ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
09:00, 10 ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 2016- ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠢ Baiyin (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ

(ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ) ←ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ | ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ (ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ) | ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ→ (ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ)
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ


ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
<tr> <td>ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ</td> <td>ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ</td> <td>ᠳ᠂ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ</td> <td>ᠪ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ</td> </tr> <tr name="Modern"> <td>Tsedenbal BundesArchiv.jpg</small></td> <td>Jügderdemidiin Gürragchaa.jpeg</small></td> <td>Sarantuya.jpg</td> <td>Asashoryu Jan08 crop.JPG</small></td> </tr> <tr> <td>ᠶᠦ᠂ ᠼᠡᠳᠡᠨᠪᠠᠯ</td> <td>ᠵ᠂ ᠭᠦᠷᠦᠷᠠᠭᠴᠠ</td> <td>ᠪ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ</td> <td>ᠳ᠂ ᠳᠠᠭᠪᠠᠳᠣᠷᠵᠢ</td> </tr> </table></td></tr><tr><th style="">ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ</th><td class="" style="">ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ — ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ, ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ, ᠮᠣңһᠯᠠ
ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ — ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ, ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ,
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠠᠰᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠮᠣңһᠯᠠᠮᠠ ᠳᠤ</td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background-color:
 1. b0c4de;">ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ</th></tr><tr><th style="">ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠣᠷᠣᠨ</th><td class="" style="">ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ — 10.3 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ (2010). ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ:
  ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)2,980,115 (2014)[1]
Flag of the People's Republic of China.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ) — 5,981,840 (2010)[2]ᠣᠷᠣᠰᠣᠷᠣᠰ (ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ) — 647,747 (2010)[4]
ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ (БНСУ) — 29,534 (2010)[5]
Flag of the United States.svg ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ (ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ) — 17,036 (2010)[6]</td></tr><tr><th style="">ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ</th><td class="" style="">ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ (ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ᠂ ᠲᠥᠪ᠂
ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ
ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠲᠡᠢ
) ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ</td></tr><tr><th style="">ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ</th><td class="" style="">ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠳᠦ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ
ᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂
ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ
ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠂
ᠣᠳᠣ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ</td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background-color:
 1. b0c4de;">ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ</th></tr><tr><th style="">ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥᠯ</th><td class="" style="">ᠪᠤᠠᠨᠢᠳᠠᠭᠤᠷᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩᠮᠣᠭᠣᠯᠮᠣᠩᠭᠣᠷ</td></tr><tr><th style="">ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ</th><td class="" style="">ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ)</td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background-color:
 2. b0c4de;"></th></tr><tr><th style="">ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ</th><td class="" style="">ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨᠪᠠᠷᠭᠤᠪᠠᠶᠠᠳ
  ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠪᠤᠯᠭᠤ ᠳᠤᠭᠣᠷᠯᠣᠰᠳᠠᠷᠬᠠᠳ
  ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠵᠠᠬᠠᠴᠢᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠳ
  ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨᠣᠶᠢᠷᠠᠳᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳᠥᠭᠡᠯᠡᠳ
  ᠰᠠᠷᠲᠠᠭᠤᠯᠰᠥᠨᠢᠳᠲᠣᠷᠭᠤᠳᠲᠦᠮᠡᠳ
  ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ
  ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨᠬᠣᠷᠴᠢᠨᠬᠣᠷᠢᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠳ
  ᠴᠠᠲᠠᠨᠲᠤᠸᠠᠴᠣᠨᠣᠭᠣᠯᠴᠠᠬᠠᠷᠡᠯᠵᠢᠭᠢᠨ ...</td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background-color:
 3. b0c4de;"></th></tr>
</table> ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ, ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ; ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ, ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ) — ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠡᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠲᠦᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠥᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳᠣᠷᠣᠰᠬᠢᠷᠭᠢᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰБНСУ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 9.3 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ 3 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ [7] ᠢᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ 5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 814 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ[8] (ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠦ 4.2 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ) ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠡᠵᠦ 2,656᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠭᠡᠵᠦ 445,175᠂ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ 173,996 ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 982,342 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠳᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ[9]᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨᠭᠥᠷᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ 13 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠰᠢᠲᠦᠵᠦ᠂ 16 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠦᠰᠦᠭᠲᠡᠨ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠴᠣᠭᠤᠴᠠᠢ᠃ 1990 ᠍ ᠊ᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠪᠥᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

«ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ» (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ) ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠡᠨᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠳᠦ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

 1. ᠡᠨᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠵᠤ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠳᠣᠷᠵᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠰᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ «ᠮᠣᠩ» ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ 3 ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢ ᠶᠢ ᠮᠣᠩ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
 2. 17 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠴᠢ ᠰᠠᠭᠭᠠᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠬᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠩ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠵᠣᠪᠠᠵᠤ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃
 3. ᠡᠨᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠺᠥᠩ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠩᠭᠠᠨᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠢᠨᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ 3 ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ᠃
 4. ᠪᠥᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯ ᠦᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠮᠣᠨᠺᠠ ᠲᠩᠷᠢ ᠭᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠺᠠ ᠲᠩᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠳ᠃ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠪᠠᠨ 2 ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠢ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠢᠵᠢᠯᠰᠢᠵᠦ «ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ» ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 5. «ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ» ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠮᠡᠩ ᠭᠦ ᠮᠠᠨ ᠭᠤ ᠽ ᠤ ᠮᠣᠨ ᠭᠤ ᠯᠤᠩ ᠮᠠᠨ ᠲᠤ ᠮᠡᠩ ᠭᠦ ᠯᠦᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠥᠷ «ᠮᠡᠩᠭᠦ» ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠩᠭᠠᠨᠢᠭᠠᠰᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭᠴᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 6. ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠸᠡᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠲᠣᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠦᠭᠢ ᠣᠯᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠦᠭᠢ ᠮᠤᠭᠤᠯᠦᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠢᠷᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠨᠢᠷᠤᠨᠴᠤᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
 7. ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠭᠦᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩ ᠣᠪᠣᠭᠲᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ «ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ» ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠍ ᠦᠨ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢᠴᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠬᠠᠮᠤᠷᠬᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨᠣᠮᠤᠭᠣᠲᠣᠭᠣᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨᠳ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠡᠨ ᠢ «ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ» ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠷ ᠪᠤᠢ᠃

YuanEmperorAlbumGenghisPortrait.jpg YuanEmperorAlbumKhubilaiPortrait.jpg Sukhbaatar.jpg Bjambyn Rintschen.jpg</small>
ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ
ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠤᠷᠬᠠᠭ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠱ᠂ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠸᠠᠩᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ (1959) ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ (ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ), ᠵᠡᠭᠦᠨ (ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ᠂ ᠥᠪᠥᠷᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ) ᠭᠡᠳ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 9.3 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ (2010) - ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ᠂
- ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢᠲᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠂
- ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠢᠵᠢᠯᠢᠰᠦᠯ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠡᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ 8.6 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ (2010) - ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ᠂
- ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠬᠦ
- ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠠᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ
ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ 6.3 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ (2010) - ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂
- ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠤᠮᠢᠬᠤ
- ᠬᠤᠳᠤᠮ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠲᠠ

ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ 1368 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠤᠷᠠᠨ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ᠂ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠴᠦ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨᠴᠢᠨ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠳᠦ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠥᠪ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ), ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ (ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ), ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ (ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ), ᠤᠷᠳᠤ (ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ) ᠭᠡᠵᠦ 4 ᠠᠩᠭᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠨᠳᠣᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠦᠩᠬᠦᠰᠲᠦᠷᠦᠭ ᠦᠳ ᠡᠷᠲᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠷᠲᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠳ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 5 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

Atlas Mongolica.jpg
Mongol atlas.jpg

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 95% ᠍ ᠶᠢ 2010 ᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 2 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 700 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ: 15 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ; 18 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠪᠠᠶᠠᠳᠲᠣᠷᠭᠤᠳᠵᠠᠬᠠᠴᠢᠨᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢᠥᠭᠡᠯᠡᠳ ᠮᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠣᠲᠣᠩ; 17-20 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ; 20 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠭᠦᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ᠂ ᠪᠠᠷᠭᠤᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠳᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ 2002 ᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 800 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ 4 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠴᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨᠬᠣᠷᠴᠢᠨᠣᠷᠳᠣᠰ᠂ ᠪᠠᠷᠭᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠪᠣᠷᠤᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠣᠣᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠠᠴᠠ 1774 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠷᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠣᠱᠤᠳ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠣᠷᠣᠰ ᠲᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠪᠠ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ

ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ 1607 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠵᠢᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠣᠷᠭᠤᠳ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ 180 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠨᠢ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ᠂ 17 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠦᠳ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ 440 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠤᠰᠠᠳᠢ-ᠣᠷᠳᠣ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠸᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠶᠢᠴᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠤᠰᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺ ᠤᠭ ᠤᠵᠰᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠠᠷᠠᠳ᠂ 14 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠴᠦᠸᠠᠨ᠂  ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠭ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠸᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠵᠢᠭᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠷᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩᠪᠠᠠᠨᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ᠃

ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠠᠯᠠᠶᠢᠷ
 • ᠬᠣᠷᠢ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ
 • ᠬᠠᠮᠨᠢᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ
 • ᠡᠬᠢᠷ ᠲᠦ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ
 • ᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ

ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠭ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ


ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠡᠯᠡᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠠᠨᠲᠷᠣᠫᠣᠯᠣᠭᠢ ᠲᠥᠷᠬᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠵᠢᠭᠤ ᠲᠥᠷᠬᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠺᠠᠷᠠᠰᠤᠺ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠮᠥᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠠᠪᠢ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ ᠾᠢᠦᠩᠨᠦ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠮᠥᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠢᠵᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠷᠬᠧᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠵᠢᠲᠢᠩᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠰᠢᠵᠢᠲᠢᠩᠵᠢᠺᠠᠢᠣᠭᠤᠣᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠳ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠤ᠂ ᠵᠤᠩ᠂ ᠳ᠋ᠢ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠣᠷ᠂ ᠰᠣᠭᠪᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠬᠡᠶᠦᠢ᠂ ᠰᠡᠶᠦᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ᠂ ᠳᠤᠩᠬᠤ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠤᠶᠠᠨᠢ ᠣᠪᠤᠭ ᠰᠦᠮᠪᠦ᠂ ᠨᠢᠷᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ (ᠬᠢᠶᠠᠳ) ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ᠬᠡᠷᠡᠶᠢᠳ᠂ ᠮᠡᠷᠬᠢᠳ᠂ ᠲᠠᠲᠠᠷᠠᠴᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠬᠢᠳᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠵᠦᠪᠦ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠵᠦᠪᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠶᠢᠪᠦ ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ 13 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠨᠤᠮᠤ ᠲᠠᠢ ᠢᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ᠮᠥᠨ ᠰᠢᠷᠢᠨ ᠵᠠᠪᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠳ