ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
"{{{1}}}" ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡᠯ᠂ [[{{{2}}} ({{{3}}})]] ᠍ ᠢ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ᠃
ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ
ᠰᠤᠮᠤ (20) ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ 20 ᠰᠤᠮᠤ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 115,977.8 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠤᠨ ᠳᠤ 76,085 ᠬᠦᠮᠦᠨ [1]
- ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ 76,041 ᠬᠦᠮᠦᠨ (99.9%) [2]
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃) 2012 ᠤᠨ ᠳᠤ 82,439 ᠬᠦᠮᠦᠨ [3]
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 2012 ᠤᠨ ᠳᠤ 0.71 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ
1941 ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ
ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ (ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +976 144
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 64000
ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ БНА ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ bayankhongor.mn (ᠮᠣᠩ ᠢ᠃)

ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ 1941 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ 115977 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠭᠣᠪᠢ-ᠠᠯᠲᠠᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠦᠨ ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠨ ᠭᠣᠪᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠮᠨᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠳᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠣᠪᠢ-ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠭᠢᠯ 3957 ᠮ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠭᠣᠪᠢ ᠳᠤ 750 ᠮ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠡᠭᠡᠷᠡᠩ ᠦᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢᠨᠣᠮᠢᠨ ᠤ ᠭᠣᠪᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠷ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠣᠪᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠣᠪᠢ-ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ 1957 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠬᠡᠪᠣᠭᠳᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠪᠠᠷ 300 ᠣᠷᠴᠢᠮ km ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠠᠯᠲᠠᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠷᠠᠭᠲᠦᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠥᠷᠨᠨ ᠦᠳ ᠲᠡᠢ᠂ ᠪᠥᠭᠡᠨᠴᠠᠭᠠᠨᠣᠷᠣᠭ ᠨᠠᠭᠤᠷᠬᠥᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠣᠮᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠦᠳ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠥᠨ 95 ᠬᠡᠮ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠦᠬᠦᠭ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨᠬᠦᠷᠮᠡᠲᠦ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠲᠤ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠦᠳ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠤᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠨ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ -0.7° ᠪᠥᠭᠡᠳ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ -18.4° ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ᠂ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 15° ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 216.3 ᠮᠢᠯᠯᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ ᠤᠨᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠨᠢ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 812 ᠮᠢᠯᠯᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 808.5 ᠮᠢᠯᠯᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 3.1 ᠮ/ᠰ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠲᠠᠢ᠂ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 3.9 ᠮ/ᠰ ᠬᠦᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃

Albino camel in Bayankhongor Aimag, Mongolia.jpg

ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠣᠶᠣᠣᠴᠤᠯᠢᠬᠢᠷᠸᠠᠩᠰᠡᠮᠪᠡᠷᠦᠯᠢᠳᠡᠷᠢᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠᠦᠨᠡᠭᠡᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠᠢᠷᠪᠢᠰᠠᠷᠭᠠᠯᠢᠪᠣᠷᠣ ᠬᠥᠷᠥᠭᠡᠰᠦ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠴᠥᠮ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠨᠡᠩ ᠬᠣᠪᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ
ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ
(ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ)
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ
ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ
(км²)
ᠨᠢᠭᠲᠠ᠃
(2011)
2000[4] 2010[5] 2012[3]
1 ᠪᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ 7 4,526 3,243 3,209 7447 0.43
2 ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ 4 2,252 1,765 1,732 3170 0.55
3 ᠪᠠᠶᠠᠩᠭᠤᠪᠢ 5 2,903 2,757 2,753 4662 0.60
4 ᠪᠠᠶᠠᠨᠯᠢᠭ 5 3,842 3,468 3,479 11918 0.29
5 ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ 4 3,043 2,309 2,369 3244 0.73
6 ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠨᠳᠥᠷ 4 2,692 2,495 2,575 16891 0.15
7 ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ 9 20,501 27,596 28,764 64 449.44
8 ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ 5 3,946 3,346 3,336 5395 0.62
9 ᠪᠣᠭᠳᠠ 6 3,226 2,892 2,954 3983 0.74
10 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠷ 4 2,755 2,767 2,924 3044 0.96
11 ᠪᠤᠤᠴᠢᠬᠠᠨ 6 4,258 3,435 3,489 5840 0.60
12 ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠳᠤ 6 5,275 3,862 3,847 5047 0.76
13 ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ 5 2,915 2,253 2,170 4442 0.49
14 ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ 4 4,374 2,917 2,884 4175 0.69
15 ᠵᠢᠩᠰᠡᠳᠦ 5 2,352 2,024 2,051 5313 0.39
16 ᠵᠠᠭ 4 2,440 2,016 2,029 2561 0.79
17 ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ 6 3,721 3,543 3,590 3853 0.93
18 ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠮᠠᠷᠠᠯ 5 2,466 1,773 1,761 4328 0.41
19 ᠰᠢᠨᠡᠵᠢᠩᠰᠡᠳᠦ 4 2,469 2,243 2,319 16501 0.14
20 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠣᠭᠲᠤ 5 5,158 4,154 4,204 4100 1.03
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠩ 103 85,114 80,858 82,439 115978 0.71

ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠱᠠᠭᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠠᠪᠠ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ᠂ ᠰᠠᠮᠪᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠪᠥᠬᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ МУГТ᠂ ᠬᠦᠷ ᠡᠮᠠᠷᠠᠯ ᠰᠤᠮᠤ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠳ᠃ᠣᠳᠬᠣᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ СТА, "VOICE" ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ

ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠰᠤᠮᠤ (ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ)

ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ (ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ)

ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ

ᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ»
  1. ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠᠨ ᠤ 2010 ᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦᠩ
  2. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ᠂ 2010 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ
  3. 3.0 3.1 ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠃ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠃ 2012 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
  4. ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠃ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ᠃ 2000-2006
  5. ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠃ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠃ 2010 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ