ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ
 • ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠰ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠺᠷᠠᠰᠠᠨᠠᠶ᠎ᠠ ᠫᠣᠯᠶᠠᠨ᠎ᠠ (ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ)[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • «ᠯᠠᠦ᠋ᠷᠠ» – ᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢᠶᠠᠲᠣᠯᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 82 ᠣᠷᠣᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ 88 ᠣᠷᠣᠨ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠳ᠋ᠣᠮᠢᠨᠢᠺᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠲᠢᠮᠣᠷᠮᠠᠯᠦᠲ᠋ᠠᠫᠠᠷᠠᠭᠪᠠᠢᠲᠣᠭᠣᠲᠣᠩᠭ᠋ ᠠᠽᠢᠩᠪᠠᠪᠸᠧ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃

2004 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ:

██ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ

██ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠰᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

 ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ  ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ
1 ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ 13 11 9 33
2 ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ 11 5 10 26
3 Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ 10 10 5 25
4 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 9 7 12 28
5 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ 8 7 9 24
6 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 8 6 5 19
7 ᠰᠸᠢᠰ ᠰᠸᠢᠰ 6 3 2 11
8 Flag of Belarus.svg ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ 5 0 1 6
9 Flag of Austria.svg ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ 4 8 5 17
10 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 4 4 7 15
11–26 ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠠᠭ 21 36 34 91
ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢ 99 97 99 295

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠰᠣᠴᠢ ᠶᠢᠨ (ᠰᠣᠴᠢᠭ ᠤᠨ) ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ»
 1. ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ 49 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ 《ᠰᠣ́ᠴᠢ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠳᠦ ᠭᠡᠭᠡᠵᠦ 《ᠰᠣᠴᠢ ᠶᠢᠨ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡᠲᠡᠢ ᠶᠢ ᠠᠩᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠠᠷ 《ᠰᠣᠴᠢᠭ ᠤᠨ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠨᠳᠠᠭᠤᠷᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠ᠃
 2. «Fisht» Olympic Stadium Sochi 2014; 31 December 2010

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ