ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ


2017 7 ᠍ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 23 ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ
World laws pertaining to homosexual relationships and expression.svg

ᠬᠣᠮᠣᠰᠸᠺᠰ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠵᠢᠯ ᠬᠦᠢᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠠᠲᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠤᠢᠯ ᠃ ᠬᠣᠮᠣᠰᠧᠺᠰ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠧᠢ᠂ ᠯᠧᠰᠪᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠠᠲᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠧᠢ (Gay), ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠤ᠂ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠲᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠪᠤᠶᠤ ᠯᠧᠰᠪᠢ (Lesbian) ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠣᠷᠣᠰᠢᠯ

ᠢᠵᠢᠯ ᠬᠦᠢᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠶ᠎ᠡ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠬᠦᠢᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠧᠲ᠋ᠧᠷᠣᠰᠧᠺᠰ (Heterosexual), ᠢᠵᠢᠯ ᠬᠦᠢᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠮᠣᠰᠸᠺᠰ (Homosexual), ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠠᠯᠢ ᠠᠯᠢ ᠬᠦᠢᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠢᠰᠧᠺᠰ (Bisexual) ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠥᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ "ᠠᠰᠧᠺᠰ" (asexual) ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠭᠧᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠢᠵᠢᠯ ᠬᠦᠢᠰᠦᠲᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠭᠣᠮᠣᠰᠧᠺᠰᠤᠸᠠᠯ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠳᠠᠯ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠥᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠥᠭᠡᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ LGBT ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠩᠰᠢᠳᠠᠭ ᠬᠣᠮᠣ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠢᠵᠢᠯ ᠬᠦᠢᠰᠦᠲᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠤᠰᠤ ᠭᠧᠲ᠋ᠧᠷᠣᠰᠧᠺᠰ /ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠬᠦᠢᠰᠦᠲᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠳᠠᠭ/ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠭᠧᠲ᠋ᠧᠷᠣᠰᠧᠺᠰ /ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠬᠦᠢᠰᠦᠲᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠳᠠᠭ/ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠭᠧᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ (ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ) ᠢᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ (ᠢᠵᠢᠯ ᠬᠦᠢᠰᠦᠲᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠦᠵᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ).

ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠭᠧᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠯᠧᠰᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠢ ᠠᠯᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠣᠲᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠭᠧᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)

ᠦᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ
ᠷᠣᠮᠪ

ᠷᠣᠮᠪ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ rhombus᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠢᠶᠡᠷ᠄ 菱形) ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭᠲᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ 4 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠦ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠪᠴᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠡᠭᠴᠡ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠭᠲᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠵᠢᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠢᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠬᠦ 4 ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠨᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠦ ᠷᠣᠮᠪ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)

ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ
Emblem-web.svg

ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ • ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ • ᠬᠢᠮᠢ • ᠹᠢᠽᠢᠺ • ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ • ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠪᠣᠳᠠᠰ • ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ • ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ • ᠣᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ

Exquisite-amorok.png

ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ • ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ • ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ • ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ • ᠬᠠᠤᠯᠢ • ᠱᠠᠰᠢᠨ • ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ • ᠲᠡᠦᠬᠡ • ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠦᠢ • ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠳᠠᠶᠢᠨ

Gnome-fs-home.svg

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ • ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ • ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ • ᠺᠣᠮᠫᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ • ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ • ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ • ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ • ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ

Exquisite-kfm home.png

ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ • ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ • ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ • ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ • ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠭᠦᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠡᠨ • ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ • ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ • ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ • ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ

Exquisite-amorok.png

ᠰᠤᠶᠤᠯ • ᠲᠠᠮᠢᠷ • ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ • ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ • ᠺᠢᠨᠣ᠋ • ᠳᠠᠭᠤᠷᠢ • ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ • ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ • ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ • ᠪᠥᠬᠡ • ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ • ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ

ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ
ᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ

ᠬᠣᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ · ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ · ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ · ᠤᠳᠤᠭ  ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ  ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ · ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠤ  ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠥᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ  ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ · ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ  ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ · ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ · ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠦ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ · ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠷᠢᠮ · ᠮ᠊ • ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ · ᠣᠲᠣᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ · ᠰᠠᠷᠢᠮᠰ · ᠬᠡᠪ ᠤᠨ  ᠴᠠᠢ · ᠫᠸ᠋ᠷᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ · ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ · ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ · ᠸᠸᠯᠯᠢᠶᠠᠮ ᠱᠧᠺᠰᠫᠸᠷ · ᠠᠪᠤ᠋ · ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ · ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ · · ᠢᠨᠢᠶᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ‎ · ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ‎ · ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠥᠪ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ
ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠥᠪ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ
 1. ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ‍ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠣᠯ ᠵᠥᠢᠯ ᠣᠯᠠᠨ ‍᠂‍ ᠬᠡᠪᠡᠴᠥ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠣᠬᠥ ᠨᠢ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ‍᠂‍ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ‍ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠣᠯ ᠳᠦ ᠵᠥᠪ ᠨᠢ ‍(‍ ‍)‍
  A) CH3CH2CH2CH3 1 ,4- ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠸᠲᠢᠯᠳᠣ ᠪᠥᠲᠸᠨ
  B) CH2CH(CH3)CH=CH2 3- ᠮᠸᠲᠢᠯᠳᠣ ᠪᠥᠲᠸᠨ
  C) CH3CH2CH(CH3)CH3 2- ᠮᠸᠲᠢᠯᠳᠣ ᠪᠥᠲᠸᠨ
  D) CH2ClCH2Cl ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠾᠯᠤᠷᠳᠤ ᠡᠲ᠋ᠸᠨ

 2. ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠥᠪ ᠨᠢ ‍᠄‍
  A) SO2 ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ‍᠂‍ ᠴᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ ᠬᠢᠵᠥ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ
  B) Na ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠮᠥᠷᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ Mg  ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠩᠭ᠎᠎ᠠ ‍᠂‍ ᠡᠶᠢᠮᠥ  ᠠᠴᠠ Na  ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠥ MgCl2 ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠭᠣᠰᠣᠮᠠᠯ  ᠠᠴᠠ Mg  ᠢ ᠣᠯᠵᠥ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠡ
  C) ᠥᠳᠬᠡᠨ HNO3 ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠥᠵᠡᠪᠠᠯ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠨ᠎ᠡ ‍᠂‍ ᠡᠶᠢᠮᠥ  ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠰᠣᠭ ᠲᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠬᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠥᠯᠳᠡᠭ ‍᠃‍
  D) Fe ᠨᠢ Cl2 ᠬᠡᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠠᠵᠥ FeCl3 ᠡᠬᠥᠰᠣᠨ᠎ᠡ ‍᠂‍ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠲᠡᠮᠥᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠪᠠᠯᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠡᠬᠥᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠸᠠᠯᠸᠨᠲ Fe ᠶ᠋ᠢᠨ ᠸᠠᠯᠸᠨᠲ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ +3 ‍᠃‍

  (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)
ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ》 (www.uhaan.com ᠪᠤᠶᠤ wiki.uhaan.com)  ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠪ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃ 《ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠣᠳ᠋ (unicode)  ᠳ᠌ᠤ᠋ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠤᠯᠢ  ᠶᠤᠮ᠃ 《 ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ 》 ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ  ᠤᠨ ᠣᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠂ ᠣᠣᠷ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠂ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠨ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠢᠯᠡ ᠃ 《 ᠸᠢᠺᠢ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢᠨᠲ᠋ᠸᠷᠨ᠋ᠸᠲ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠳᠡᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠋ᠳᠦᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠢ᠋ᠮᠦ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠃

ᠸᠢᠺᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠣ ᠢᠳᠡᠪᠬᠡᠢᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠣ ᠳᠤ 《ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠩᠰᠢᠬᠣ》 ᠲᠠᠷᠣᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠣᠵᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃ ᠲᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠯ ᠤᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠲᠤᠰᠠ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠤᠯᠢ  ᠳᠦ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠂ ᠵᠠᠨᠭᠬᠢ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)