ᠮᠠᠨᠵᠤ-ᠭᠣ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ(大)滿洲帝國 →
(Dà) Mǎnzhōu Dìguó
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯᠴᠢᠨᠴᠤᠩ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡ
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
 -  ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠫᠤ-ᠢ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ () 30 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 
 -  ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ (1939 ᠣᠨ) 30 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠮᠠᠨᠵᠤ-ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ )


ᠮᠠᠨᠵᠤ-ᠭᠣ ᠤᠯᠤᠰ (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ: 满洲国; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ: 滿洲國; pinyin: Mǎnzhōuguó; "ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ" ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ) ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠶᠠᠫᠣᠨᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ 1931 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠫᠤ-ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ 1945 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠩᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠦᠳ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠮᠠᠨᠵᠤ-ᠭᠣ&oldid=432729》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ