ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠺᠧᠢᠵ-ᠵᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠲᠠ ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ IP ᠬᠠᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠲᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠ IP ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ. ᠲᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ IP ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠤᠳ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡᠯ ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠨᠣᠣᠷᠠᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ᠃