ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠹᠧᠯᠫᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠹᠧᠯᠫᠰ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination

ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠯᠢᠯᠲᠡ
ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠰ: {{{ᠤᠯᠠᠰ}}}
ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠹᠷ ᠲᠦ ᠹᠧᠯᠫᠰ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ 1985 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 (1985-06-30) (34 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠡᠷᠢᠯᠢᠨ ᠳᠦᠪᠠᠯᠲᠤᠮᠣᠷ

ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠹᠷ ᠲᠦ ᠹᠧᠯᠫᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Michael Fred Phelps, 1985 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠯᠢᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 2004 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠹᠢᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠠᠴᠠ 6 ᠠᠯᠲᠠ᠂ 2 ᠬᠦᠷᠡᠯ᠂ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺᠣ ᠠᠴᠠ 8 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ᠂ 2012 ᠣᠨ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠠᠴᠠ 4 ᠠᠯᠲᠠ᠂ 2 ᠮᠥᠩᠭᠥ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 22 ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠢᠮᠨᠠᠰᠲ᠋ᠢᠭᠴᠢ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠲ᠋ᠢᠶᠠᠲ᠋ᠢᠨᠢ 1980 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺᠣ ᠠᠴᠠ 8 ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ 2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠥᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠠᠴᠠ 5 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠵᠡᠭᠦᠵᠦ᠂ 1980 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠡᠷᠢᠺ ᠬᠠᠶᠢᠳᠧᠨ1992 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠢ ᠱᠧᠷᠪᠣ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠹᠧᠯᠫᠰ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺᠣ ᠠᠴᠠ 8 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ 1972 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ ᠦ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺᠣ ᠠᠴᠠ 7 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠯᠢᠭᠴᠢ ᠮᠠᠷᠺ ᠰᠫᠢᠼᠡᠶᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠮᠥᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠹᠧᠯᠫᠰ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠯᠢᠭᠴᠢᠡᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ 6 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠯᠢᠭᠴᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ 9 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠯᠢᠮᠫ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠫᠠᠩ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ 57 ᠠᠯᠲᠠ᠂ 11 ᠮᠥᠩᠭᠥ᠂ 3 ᠬᠦᠷᠡᠯ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 71 ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠭᠡᠳ ᠪᠤᠢ᠃ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠦ ᠰᠫᠣᠷᠲ᠋ᠰ ᠢᠯᠡᠯᠶᠤᠶᠢᠰᠲ᠋ᠷᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

2008 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠹᠧᠯᠫᠰ ᠰᠠᠩ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠠᠵᠤ ᠲᠥᠷᠥᠬᠦᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2009 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 39 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ (29 ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ᠂ 10 ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ) ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠹᠧᠯᠫᠰ ᠡᠨᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠯᠢᠭᠴᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠮᠠᠷᠺ ᠰᠫᠢᠼ 33 ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ (26 ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ᠂ 7 ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ) ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠵᠠᠮ (50 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ) ᠍ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠳᠦ ᠣᠳᠣ ᠴᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨᠲᠡᠢ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ 7 ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠳᠡᠭ᠃

ᠳ/ᠳ ᠵᠠᠢ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ
1 200 ᠮ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ 1:54.92 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠲᠧᠭ ᠠᠴᠠ᠂ ᠣᠰᠲ᠋ᠢᠨ 2001.03.30 [2]
2 200 ᠮ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ (2) 1:54.58 ᠶᠠᠫᠣᠨ᠂ ᠹᠦᠺᠥᠣᠺᠠ 2001.07.24 [2]
3 400 ᠮ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ 4:11.09 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠹᠯᠣᠷᠢᠳᠠ᠂ ᠹᠣᠷᠲ ᠯᠠᠦ᠋ᠳᠧᠷᠳᠡᠶᠢᠯ 2002.08.15 [3]
4 4×100 ᠮ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ[a] 3:33.48 ᠶᠠᠫᠣᠨ᠂ ᠶᠣᠺᠣᠬᠠᠮ᠎ᠠ 2002.08.29 [4]
5 400 ᠮ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ (2) 4:10.73 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠢᠨᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠢᠨᠳᠢᠶᠠᠨᠠᠫᠣᠯᠢᠰ 2003.04.06 [5]
6 200 ᠮ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ 1:57.94 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠺᠠᠯᠢᠹᠣᠷᠨᠢ᠂ ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠠ-ᠺᠯᠠᠷᠠ 2003.06.29 [6]
7 200 ᠮ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ (3) 1:53.93 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ 2003.07.22 [7]
8 200 ᠮ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ (2) 1:57.52 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ 2003.07.24 [7]
9 100 ᠮ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ 0:51.47 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ 2003.07.25 [7]
10 200 ᠮ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ (3) 1:56.04 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ 2003.07.25 [7]
11 400 mᠮ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ (3) 4:09.09 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ 2003.07.27 [7]
12 200 ᠮ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ (4) 1:55.94 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠮᠡᠷᠢᠯᠢᠨ ᠳᠦ᠂ ᠺᠣᠯᠯᠧᠵᠢ ᠫᠠᠷᠺ 2003.08.09 [8]
13 400 ᠮ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ (4) 4:08.41 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠺᠠᠯᠢᠹᠣᠷᠨᠢ᠂ ᠯᠣᠩ-ᠪᠡᠶᠢᠴᠢ 2004.07.07 [9]
14 400 ᠮ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ (5) 4:08.26 ᠭᠷᠧᠺ᠂ ᠠᠹᠢᠨ 2004.08.14 [10]
15 200 ᠮ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ (4) 1:53.80 ᠺᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠷᠢᠲᠡᠰᠢ ᠺᠣᠯᠠᠮᠪᠤ᠂ ᠸᠢᠺᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ 2006.08.17 [11]
16 4×100 ᠮ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ[b] 3:12.46 ᠺᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠷᠢᠲᠡᠰᠢ ᠺᠣᠯᠠᠮᠪᠤ᠂ ᠸᠢᠺᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ 2006.08.19 [11]
17 200 ᠮ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ (5) 1:55.84 ᠺᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠷᠢᠲᠡᠰᠢ ᠺᠣᠯᠠᠮᠪᠤ᠂ ᠸᠢᠺᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ 2006.08.20 [11]
18 200 ᠮ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ (5) 1:53.71 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠮᠢᠰᠰᠤᠷᠢ᠂ ᠺᠣᠯᠠᠮᠪᠤ 2007.02.17 [12]
19 200 ᠮ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ 1:43.86 ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠸᠢᠺᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ᠂ ᠮᠧᠯᠪᠦᠷᠨ 2007.03.27 [13]
20 200 ᠮ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ (6) 1:52.09 ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠸᠢᠺᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ᠂ ᠮᠧᠯᠪᠦᠷᠨ 2007.03.28 [13]
21 200 ᠮ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ (6) 1:54.98 ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠸᠢᠺᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ᠂ ᠮᠧᠯᠪᠦᠷᠨ 2007.03.29 [13]
22 4×200 ᠮ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ[c] 7:03.24 ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠸᠢᠺᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ᠂ ᠮᠧᠯᠪᠦᠷᠨ 2007.03.30 [13]
23 400 ᠮ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ (6) 4:06.22 ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠸᠢᠺᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ᠂ ᠮᠧᠯᠪᠦᠷᠨ 2007.04.01 [13]
24 400 ᠮ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ (7) 4:05.25 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠨᠧᠪᠷᠠᠰᠺᠠ᠂ ᠣᠮᠢᠬᠠ 2008.06.29 [14]
25 200 ᠮ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ (7) 1:54.80 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠨᠧᠪᠷᠠᠰᠺᠠ᠂ ᠣᠮᠢᠬᠠ 2008.07.04 [14]
26 400 ᠮ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ (8) 4:03.84 ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 2008.08.10 [15]
27 4×100 ᠮ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ (2)[d] 3:08.24 ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 2008.08.11 [15]
28 200 ᠮ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ (2) 1:42.96 ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 2008.08.12 [16]
29 200 ᠮ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ (7) 1:52.03 ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 2008.08.13 [17]
30 4×200 ᠮ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ (2)[e] 6:58.56 ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 2008.08.13 [18]
31 200 ᠮ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ (8) 1:54.23 ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 2008.08.15 [19]
32 4×100 ᠮ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ (2)[a] 3:29.34 ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 2008.08.17 [20]
33 100 ᠮ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ (2) 0:50.22 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠢᠨᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠢᠨᠳᠢᠶᠠᠨᠠᠫᠣᠯᠢᠰ 2009.07.09 [21]
34 200 ᠮ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ (8) 1:51.51 ᠢᠲᠠᠯᠢ᠂ ᠷᠤᠮᠠ 2009.07.29 [22]
35 4×200 ᠮ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ (3)[f] 6:58.55 ᠢᠲᠠᠯᠢ᠂ ᠷᠤᠮᠠ 2009.07.31 [22]
36 100 ᠮ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ (3) 0:49.82 ᠢᠲᠠᠯᠢ᠂ ᠷᠤᠮᠠ 2009.08.1 [22]
37 4×100 ᠮ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ (3)[g] 3:27.28 ᠢᠲᠠᠯᠢ᠂ ᠷᠤᠮᠠ 2009.08.02 [22]
38 4×100 ᠮ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ (ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠵᠠᠮ)[h] 3:20.71 ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨᠢ᠂ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ 2009.12.18 [23]
39 4×100 ᠮ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ (ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠵᠠᠮ)[i] 3:03.30 ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨᠢ᠂ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ 2009.12.19 [24]
a  ᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠫᠡᠶᠢᠷᠰᠤᠯᠪᠷᠡᠩᠳᠠᠨ ᠬᠠᠨᠢᠰᠧᠨᠵᠡᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠯᠧᠽᠠᠺ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ
b  ᠨᠢᠯ ᠸᠣᠯᠺᠧᠷᠺᠠᠯᠯᠧᠨ ᠵᠣᠩᠰᠣ᠂ ᠵᠡᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠯᠧᠽᠠᠺ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ
c  ᠷᠠᠶᠤᠨ ᠯᠬᠲ᠋ᠧᠺᠯᠢᠲ ᠺᠧᠯᠯᠧᠷᠫᠢᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠠᠨᠳᠧᠷᠺ ᠠᠴᠠᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ
d  ᠭᠠᠷᠷᠧᠲ ᠲᠦ ᠸᠡᠪᠡᠷ-ᠭᠡᠶᠢᠯ᠂ ᠺᠠᠯᠯᠧᠨ ᠵᠣᠩᠰᠣ᠂ ᠵᠡᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠯᠧᠽᠠᠺ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ
e  ᠷᠠᠶᠤᠨ ᠯᠬᠲ᠋ᠧ᠂ ᠷᠢᠺᠠ ᠪᠡᠷᠧᠨᠰ᠂ ᠫᠢᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠠᠨᠳᠧᠷᠺ ᠠᠴᠠᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ
f  ᠷᠠᠶᠤᠨ ᠯᠬᠲ᠋ᠧ᠂ ᠷᠢᠺᠠ ᠪᠡᠷᠧᠨᠰ᠂ ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠸᠣᠯᠲ᠋ᠧᠷᠰ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ
g  ᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠫᠡᠶᠢᠷᠰᠤᠯ᠂ ᠡᠷᠢᠺ ᠰᠢᠨᠲᠢᠶᠠᠤ᠂ ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠸᠣᠯᠲ᠋ᠧᠷᠰ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ
h  ᠨᠢᠺ ᠲᠣᠮᠠᠨᠮᠠᠷᠺ ᠭᠠᠩᠭᠠᠯ ᠠᠹᠹᠨᠠᠲᠤᠨ ᠠᠳᠠᠷᠢᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ
i  ᠨᠠᠲᠤᠨ ᠠᠳᠠᠷᠢᠨ᠂ ᠮᠡᠲᠦ ᠳᠦ ᠭᠷᠡᠤᠧᠷᠰ᠂ ᠭᠠᠷᠷᠧᠲ ᠲᠦ ᠸᠡᠪᠡᠷ-ᠭᠡᠶᠢᠯ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. "USA Swimming bio: Michael Phelps", USA Swimming. 2010-08-25 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 2. 2.0 2.1 Litsky, Frank. "Youngster Quickly Joins Elite", 2001-11-30. 2010-09-04 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ Archived from the original on 2010-09-04. 
 3. "World Record Not Quite Enough For Vendt In 400m IM", Usctrojans.com, 2002-08-15. 2010-09-04 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ Archived from the original on 2010-09-04. 
 4. "U.S. Men Have Last Word, Set World Mark in 400m Medley Relay as Pan Pacs End With a Bang", Swimming World Magazine, 2002-08-29. 2010-09-07 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ Archived from the original on 2010-09-07. 
 5. "Phelps Lowers His Own World Record in the 400 IM at "Duel in the Pool"", Swimming World Magazine, 2003-04-06. 2010-09-07 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ Archived from the original on 2010-09-07. 
 6. Ostler, Scott. "New world record? Phelps just starting", 2003-06-30. 2010-09-04 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ Archived from the original on 2010-09-04. 
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 10th FINA World Championships, Barcelona (ESP): Full Results Book: Records Broken By Event. Omega Timing (2003-07-26). 2010-09-04 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 8. "Phelps sets new world mark in 200m medley", Australian Broadcasting Corporation, 2003-08-10. 2010-09-04 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ Archived from the original on 2010-09-04. 
 9. May, Meredith. "Setting the pace / Phelps breaks own world record in Olympic qualifying", 2004-07-08. 2010-09-04 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ Archived from the original on 2010-09-04. 
 10. "Phelps earns first gold", 2004-08-15. 2010-09-04 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ Archived from the original on 2010-09-04. 
 11. 11.0 11.1 11.2 2006 Pan Pacific Swimming Championships, Victoria, British Columbia (CAN): Full Results Book: Records Broken By Event. Omega Timing (2006-08-20). 2010-09-04 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 12. "Phelps sets world record at Grand Prix", 2007-02-18. 2010-09-04 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ Archived from the original on 2010-09-04. 
 13. 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 12th FINA World Championships, Melbourne (AUS): Full Results Book: Records Broken By Event. Omega Timing (2007-04-01). 2010-09-04 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 14. 14.0 14.1 2008 U.S. Olympic Team Trials, Omaha (USA): Full Results Book: Records Broken By Event. Omega Timing (2008-07-06). 2010-09-04 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 15. 15.0 15.1 Men's long course world records as of December 18, 2009. Swimming World Magazine (2009-12-18). 2010-09-04 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 16. "Phelps picks up third gold medal in Beijing", 2008-08-12. 2010-09-04 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ Archived from the original on 2010-09-04. 
 17. "More gold and another day at the office for Michael Phelps", 2008-08-12. 2010-09-04 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ Archived from the original on 2010-09-04. 
 18. Stallman, Jason. "Phelps Adds 2 More Gold Medals", 2008-08-12. 2010-09-04 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ Archived from the original on 2010-09-04. 
 19. Stallman, Jason. "Phelps wins 200 individual medley for sixth gold", 2008-08-15. 2010-09-04 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ Archived from the original on 2010-09-04. 
 20. "Michael Phelps overtakes Mark Spitz with record-breaking haul of eight gold medals", 2008-08-17. 2010-09-04 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ Archived from the original on 2010-09-04. 
 21. "USA Swimming National Championships: Michael Phelps Demolishes World Record in 100 Fly", Swimming World Magazine, 2009-07-09. 2010-09-04 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ Archived from the original on 2010-09-04. 
 22. 22.0 22.1 22.2 22.3 13th FINA World Championships, Rome (ITA): Full Results Book: Records Broken By Event 246–247. Omega Timing (2009-07-30). 2010-09-04 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 23. British Gas Duel in the Pool – 4×100 m medley relay (final). Omega Timing. 2010-10-25 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 24. British Gas Duel in the Pool: United States Team vs European Select Team: December 18–19 - 2009 Manchester (GBR): Full Results Book: Records Broken By Record Type. Omega Timing (2009-12-19). 2010-09-04 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠹᠧᠯᠫᠰ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ