"ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ"- ᠢᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ

ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠤᠳ ᠢ ᠰᠤᠩ‍ᠭᠤᠬᠤ: ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠳ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠤᠩ‍ᠭᠤᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯ "enter" ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠢ, ᠡᠰᠪᠡᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ: (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ) = ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠢᠢᠨ) = ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ, Б = ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ

(ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ | ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ) ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ (ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ 50) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
(ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ | ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ) ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ (ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ 50) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
http://wiki.uhaan.com/ᠬᠠᠰᠠᠭ_ᠤᠯᠤᠰ》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ