ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠳ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
Қᠠᠵᠠқ(ᠲᠠᠷᠠ)
SB - Inside a Kazakh yurt.jpg
ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ: 1910 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠠᠶᠢᠯ
ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠣᠷᠣᠰ᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠴᠡ → ᠬᠠᠰᠠᠭ
ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ → ᠬᠠᠰᠠᠺ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠠᠴᠠ → ᠬᠠᠰᠠᠭ
ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠣᠷᠣᠨᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ — 14 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ. ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ:
ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠰᠠᠭ (БНХасУ) — 10,764,253 (2012)[1]

Flag of the People's Republic of China.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ) — 1,462,588 (2010)

ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ (БНУзбУ) — 800,000 - 1.1 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ

ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ (ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ) — 647,732 (2010)

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ) — 101,526 (2010)[2]
ᠲᠦᠺᠮᠧᠨᠢᠰᠲᠠᠨ ᠲᠦᠺᠮᠧᠨ (БНТуркмУ) — 40,000 (2009)

ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ (БНХирУ) — 32,981 (2012)[3]
ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ
ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ᠂ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭᠺᠢᠷᠢᠯ (ᠺᠠᠰᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ), ᠠᠷᠠᠪ (ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤ), ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ
(ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ) ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡᠰᠤᠩᠨᠢ ᠳᠡᠭᠲᠡ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠱᠠᠰᠢᠨ
ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ
ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥᠯᠨᠣᠭᠠᠢ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨᠬᠠᠷᠬᠣᠯᠫᠠᠺ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ
ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ
ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠶᠡᠬᠡᠳᠤᠮᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠤᠵᠠ (ᠲᠦᠮᠡᠨ) ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ
ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ
ᠬᠤᠳᠤᠮ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠹᠠᠢᠢᠯ:ᠬᠠᠰᠠᠭ᠃PNG 
ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠰᠠᠭ 
ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠺᠠᠰᠬᠤ 
ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠰᠠᠭ</sup> </table>

ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ Қᠠᠵᠠқᠲᠠᠷᠠ) ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪ᠃ᠶᠠ᠃ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷᠼᠣᠸ ᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠣᠪᠣᠭᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠺᠢᠶᠠ ᠨᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠨᠠᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠨᠣᠮ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ᠃ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠰᠠᠺ ᠤᠳ ᠥᠭᠡᠯᠡᠳ ᠪᠠᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠯ ᠡᠴᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷᠯᠤᠭ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠳᠣ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠯᠲᠠᠢᠰᠢᠪᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1911-1914 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢᠲᠠᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠡᠷ᠎ᠡ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠡᠷᠡᠰ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷᠡ ᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ

ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠺᠢᠫᠴᠠᠺ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨᠬᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠬᠣᠩᠭᠢᠷᠠᠳᠬᠠᠲᠠᠭᠢᠨ (2-3 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ? ᠬᠦᠮᠦᠨ), ᠢᠷᠡᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠺᠢᠹᠰᠠᠺᠰᠠᠷᠠᠮ ᠳᠤᠮᠠᠰᠰᠠᠭᠧᠲ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠺᠠᠽᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨᠬᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠬᠣᠩᠭᠢᠷᠠᠳ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠳ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠴᠢ ᠮ᠃ᠵᠠᠮᠫᠧᠢᠰᠪᠠ ᠶᠡᠬᠡ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠷᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠽᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠭᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠳ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠵᠡᠢ᠃[4] ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠳ ᠲᠤ ᠠᠳᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠪᠤᠭ ᠪᠤᠢ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠷᠳᠣ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠳᠡ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠭᠣᠯᠢᠰᠲᠠᠨᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠭᠣᠯᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠨᠡᠷᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ 15-16 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ [5]᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ

ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • (1465—1847) ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ – ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠲᠠ ᠤᠯᠤᠰ (ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ Қᠠᠵᠠқ ᠬᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤғᠢ)
  • (1718—1822) ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠢᠭᠦᠷ (ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ Ұᠯ ᠤ ᠵᠦᠵᠡ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠲ᠋ᠠᠷᠱ ᠦ ᠵᠤᠵᠠ)
  • (1718—1822) ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠭᠦᠷ (ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠳᠠ ᠵᠦᠵᠡ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠷᠧᠳᠦᠨ ᠦ ᠵᠤᠵᠠ)
  • (1715—1731) ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠦᠷ (ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠺіᠱі ᠵᠦᠵᠡ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠯᠠᠳᠰᠢ ᠵᠤᠵᠠ)
  • (1917—1920) ᠠᠯᠤᠰᠢ-ᠣᠷᠣᠳᠠ
  • (1920—1925) ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ –ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠨᠣᠮᠢᠲᠤᠬᠢᠷᠭᠢᠰ ᠤᠯᠤᠰ (ᠣᠷᠣᠰ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠯ ᠺᠢᠷᠭᠢᠽᠰᠺᠠᠶ᠎ᠠ АССР)
  • (1925—1936) ᠬᠠᠰᠠᠭ – ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠨᠣᠮᠢᠲᠤ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ (ᠣᠷᠣᠰ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠯ ᠬᠠᠰᠠᠺᠰᠺᠠᠶ᠎ᠠ АССР)
  • (1936—1991) ᠬᠠᠰᠠᠭ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ) – ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ (ЗСБНХасУ)
 • (1991—ᠣᠳᠣ) ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ (ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ Қᠠᠵᠠқᠰᠲ᠋ᠠᠨ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ) – ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ (БНКазУ)

ᠲᠥᠷᠬᠥ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠰᠠᠺ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠠᠽᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠡᠭᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠡᠲᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ (ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ 19 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠣᠰ ᠳᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠲᠥᠷᠬᠥ ᠪᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠲᠥᠷᠬᠥ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠤᠷᠬᠠᠭ ᠲᠥᠷᠬᠥ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠴᠠᠶᠢᠪᠤᠷ ᠪᠣᠷᠣ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠩᠬᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠤᠰᠬᠠᠯ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠦ ᠲᠡᠢ᠂ ᠮᠥᠨ ᠪᠣᠷᠣ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠲᠡᠢ᠃

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠢᠮᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠰᠤᠲᠤ ᠤᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠣᠮᠪᠷᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠣᠷᠣᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠺᠠᠽᠠᠭ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 102 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠳ 18-20 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠱᠠᠲᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃[6] ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ 18 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠢᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ 19 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠦᠷᠢᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠥᠷᠲᠥᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠢᠨᠢᠵᠢᠨᠢ ᠷᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠺᠠᠽᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ 19 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠦ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ᠂ 1930-1940 ᠍ ᠊ᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠢᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠯᠠᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ᠂ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠬᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠣᠮᠢᠨᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠦᠨ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

19 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠶᠡᠰ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠢ ᠡᠵᠡᠷᠬᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠦᠵᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠳ ᠳᠠᠶᠢᠵᠢᠨ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯᠳᠦᠭᠡ ᠬᠢ ᠴᠢᠨ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠷᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ 1860 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠬᠤ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠠᠢ᠃ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 101,526 ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠥᠭᠡᠢᠬᠣᠪᠳᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠰᠤᠮᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[7]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠺᠠᠽᠠᠭ ᠤᠳ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠷᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠺᠧᠷᠧᠢ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨᠴᠤᠳ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠢᠲᠠᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 1.46 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ 1916 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠦᠳ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠨ ᠳᠠᠶᠢᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠥᠷᠲᠥᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠺᠠᠽᠠᠭ ᠤᠳ ᠠᠹᠬᠠᠨᠨᠢᠰᠲᠠᠨ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠷᠤ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ 1930 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠥᠯᠥᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠺᠠᠽᠠᠭ ᠤᠳ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠢᠵᠢᠨᠢ ᠷᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠵᠡᠢ᠃ 1897 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ 4 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ 1926 ᠣᠨ ᠳᠤ 3,475,000 ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 1939 ᠣᠨ ᠳᠤ 2,327,000 ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠥᠯᠥᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠢᠶᠡᠷ 1-2 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠵᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠡᠳ᠋ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ᠂ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠺᠠᠽᠠᠭ ᠤᠳ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠷᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠺᠠᠽᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ 48% ᠨᠢ ᠠᠮᠢ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠷᠣᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠺᠠᠽᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠷᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠣᠷᠣᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 648 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠺᠠᠽᠠᠭ ᠤᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠧᠨᠪᠦᠷᠦᠭ ᠮᠤᠵᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ 18 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠳ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠤᠳ ᠮᠥᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠺᠠᠽᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ:

ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠤᠵᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠣᠱᠠᠺᠲ ᠤ ᠦᠽᠪᠧᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ
 • ᠢᠰᠲ ᠤ ᠪᠠᠯᠬᠠᠰᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠵᠠᠮᠪ ᠤᠯ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ
 • ᠱᠠᠩ ᠤᠱᠺ ᠤ ᠤ ᠦᠽᠪᠧᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠱᠠᠩᠰ ᠤᠺ ᠤ ᠤ ᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷ ᠺᠠᠩᠯ ᠤ ᠣᠱᠠᠺᠲ ᠤ ᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠡᠭᠧᠯᠢ ᠱᠠᠫᠷᠠᠰᠳᠢ ᠢᠰᠲ ᠤ ᠰᠠᠷ ᠤ ᠤᠶᠢᠰ ᠤᠨ
ᠣᠪᠤᠭ
 • ᠪᠠᠶᠢᠰᠧᠢіᠲ
 • ᠢᠭіᠯᠠіᠺ ᠪᠠᠪᠠ
 • ᠠᠢ ᠳᠤ
 • қᠣңᠢᠷ ᠪᠦᠷіᠺ
 • қᠢᠰᠲ ᠤқ
 • ᠺᠠᠷᠠᠺ ᠤᠰᠲ ᠤᠺ
 • ᠠқ-қᠢᠰᠲ ᠤқ
 • қ ᠍ ᠤᠵᠡᠯ ᠪᠦᠷіᠺ
 • ᠠᠲᠪᠣᠽ ᠤᠮ
 • ᠠᠯᠵᠢᠨ
 • ᠵᠢᠷᠲ ᠤ
 • құᠷᠮᠠᠨ
 • ᠰᠧᠭіᠽ ᠰᠠᠷ ᠤ
 • ᠱᠣᠭᠠᠨ


 • ᠲіᠯᠧᠺᠧ
 • ᠰᠧңᠺіᠪᠠᠢ
 • ᠠқᠺіᠰі
 • ᠵᠠᠩᠺіᠰі
 • ᠮᠠᠯᠳ ᠤᠪᠠᠢ
 • ᠵᠢᠳᠧᠪᠠᠢ
 • ᠱᠣқᠲᠧᠷᠧᠺ
 • құᠲᠲ᠋ ᠍ ᠤᠪᠠᠢ
 • ᠠᠺᠪᠡᠶᠤᠶᠢᠮ
 • ᠠᠨᠳᠠᠰᠤ
 • ᠠᠷᠰᠺᠲ ᠤᠨᠮ
 • ᠪᠠᠶᠢᠴᠢᠭᠢᠷ
 • ᠪᠠᠯᠭᠤᠯ ᠤ
 • ᠺᠠᠯᠫᠧ
 • ᠺᠠᠢᠰ ᠤ ᠤ
 • ᠺᠠᠷᠠᠰᠠᠫᠠᠯ
 • ᠺᠰᠢᠺ
 • ᠮ ᠤᠷᠵᠠ
 • ᠣᠷᠠᠺᠲ ᠤ
 • ᠰᠢ ᠤᠷᠰᠢ
 • ᠰ ᠤᠫᠠ ᠲᠠᠢ
 • ᠺᠠᠷᠠ ᠺᠠᠩᠯ ᠤ
 • ᠺᠽ ᠤᠯ- ᠺᠠᠩᠯ ᠤ
 • ᠺᠠᠫ ᠰᠠᠨ- ᠺᠠᠩᠯ ᠤ
 • ᠰᠠᠷ ᠤ- ᠺᠠᠩᠯ ᠤ


 • ᠠᠲ᠋ᠠ ᠤᠺ
 • ᠪᠠᠯ ᠤ
 • ᠺᠣᠨ ᠤᠷ
 • ᠲᠠᠰᠤᠵᠢᠷᠧᠺ
 • ᠪᠠᠶᠢᠲᠤᠸᠾᠧᠢ
 • ᠲᠣᠺᠠᠷᠰᠲ᠋ᠠᠨ


 • ᠠᠲᠪᠣᠽ ᠤᠮ
 • ᠠᠺᠺᠣᠨᠢᠷᠳᠧᠺ
 • ᠪᠠᠶᠢᠵᠢᠭᠢ ᠳᠤ
 • ᠪᠠᠲ ᠤᠷ
 • ᠶᠡᠯᠢᠪᠠᠢ
 • ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠺ
 • ᠵᠠᠨᠠᠪᠠᠢ
 • ᠺᠠᠢᠰ ᠤ ᠤ
 • ᠺᠠᠷᠠᠪᠠᠲ ᠤᠷ
 • ᠺᠠᠷᠠᠺᠣᠨᠢᠷᠳᠧᠺ
 • ᠲᠤᠲᠤᠨᠪᠠᠯ ᠤ
 • ᠲᠣᠭᠤᠨᠠᠰ
 • ᠱᠠᠯᠳᠠᠷ


 • ᠠᠶᠢᠺ ᠤᠮ
 • ᠠᠰ ᠤᠯ
 • ᠶᠧᠺᠧᠢ
 • ᠶᠢᠰᠺᠣᠵᠠ
 • ᠺᠧᠪᠧᠨ᠋ᠧᠺ
 • ᠱ ᠤᠪ ᠤᠯ
 • ᠣᠢ ᠤᠺ
 • ᠲiᠯᠠiᠺ
 • ᠪᠤᠷᠠ
 • ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠺ
 • ᠪᠣᠷᠢ

ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠤᠵᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠷ ᠶᠢᠨ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠪᠠᠷᠭᠤ?) ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃

ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠬᠠᠰ ᠨᠠᠭᠤᠷᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ᠃

ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ᠂ ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠥᠪ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠷᠤ ᠨᠡᠭᠦᠵᠢ ᠪᠡᠨ᠃

ᠺᠢᠫᠴᠠᠺ ᠲᠥᠪ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ᠂ ᠰ ᠤᠷᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠳᠦ᠃ ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠯᠢᠭ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ᠃

ᠺᠣᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠷᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢᠶᠠᠷᠠ᠃

ᠺᠧᠷᠧᠢ (ᠬᠡᠷᠡᠶᠢᠳ) ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ᠂ ᠡᠷᠴᠢᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ᠂ ᠡᠰᠢᠮ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤ᠃

ᠤᠠᠺ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷᠨᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ[8] ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠺᠢᠫᠴᠠᠺ ᠺᠣᠨ ᠤ ᠺᠧᠷᠧᠢ ᠤᠠᠺ
ᠣᠪᠤᠭ


 • ᠺᠠᠽ ᠺ ᠤᠫ ᠤᠱᠠᠺ'

'ᠲᠣᠷ ᠤᠠᠢ ᠶᠢᠷ

* ᠠᠪᠷᠠᠢ )* ᠰᠢᠬᠠᠢ

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠵᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠠᠯᠢᠮᠤᠯ ᠪᠠᠢᠤᠯ ᠵᠧᠲ ᠤᠷᠤ ᠨᠣᠭᠠᠢ ᠬᠠᠰᠠᠭ
ᠣᠪᠤᠭ

ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠠ/ᠠᠫᠷᠧᠯ/12_2011_ᠪ-15-10-ᠭ᠃rar ᠠᠭᠧᠨᠲᠣᠰᠳᠪᠠ ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠢ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠫᠣ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭᠧ᠃ ᠴᠢᠰᠯᠧᠨᠨᠣᠰᠲ ᠨᠠᠰᠧᠯᠧᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠢ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠫᠣ ᠣᠲᠣᠳᠧᠯᠩ ᠤᠮ ᠡᠲᠣᠨᠣᠰᠠᠮ ᠨᠠ 1 ᠢᠨᠠᠪᠤᠷᠢᠶᠠ 2012 ᠭᠣᠳᠠ᠃
 2. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠩ
 3. ᠨᠠᠼᠢᠣᠨᠠᠯᠢᠨᠢ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠴᠧᠰᠺ ᠦ ᠺᠣᠮᠢᠲ᠋ᠧᠲ ᠺ ᠤᠭ ᠤᠵᠰᠺᠣᠢ ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠢ᠃ ᠨᠠᠼᠢᠣᠨᠠᠯᠢᠨᠢ ᠰᠣᠰᠲ᠋ᠠᠪ ᠨᠠᠰᠧᠯᠧᠨᠢᠶ᠎ᠠ᠃ ᠣᠼᠧᠩᠺᠠ ᠨᠠ 1 ᠢᠨᠠᠪᠤᠷᠢᠶᠠ 2012 ᠭᠣᠳᠠ᠃
 4. ᠮ᠃ᠵᠠᠮᠫᠧᠢᠰᠪᠠ: ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠺᠠᠶ᠎ᠠ ᠡᠲᠨᠣᠯᠣᠭᠢᠶ᠎ᠠ᠃ ᠰᠲ᠋ᠠᠷᠱ ᠦ ᠵᠤᠵᠠ – ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤ᠂ ᠰᠷᠧᠳᠦᠨ ᠦ – ᠣᠶᠢᠷᠠᠲ ᠤ᠂ ᠮᠯᠠᠳᠰᠢ – ᠲᠶᠦᠺᠢ
 5. ᠸᠠᠰᠢᠯᠢᠢ ᠪᠠᠷᠲᠠᠯ ᠳᠤ᠃ ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ, 3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ , 129 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ᠃1962 ᠣᠨ᠃
 6. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠺᠠᠽᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ
 7. 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
 8. ᠳᠧᠯᠧᠨᠧ ᠬᠠᠰᠠᠭᠤᠪ ᠨᠠ ᠵᠦᠽ ᠤ: ᠺᠠᠷᠲᠠ ᠷᠠᠰᠰᠧᠯᠧᠨᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠨᠠᠯᠢᠽᠢ᠃ | BRIF Research Group BLOG - ᠪᠯᠣᠭ ᠣ ᠮᠠᠷᠺᠧᠲ᠋ᠢᠩ ᠢᠶᠠᠪ ᠤ ᠬᠢ ᠢᠰᠰᠯᠧᠳᠪᠠᠨᠢᠶᠠᠬ. the original on 2013-02-26 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2013-02-21 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠬᠠᠰᠠᠺ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ