ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠹᠠᠢᠢᠯ:ᠮᠣᠨ ᠤᠭ ᠮᠪ᠃png
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ
Linguistic map of the Mongolic languages.png
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
11 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ)
ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (2010 ᠣᠨ) 2,516,949 [1]
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ (2010 ᠣᠨ) 7,047,771 [2]
ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ (ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ) (2010 ᠣᠨ) 647,747 [3]
ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ (2010 ᠣᠨ) 29,534 [4]
Flag of the United States.svg ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ (2010 ᠣᠨ) 17,036 [5]
ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ (ᠺᠢᠷᠢᠯᠬᠤᠳᠤᠮᠲᠣᠳᠣ), ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠬᠢᠷᠭᠢᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠮᠣᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠫᠧᠷᠰ ᠪᠢᠴᠢᠭᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ

ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ

ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ (ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ) ᠍ ᠲᠠᠨ᠂ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠲᠤ ᠰᠢᠲᠦᠵᠦ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠲᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ

ᠲᠤᠸᠠᠬᠠᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠᠢᠬᠠᠵᠠᠷᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠤᠯᠤᠰᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ) — ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠠᠯᠳᠠᠷᠴᠢ ᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠯᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠬᠢᠲᠠᠳᠣᠷᠣᠰᠬᠢᠷᠭᠢᠰᠠᠹᠬᠠᠨᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠨ ᠥᠨᠥ ᠲᠡᠢ ᠵᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠡᠢ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠭᠡᠬᠦ) ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ᠂ 11 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ.

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩ. ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ 2,631,117 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ 2168141, ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ 72403, ᠪᠠᠶᠠᠳ 56573, ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ 45087, ᠵᠠᠬᠠᠴᠢᠨ 32845, ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ 27412, ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ 26654, ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ 21558, ᠥᠭᠡᠯᠡᠳ 15520, ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠳ 15460, ᠲᠣᠷᠭᠤᠳ 14176, ᠮᠢᠩᠭᠠᠳ 6592, ᠪᠠᠷᠭᠤ 2989, ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ 2577, ᠡᠯᠵᠢᠭᠢᠨ 1340, ᠰᠠᠷᠲᠠᠭᠤᠯ 1286, ᠴᠠᠲᠠᠨ 282, ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ 152, ᠴᠠᠬᠠᠷ 132, ᠪᠤᠰᠤᠳ 601 ᠳᠦᠩᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠡᠳ 2,516,949 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠᠨ 11304, ᠬᠠᠮᠨᠢᠭᠠᠨ 537, ᠴᠢᠩᠲᠤᠤ 260 ᠍ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ᠃
  2. ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ 5981840 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ 621500 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ 289565 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ 131992 ᠳᠠᠭᠤᠷ᠂ 20074 ᠪᠠᠠᠨᠢ᠂ 2800 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠣᠭᠣᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢ 7047771 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠪᠠ᠃
  3. ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ 461389 ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ᠂ 183372 ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ᠂ 2986 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠨᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ 647747 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠪᠠ᠃
  4. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩ. 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠭᠡᠳ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠥᠷᠢᠭᠦᠦ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃
  5. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩ. 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠭᠡᠳ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠥᠷᠢᠭᠦᠦ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ