ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
18:16, 11 ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 2013- ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠢ Legobot (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ

(ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ) ←ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ | ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ (ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ) | ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ→ (ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ)
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ
Red Sea 37.95521E 21.41271N.jpg
ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ
Red Sea topographic map-fr.jpg
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ
ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ 22°00′00″N 38°00′00″E / 22°N 38°E / 22; 38ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ: 22°00′00″N 38°00′00″E / 22°N 38°E / 22; 38
ᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Egypt.svg ᠶᠸᠵᠠᠫᠲ, Flag of Djibouti.svg ᠵᠢᠪᠤᠲ᠋ᠢ,</br>ᠢᠰᠷᠸᠯ ᠢᠰᠷᠸᠯ, Flag of Jordan.svg ᠢᠣᠷᠳᠠᠨ,</br>Flag of Yemen.svg ᠶᠸᠮᠸᠨ, Flag of Saudi Arabia.svg ᠰᠤᠤᠳᠢ ᠠᠷᠠᠪ,</br>Flag of Somalia.svg ᠰᠣᠮᠠᠯᠢᠢ ᠠ, Flag of Sudan.svg ᠰᠤᠳᠠᠨ, Flag of Eritrea.svg ᠡᠷᠢᠲᠷᠧᠢ
ᠤᠷᠲᠤ 2,250 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠥᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠡᠩ 355 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 438,000 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦᠨ 233,000 ᠺᠮ³
ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠭᠦᠨ 490 ᠮ
ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ 2,211 ᠮ

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠨᠢ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭᠡᠶᠢᠭ ᠵᠠᠭᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 438,000 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ2, ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠭᠦᠨ ᠨᠢ 491 ᠮ᠃ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠺᠠᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠨᠢ ᠰᠤᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠤᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠷᠦᠦ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠪ ᠡᠯ ᠮᠠᠨᠳᠧᠪ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠳᠧᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠶᠤᠮ᠃

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠲᠡᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ:

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ