ᠮᠠᠨᠢᠲ᠋ᠣᠪᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠨᠢᠲ᠋ᠣᠪᠠ
Manitoba
ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ [[Image:|85px|ᠰᠦᠯᠳᠡ]]
ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ: ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ: Gloriosus et Liber
("ᠢᠯᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ")
{{{ᠨᠡᠷᠡ}}} ᠍ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠸᠢᠨᠨᠢᠫᠧᠭ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠸᠢᠨᠨᠢᠫᠧᠭ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠢᠲ᠋ᠠᠨ ᠪᠦᠰ ᠸᠢᠨᠨᠢᠫᠧ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠥᠰᠡ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠠᠩᠭᠯᠢ (ᠳᠧ ᠹᠠᠺᠲ᠋ᠣ), (ᠳᠧ ᠶᠷᠧ) ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠬᠡᠯᠡ (ᠳᠧ ᠶᠷᠧ)
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠳᠡᠳ᠋ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠭᠣᠷᠳᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠪᠤᠷ ᠲᠤ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠭᠠᠷᠢ ᠳᠥᠡᠪᠡᠷ (ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ)
ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠤᠨ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨᠲᠠᠳᠠ
ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ 14
ᠰᠧᠨᠠᠲ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ 6
ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ 1870 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 (5)
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ  8 ᠍ ᠳᠦ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 647,797 km2
ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ 553,556 km2
ᠤᠰᠤ (%) 94,241 km2 (14.5%)
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ  5 ᠍ ᠳᠦ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ (2008) 1,196,291 (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ)[1]
ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ 2.14/km2
ДНБ  [[ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ|6 ᠍ ᠳᠦ]]
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ (2006) C$44,757 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[2]
ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠨᠣᠭᠳᠠᠬᠤ C$38,001 ([[ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ|8]])
ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠯ
ᠱᠤᠤᠳᠠᠩ ᠤᠨ MB
ISO 3166-2 CA-MB
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ -6
ᠱᠤᠤᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠦᠰᠦᠭ R
ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠳ  
 - ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠭᠦᠮ
 - ᠮᠣᠳᠣ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠴᠤᠤᠷ
 - ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠤᠭᠤᠯᠢ
ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ www.gov.mb.ca
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠮᠠᠨᠢᠲ᠋ᠣᠪᠠ ᠨᠢ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠤᠵᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ 647,797 ᠠᠮᠠ᠃km ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠡᠢ᠂ 1,196,291 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ (2008 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ).

ᠮᠠᠨᠢᠲ᠋ᠣᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠᠠᠳᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠳᠠᠺᠣᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠤᠨᠠᠪ ᠲᠤᠬᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠰᠺᠠᠽᠧᠸᠠᠩ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠨᠲ᠋ᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

1870 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠢᠲ᠋ᠣᠪᠠ ᠨᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠯᠤᠢ ᠷᠢᠶᠡᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢ ᠠᠯᠭᠣᠨᠺᠢᠨᠴᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ "Manitou" ᠪᠤᠶᠤ "ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ" ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ "ᠮᠠᠨᠢᠲ᠋ᠣᠪᠠ" ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠠᠨᠢᠲ᠋ᠣᠪᠠ ᠨᠢ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠯᠣᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠨᠢᠲ᠋ᠣᠪᠠ ᠨᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ (ᠬᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠢᠲ᠋ᠣᠪᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠥᠷᠴᠢᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ) ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠤᠨ ᠴᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠠᠨᠢᠲ᠋ᠣᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠨᠢ ᠺᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠥᠲᠡ ᠤᠰᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠬᠢ ᠴᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠸᠢᠨᠨᠢᠫᠧᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ 633,451 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠃[3] ᠸᠢᠨᠨᠢᠫᠧ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2006 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 730,305 ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Statistics Canada. Canada's population estimates 2008-06-25. 2008-06-25 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Statistics Canada. Gross domestic product, expenditure-based, by province and territory. 2007-08-07 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. Statistics Canada. Population and dwelling counts, for Canada and census subdivisions (municipalities), 2006 and 2001 censuses - 100% data. 2008-04-16 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ