ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠯᠢᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
21:08, 11 ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 2014- ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠢ Khiruge (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ

(ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ) ←ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ | ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ (ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ) | ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ→ (ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ)
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠃ XV ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ-1598 ᠣᠨ᠃ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠵᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ

ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠢᠰᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠯᠢᠭ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠪᠣᠯᠢ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠤᠷᠳᠤ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠯᠢᠭ ᠨᠢ 15 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠣᠶᠢᠵᠣᠩ ᠯᠠᠮᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢ ᠲᠤᠷᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠤᠶᠢᠵᠠ ᠶᠤᠮᠤ ᠬᠣᠣᠰᠠ ᠍ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠲᠣᠪᠠᠯᠢᠷᠲᠡᠰᠢ 2 ᠭᠷᠠᠮ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠭᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ᠵᠣᠭᠢ ᠦᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠤᠳᠤᠮ ᠱᠧᠢᠪᠠᠶᠢᠨᠽ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ᠢᠪᠠᠺ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠷᠢ ᠍ ᠢ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠴᠢᠩᠭᠢ ᠲᠤᠷᠤᠭ ᠍ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃1493 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠢᠪᠠᠺ ᠍ ᠢ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠢ ᠍ ᠦᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠮᠤᠬᠠᠮᠢᠳ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠯᠳᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠵᠤ ᠢᠷᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠢᠧᠺᠠᠷ (ᠰᠢᠪᠢᠷ) ᠍ ᠳᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃1552 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠰᠠᠺ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ᠶᠠᠳᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠢᠪᠠᠺ ᠍ ᠦᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠺᠦ᠋ᠴᠤᠩ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃1556-1563 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠶᠠᠳᠠᠭᠠᠷ ᠦᠬᠦᠵᠦ ᠺᠦ᠋ᠴᠤᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠭᠠ ᠪᠠᠱᠧᠢᠪᠧᠨᠳ

ᠹᠠᠢᠢᠯ:ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠲᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠰ ᠲᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 1582-1585 ᠣᠨ᠃png
ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠲᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠰ ᠲᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 1582-1585 ᠣᠨ

ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠯᠢᠭᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ 1405-1428 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠭᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ᠱᠧᠢᠪᠧᠨᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠭᠠ ᠨᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠱᠧᠢᠪᠧᠨᠳ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠭᠠ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠭᠠ ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠤ ᠶᠢ ᠣᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ [[ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ] ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ 8 ᠨᠣᠮᠧᠷᠮᠧᠷ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ Bek Ondi Oglan, ᠱᠧᠢᠪᠧᠨᠳ ᠍ ᠦᠨ 3 ᠨᠣᠮᠧᠷᠮᠧᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠦᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠱᠧᠢᠪᠧᠨᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃OSTYAK –ᠷᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠭᠠ ᠨᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠴᠢᠩᠭᠢ ᠲᠤᠷᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠨᠢ ᠣᠨ ᠍ ᠢ Nogai ᠬᠡᠮᠡᠨ(Hoglager-ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ) ᠡᠰᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ Tobolsk ᠍ ᠰ 100 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ Kasyl Tura ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ Tokhtamysh ᠨᠢ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠰᠢᠪᠢᠷ ᠷᠤ ᠵᠢᠭᠤᠲᠠᠭᠰᠠᠨ (ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ). ᠰᠢᠪᠢᠷ ᠲᠤ ᠣᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ 1405 ᠣᠨ ᠳᠤ Edigu ᠨᠢ Tokhtamysh ᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠭᠠ ᠍ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ Novgoroders ᠍ ᠴᠦᠳ ᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠭᠡᠰᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃1428 ᠣᠨ ᠳᠤ 17 ᠨᠣᠮᠧᠷᠮᠧᠷᠰ ᠲᠠᠢ ᠱᠧᠢᠪᠧᠨᠳ ᠠᠪᠤᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠷᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠭᠠ ᠍ ᠢ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠥ ᠬᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠲᠡᠷᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠦᠭ ᠷᠦᠦ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠢᠪᠠᠺ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠷᠤ ᠱᠧᠢᠪᠧᠨᠳ ᠨᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ᠃1483 ᠣᠨ ᠳᠤ Fyobor Kurdsky-Irtysh ᠭᠣᠣᠯ ᠷᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ᠢᠪᠠᠺ Volga ᠷᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠪᠡᠨ Golden Horde ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠮᠠᠮᠤᠶᠢᠮᠠᠬᠢᠮᠧᠲ᠋,ᠮᠠᠮᠧᠲ ᠨᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ(1495). ᠮᠠᠬᠢᠮᠧᠲ᠋ ᠨᠢ ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ (1496) .1452 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠭᠤ ᠳᠤ Bekbulat Ivan ᠍ ᠢ ᠺᠠᠽᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃1563 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠢᠪᠠᠺ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠦᠦ ᠺᠢᠴᠢᠨ Bekbulat ᠍ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃1573 ᠣᠨ ᠳᠤ (Pusso-Crimean) ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠰᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠣᠰ ᠷᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠵᠤ Pern ᠷᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃1582 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠮᠠᠺ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ 1600 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ