ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ
ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠷᠦᠰᠰᠺ ᠦ ᠢᠵᠠ ᠤᠺ
ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠣᠷᠣᠰ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠬᠠᠰᠠᠭᠬᠢᠷᠭᠢᠰᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨᠲᠠᠵᠢᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ
ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ: 144 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ (2002),
ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠠᠭᠴᠢ: 114 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ (2006)[1]
ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ
ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ-ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
  • ᠪᠠᠯᠲᠤ ᠰᠯᠠᠪ
    • ᠰᠯᠠᠪ
      • ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠰᠯᠠᠪ
        • ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭ (ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ)
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ
ᠤᠯᠤᠰ

ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ (ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ)[2]
Flag of Belarus.svg ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ (ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ)[3]
ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠰᠠᠭ (ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ)[4]
ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ (ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ)[5]
ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ:

Flag of the United Nations.svg ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ (ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ)
ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ[6]
ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ
ISO 639-1 ru
ISO 639-2 rus
ISO 639-3 rus
RussianLanguageMap.png
ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠶᠢᠮᠣ ᠵᠢᠷᠤᠭ

ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ (ᠷᠦᠰᠰᠺ ᠦ ᠢᠵᠠ ᠤᠺ) ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ-ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠡᠶᠢᠨ ᠰᠯᠠᠸᠶᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ 145 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨᠢᠢ 10 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё
Ж ж З з И и Й й К к Л л М м
Н н О о П п Р р С с Т т У у
Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ
Ы ы Ь ь Э э Ю ю Я я

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ