"ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ"- ᠢᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ

ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠤᠳ ᠢ ᠰᠤᠩ‍ᠭᠤᠬᠤ: ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠳ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠤᠩ‍ᠭᠤᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯ "enter" ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠢ, ᠡᠰᠪᠡᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ: (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ) = ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠢᠢᠨ) = ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ, Б = ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ

  • (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ | ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ) 19:47, 25 ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 2014182.160.9.6 (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ). . (2,456 ᠪᠠᠢᠢᠲ) (+2,456). . (ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠪᠡ: "1989 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 03 ᠍ ᠲᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ ᠬᠣᠲᠠᠳ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯ ᠪ)