ᠫᠠᠸᠯᠠᠳᠠᠷ ᠮᠤᠵᠢ-ᠵᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠲᠠ ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ IP ᠬᠠᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠲᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠ IP ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ. ᠲᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ IP ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠤᠳ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡᠯ ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠨᠣᠣᠷᠠᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ᠃

uhaanᠳ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠲᠠ ᠮᠥᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢ ᠳᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠮᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ (ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ Uhaan:ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠍ ᠍ ᠰ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ). ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ БҮХИЙ БҮТЭЭЛИЙГ ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙГЭЭР ТАВИХИЙГ ХОРИГЛОНО!

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠵᠦ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠪᠡᠰᠦ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

  • ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠲᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠨᠣᠣᠷᠠᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃

ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ:

  • ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯ.
  • ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠯᠠ ᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ—ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠸᠪ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ.
  • ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠸᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
http://wiki.uhaan.com/ᠫᠠᠸᠯᠠᠳᠠᠷ_ᠮᠤᠵᠢ》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ