ᠮᠠᠶᠢᠶᠢᠨᠧᠽ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠶᠢᠶᠢᠨᠧᠽ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠮᠠᠶᠢᠶᠢᠨᠧᠽ (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ Mayonnaise) ᠨᠢ ᠥᠳᠬᠡᠨ᠂ ᠴᠠᠶᠢᠪᠤᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠢᠴᠠ ᠪᠠ ᠲᠣᠰ᠂ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠴᠤᠯᠴᠤᠩ᠂ ᠨᠢᠮᠪᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠴᠤᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠮᠲᠠ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠠᠶᠢᠶᠢᠨᠧᠽ ᠨᠢ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠮᠲᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠰᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠮᠲᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃

ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠠᠶᠢᠶᠢᠨᠧᠽ ᠨᠢ ᠯᠧᠮᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠤᠤ ᠶᠢ ᠬᠣᠯᠢᠵᠤ ᠬᠤᠳᠬᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ (ᠯᠧᠬᠢᠼᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ) ᠨᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠥᠳᠬᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠣᠰ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠣᠯᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ (ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠤᠳᠬᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ) 2 ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠯᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ (ᠬᠤᠯᠢᠬᠤ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠪᠠᠷ). ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠰᠦᠮᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠱᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠥᠳᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃

ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠲᠠ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠳᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠶᠢᠶᠢᠨᠧᠽ ᠨᠢ ᠥᠳᠬᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠢᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠢᠬᠤ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠠᠶᠤᠨᠧᠽᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠷᠥᠭᠡᠭᠴᠢᠨ ᠳᠦ 3-4 ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ (ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ) ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠶᠤᠨᠧᠽᠠᠨᠳ ᠥᠭᠡᠬᠦ ᠲᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ 65%, ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1756 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠮᠠᠨ ᠳᠧ ᠸᠢᠨᠧᠷᠣ ᠳᠶᠤ ᠫᠯᠧᠰᠰᠢ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠬᠠᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠯᠣᠲ ᠢ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠶᠤᠨᠧᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠦᠮᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠴᠥᠬᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠯ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠥᠬᠦᠭᠡᠢ ᠭᠦᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠴᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠺᠷᠧᠮ ᠢ ᠣᠯᠢᠪ ᠦᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠲᠥᠷᠦᠵᠢᠭᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠬᠡᠦ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠴᠢ ᠭᠦᠩ ᠦᠨ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠠᠾᠣᠩᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠦᠮᠦᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ