ᠤᠢᠯᠯᠢᠰ ᠷᠢᠳᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠤᠢᠯᠯᠢᠰ ᠷᠢᠳᠢ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Willis Reed, 1942 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠍ ᠳᠤ ᠯᠤᠢᠽᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠬᠢᠺᠣ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠢᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ NBA ᠍ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ 50 ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠡᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠢᠯᠡ᠃ 1970, 1973 ᠣᠨ ᠳᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ «ᠨᠶᠤ-ᠢᠣᠷᠺ ᠨᠢᠺᠰ ᠢ» ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 18.7 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 12.9 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠲᠥᠪ ᠷᠢᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ᠃ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠫᠠᠨᠠᠮᠧᠷᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠤᠢᠯᠯᠢᠰ_ᠷᠢᠳᠢ&oldid=409400》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ