ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
01:43, 20 ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 2016- ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠢ Baiyin (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ

(ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ) ←ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ | ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ (ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ) | ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ→ (ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ)
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠦᠭ ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠰᠴᠠᠢ
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠯᠢᠩᠭᠣᠯ

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠴᠡᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of the People's Republic of China.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠰᠢᠯᠢᠩᠭᠣᠯ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨ 2 ᠬᠣᠲᠠ᠂ 1 ᠱᠢᠨᠢ᠂ 9 ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 211,866 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 1150 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2010) 1,028,022 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 4.9 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (66.8%)
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (29.2%)
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ
ᠰᠢᠯᠢᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +86 (0) 476
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 026000
ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ 蒙H
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ xlgl.gov.cn (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ)

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ 錫林郭勒 - xīlínguōlè) — ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ (ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ) ᠍ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 202,580 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ  ᠳᠦ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠥᠥᠬᠢᠩᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠾᠸᠪᠸᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ᠃ ᠣᠳᠣ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ (ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠲᠠᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦ) ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦ 2 ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ᠂ 1 ᠰᠢᠨ᠂ 9 ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 12 ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠳᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ
Xilin Gol mcp.png
# ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷᠬᠡ
ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡᠮᠵᠢ᠂
ᠫᠢᠨᠢᠨᠢ ᠭᠠᠯᠢᠭ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
(2004 ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃)
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ
(km²)
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ
1 ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ
(3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦ ᠬᠣᠲᠠ)
锡林浩特市 Xīlínhàotè Shì 150,000 15,758 (ᠰᠢᠷ᠎ᠠ塔拉 ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ) (希日塔拉街道)
2 ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠ
(3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦ ᠬᠣᠲᠠ)
二连浩特市 Èrliánhàotè Shì 20,000 450 (ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ) (乌兰街道)
3 ᠳᠣᠯᠣᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠢᠨ 多伦县 Duōlún Xiàn 100,000 3,773 ᠳᠣᠯᠣᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ
4 ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ 阿巴嘎旗 Ābāgā Qí 40,000 27,495 ᠪᠡᠯᠭᠦᠲᠡᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ
5 ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ 苏尼特左旗 Sūnítè Zuǒ Qí 30,000 33,469 ᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠲᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ
6 ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ 苏尼特右旗 Sūnítè Yòu Qí 70,000 26,700 ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠲᠠᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ
7 ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ 东乌珠穆沁旗 Dōng Wūzhūmùqìn Qí 70,000 47,554 ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ
8 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ 西乌珠穆沁旗 Xī Wūzhūmùqìn Qí 70,000 22,960 ᠪᠠᠯᠭᠤᠷᠭᠣᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ
9 ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠰ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ 太仆寺旗 Tàipúsì Qí 200,000 3,415 ᠪᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ
10 ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ 镶黄旗 Xiānghuáng Qí 30,000 4,960 ᠰᠢᠨᠡᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ
11 ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ 正镶白旗 Zhèngxiāngbái Qí 70,000 6,083 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ
12 ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ 正蓝旗 Zhènglán Qí 80,000 9,963 ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ

ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ (2000 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ)
ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢ (%)
ᠬᠢᠲᠠᠳ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠥᠮ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ) 651,174 66.78%
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠲᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ) 284,995 29.23 %
ᠮᠠᠨᠵᠤ 26,687 2.74%
ᠬᠣᠲᠠᠨ 70,287 1.13%
ᠳᠠᠭᠤᠷ 784 0.08%
ᠪᠤᠰᠤᠳ 519 0.04 %

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ