ᠪᠢᠯ ᠤᠤᠯᠲᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠢᠯ ᠲᠧᠣᠳᠣᠷ ᠤᠤᠯᠲᠠᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ William Theodore Walton, 1952 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠍ ᠳᠦ ᠺᠠᠯᠢᠹᠣᠷᠨᠢ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠯᠠ ᠮᠧᠰᠠ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

NBA ᠍ ᠦᠨ «ᠫᠤᠷᠲᠯᠧᠨᠳ ᠲᠷᠧᠢᠯ ᠪᠯᠧᠢᠽᠧᠷᠰ» (1974—1979), «ᠰᠠᠨ-ᠳ᠋ᠢᠧᠭᠣ/ᠯᠠᠣᠰ-ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ ᠺᠯᠢᠫᠫᠧᠷᠰ» (1979—1985) ᠪᠣᠯᠤᠨ «ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠺᠰ» (1985—1988) ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ (1977, 1986), ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ 1978 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ 2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ (1978 — I, 1977 — II), 2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠣᠨ ᠳᠤ (1977—1978) ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠤᠤᠯᠲᠠᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠦ ᠣᠯᠭᠤᠳᠠᠭ ᠨᠧᠢᠰᠮᠢᠲ ᠦᠨ (1972—1974), ᠣᠰᠺᠠᠷ ᠷᠣᠪᠧᠷᠲᠤᠭᠰᠠᠨ (1972—1974) ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠳᠣᠯᠢᠹ ᠷᠠᠫᠫ ᠤᠨ (1972—1974) ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ᠃

ᠤᠤᠯᠲᠠᠨ 1970 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ 1970 ᠣᠨ ᠤ ДАШТ ᠍ ᠳᠦ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠪᠢᠯ_ᠤᠤᠯᠲᠠᠨ&oldid=409573》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ