ᠮᠠᠨᠠᠯᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠮᠢᠳ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠮᠠᠨᠠᠯᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠮᠢᠳ ᠨᠢ 1944 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠪᠲᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠥᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠳᠦ ᠲᠥᠷᠦᠵᠢ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠬᠣᠪᠲᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ 1974 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ-ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ᠂ 1980 ᠣᠨ ᠳᠤ᠎ᠠ᠃ᠰ᠃ᠫᠤᠱᠺᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠺᠦᠷᠰ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠤ 1982 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠯᠧᠨᠢᠩᠷᠠᠳ᠋ ᠍ ᠲᠤ᠎ᠠ᠃ᠠ ᠭᠧᠷᠼᠧᠨ ᠦ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ 1974 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ 10 ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ-ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ХЗЭ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ 1976 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠩ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ᠂1982-90 ᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ УБ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ УБ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠧᠺᠨᠢᠺᠦ᠋ᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ 1970 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠦᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ 《 ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠮᠤᠤᠵᠢᠭᠠᠢ》 ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠯᠠᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠳᠦ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ 《 ᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ》, 《ᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ》, 《 ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ》, 《 ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠯᠠᠨ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ》, 《ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠲᠦᠨᠵᠢᠩᠬᠦ》, ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠳ᠂ 《ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠳᠢᠭ》 5 ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠷᠣᠮᠠᠨ᠂ 《ᠪᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ》 ᠬᠣᠱᠣᠩ ᠷᠣᠮᠠᠨ᠂ 《ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠤᠯᠢ》 3 ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠥᠨ 《ᠢᠩᠭᠢᠬᠦ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ》, 《ᠲᠥᠭᠡᠷᠭᠡ》, 《 ᠵᠤᠯᠠ》 ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠳᠢᠭ ᠷᠣᠮᠠᠨ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠷᠣᠮᠠᠨ ᠤ 5 ᠍ ᠷᠲ ᠪᠠᠭᠠᠳᠴᠤ᠃ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠷᠣᠮᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠷᠣᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠳᠣ 70000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠪᠢ 6 ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠳᠢᠭ᠂ ᠪᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠷᠣᠮᠠᠨ ᠨᠢ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠰᠦᠨᠵᠢᠳᠮ᠎ᠠ᠂ ᠠᠪᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠬᠢᠯᠢᠴᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠡᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠯᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ 500 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠯᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ 《ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ》, ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ》,》 ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ》, 《 ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠵᠢ ᠲᠩᠷᠢ ᠳᠦ ᠪᠤᠢ》, 《 ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ》 《ᠪᠢ ᠵᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ》 , 《 ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ》 《 ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠲᠡᠭᠦᠰ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮ᠃ ᠲᠣᠭᠮᠢᠳ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ 《ᠳᠤᠤᠯᠢᠮ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠵᠤᠨ》, 《 ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ》, ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠯ᠂ 《ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ 8 ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠷᠣᠮᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠷᠣᠮᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠮ᠃ ᠲᠣᠭᠮᠢᠳ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠡᠩ ᠡᠶᠢᠴᠢ ᠺᠡᠢ ᠲᠪ ᠬᠡᠶᠢᠰᠦᠨ "ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠦᠷᠦᠨ" ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠲᠤ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ