ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠵᠠᠷᠪᠡᠷᠺᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠦᠽᠧᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠹᠠᠰᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ. ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠬᠥᠪᠥᠩ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ᠂ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲᠡᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠮ ᠦᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢ ᠥᠩᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠪᠥᠩ
ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠨᠣᠣᠰᠣᠣᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
ᠳᠠᠯᠳᠠᠤ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠰᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ

ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠮᠣᠳᠣᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃

ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠩᠬᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠲᠥᠷᠬᠥ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠩ ᠦᠨ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠣᠰᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠱᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠴᠤ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃

ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠠᠷᠬᠢᠲ᠋ᠧᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠢᠯᠢᠨᠢᠭᠢ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠧᠷᠨᠢᠰᠮ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠡᠡᠶᠢᠭ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠴᠡᠲᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ᠂ ᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠷᠤᠭ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠬᠢᠴᠡᠲᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳᠦ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠥᠷᠭᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠦᠨ ᠢᠨᠰᠲ᠋ᠢᠲ᠋ᠦᠶᠢᠲ ᠲᠦ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠴᠤ ᠥᠨᠥ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳᠦ ᠬᠣᠣᠷᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠢᠭᠵᠢᠶᠡᠰᠦᠨᠢᠭᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠳᠦ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠣᠣᠷᠲᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠯᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠳᠠᠭ᠃[1]

ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ (ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ: ᠮᠣᠳᠣ) ᠪᠠ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠪᠤᠰᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ (ᠬᠣᠶᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ) ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ (ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ)
ᠪᠣᠷᠵᠢᠨ · ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠢᠭ · ᠪᠠᠵᠠᠯᠢ ᠳᠤ · ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ · ᠠᠯᠠᠭ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ · ᠱᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ · Muschelkalk · ᠱᠢᠹᠧᠷ · ᠭᠠᠨᠲᠢᠭ · ᠭᠠᠷᠤᠸᠠᠺᠺᠠ
ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ
ᠲᠣᠭᠣᠰᠬ᠎ᠠ · ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠰᠬ᠎ᠠ · ᠲᠣᠭᠣᠰᠬᠠᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ · ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠦᠨ ᠺᠧᠷᠠᠮᠢᠺ ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ · ᠺᠠᠯᠢᠼᠲᠤ ᠰᠢᠯᠢᠺᠠᠲ · GGBFS · ᠪᠧᠲ᠋ᠣᠨᠣᠨ ᠲᠣᠭᠣᠰᠬ᠎ᠠ · ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ ᠪᠯᠣᠺ · ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ ᠪᠯᠣᠺ · ᠨᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ · ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ · ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠦᠨ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ · ᠺᠧᠷᠠᠮᠠᠽᠢᠲ · ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠣᠰᠬ᠎ᠠ
ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠴᠢ
ᠠᠩᠭᠢᠳᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠴᠢ · ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠣᠬᠣᠢ · ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠫᠰ · ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ · ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠴᠢ · ᠥᠷᠯᠥᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠴᠢ · ᠪᠢᠲ᠋ᠦᠶᠢᠮ
ᠵᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠪᠠ ᠪᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ
ᠡᠯᠡᠰᠦ · ᠲᠣᠮᠣ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠲᠦ ᠡᠯᠡᠰᠦ · ᠰᠢᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ · ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ · ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ · ᠺᠧᠷᠠᠮᠠᠽᠢᠲ · ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠱᠢᠹᠧᠷ
ᠵᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ
ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ · ᠥᠩᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ · ᠱᠠᠯᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ · ᠥᠩᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠪᠠᠤ
ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ
ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ · ᠡᠩ ᠦᠨ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ · ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ · ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ · ᠬᠦᠴᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ · ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠬᠥᠪᠥᠩ ᠲᠡᠢ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ · ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠬᠥᠪᠥᠩ ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ
ᠲᠡᠮᠦᠷᠭᠠᠨ
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠨ · ᠲᠣᠷᠤᠨ ᠠᠷᠮᠠᠲ᠋ᠦᠶᠢᠷ · ᠠᠷᠮᠠᠲ᠋ᠦᠶᠢᠷ · ᠬᠦᠴᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠮᠠᠲ᠋ᠦᠶᠢᠷ · ᠰᠢᠷᠡᠮᠦ · ᠳᠪᠦᠶᠢᠲ᠋ᠠᠸᠷ
ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯ ᠦᠳ
ᠬᠥᠩᠭᠡᠨᠴᠠᠭᠠᠨ · Maᠭᠨᠢ · ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ · ᠣᠯᠣᠪᠣ · ᠴᠠᠶᠢᠷ · ᠵᠡᠰ
ᠮᠣᠳᠣ
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣ · ᠢᠯᠲᠠᠰᠤᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ · ᠴᠠᠪᠠᠤ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣ · ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ · ᠬᠣᠯᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ · OSB ᠍ ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ · MDF-ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ · ᠦᠷᠳᠡᠰᠦᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ · Multiplex-ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ · ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠢᠯᠲᠠᠰᠤ · ᠰᠢᠬᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ
ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ (ᠬᠤᠪᠠᠨᠴᠠᠷ)
Ethylene- tetrafluoroethylene (ETFE) · ᠫᠣᠯᠢᠸᠢᠨᠢᠯᠾᠯᠣᠷᠢ ᠳᠤ (PVC) · ᠫᠣᠯᠣᠡᠲ᠋ᠢᠯᠧᠨ (PE) · ᠫᠣᠯᠢᠫᠷᠣᠫᠢᠯᠧᠨ (PP) · ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠰᠢᠯᠢ (PMMA) · ᠫᠣᠯᠢᠰᠲᠢᠷᠠᠯ (PS) · ᠫᠣᠯᠢᠸᠢᠨᠢᠯᠠᠼᠧᠲ᠋ᠠᠲ (PVAC) · ᠫᠣᠯᠢᠺᠠᠷᠪᠶᠣᠨᠠᠲ (PC) · ᠫᠣᠯᠢᠶᠠᠮᠢᠳ (PA) · Polyisobutylen (PIB)
ᠷᠧᠠᠺᠲ᠋ᠣᠫᠯᠠᠰ ᠲᠤ
ᠹᠧᠨᠣᠯᠹᠷᠮᠠᠯᠳᠧᠭᠢᠳᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠷᠬᠠᠢ („Bakelit《, PF) · ᠺᠠᠷᠪᠠᠮᠢᠳᠣᠹᠷᠮᠠᠯᠳᠧᠭᠢᠳᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠷᠬᠠᠢ · Mᠶᠡᠯᠠᠮᠢᠨ · ᠫᠣᠯᠣᠡᠹᠢᠷ (UP) ᠡᠫᠣᠺᠰᠢᠳᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠷᠬᠠᠢ (EP)
ᠡᠯᠡᠰᠲ᠋ᠣᠮᠧᠷ
ᠫᠣᠯᠢᠭᠢᠷᠧᠲ᠋ᠠᠨ (PUR) · Kaᠤᠢᠴᠤᠤᠶᠢ · ᠰᠢᠯᠢᠺᠶᠣᠨ · Aᠺᠷᠢᠯ
ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠦᠳ
ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠪᠥᠩ · ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠢᠯᠲᠠᠰᠤ (ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ: Heraklith) · ᠦᠷᠳᠡᠰᠦᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ · ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠬᠥᠪᠥᠩ · ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠬᠥᠪᠥᠩ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ · ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠨᠣᠣᠰᠣ · ᠬᠥᠭᠡᠰᠦᠨᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠢ · ᠬᠥᠭᠡᠰᠦᠨᠴᠢᠷ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ · ᠦᠢᠰᠦ · Koᠺoᠰᠣᠨ ᠮaᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ · ᠰᠦᠷᠡᠯ · ᠫᠧᠷᠯᠢᠲ · ᠨᠣᠣᠰᠣ · ᠫᠣᠯᠢᠰᠲᠢᠷᠠᠯ · ᠺᠠᠯᠢᠼᠲᠤ ᠰᠢᠯᠢᠺᠠᠲ ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ · ᠼᠧᠯᠯᠦᠯᠣᠽ · ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠬᠥᠪᠥᠩ
ᠤᠰᠤ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠢᠲ᠋ᠦᠶᠢᠮ · ᠲᠣᠪᠣᠷᠤᠤᠲᠤ ᠤᠰᠤ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠰᠢᠯᠢ
ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ · ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠰᠢᠯ · ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠢ
ᠠᠰᠹᠠᠯᠲ
ᠠᠰᠹᠠᠯᠢᠲ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ · ᠴᠢᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠠᠰᠹᠠᠯᠲ · ᠰᠠᠶᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠹᠠᠯᠲ · ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠹᠠᠯᠲ
ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠴᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠦᠳ
ᠭᠢᠫᠰ ᠺᠠᠷᠲ᠋ᠣᠨᠣᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ · ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ · ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠬᠥᠪᠥᠩ ᠲᠡᠢ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ · ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠬᠥᠪᠥᠩ ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ · Biorock
ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ
ᠰᠢᠪᠠᠷ · ᠮᠣᠳᠣ
ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ
Toᠷᠹ · ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠪᠠᠷᠬᠠᠢ
ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳᠦ ᠬᠣᠣᠷᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ
ᠠᠰᠪᠧᠰᠲ · ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ (ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠣᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ) · ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢᠴᠢ ᠪᠠᠷᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠧᠢ ᠲᠡᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ Rheinische Post 2010.03.26, ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ B3 [1] PDF-ᠹᠠᠢᠢᠯ

ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • Manfred Hegger, Volker Auch-Schwelk, Matthias Fuchs, Thorsten Rosenkranz: Baustoff Atlas, Edition Detail/ Birkhäuser, München 2005, ISBN 3-7643-7272-9, Gegliedert nach Baustoffgruppen und Baustoffanwendungen, ist es das erste Standardwerk mit umfassenden Ökobilanzdaten für Baustoffe und Bauteilschichten.
  • Scholz: Baustoffkenntnis Werner Verlag, ISBN 3-8041-3451-3

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ:

ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ:

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ