ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ
ᠣᠷᠣᠰ᠃
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ:
«ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ»
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ 
(ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ)
Coat of Arms of Moscow.svg ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ
ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠣᠰᠣᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ 27 ᠬᠡᠯᠡ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 
(2002 ᠤᠨ)
79.8% - ᠣᠷᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
  3.8% - ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
  2.0% - ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
  1.2% - ᠪᠠᠱᠺᠢᠷ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ
  1.1% - ᠴᠤᠸᠠᠰ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ
12.1% - ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ
(ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ →)
ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ
ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ

ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠢᠭᠯᠢᠮᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ
᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠢ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷ ᠫᠦᠲ᠋ᠢᠨ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠳᠮᠢᠲ᠋ᠷᠢ ᠮᠧᠳᠪᠲᠦᠸ
 -  ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠸᠠᠯᠧᠨᠲᠤᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠢᠶᠡᠩᠺᠣ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ «ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ»
 -  ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ «ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ» (ХЗ)
ᠲᠡᠦᠬᠡ
 -  882 ᠣᠨ ᠺᠧᠪᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ 
 -  1547-01-16 ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ 
 -  1917-11-07 ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠽᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 
 -  1991-12-25 ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
 -  ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 17,075,400 km2 
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) 13%[1]
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ (2012) 143,056,383[2] (8)
 -  ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ (2010) 142,905,208[3] 
Gini (2008) 42.3[4] (ᠶᠡᠬᠡ) (83)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠷᠦᠪᠯᠢ (RUB)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ GMT +3 ᠍ ᠠᠴᠠ +10
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ +7

ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ  ᠨᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ 《ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ 》(ᠣᠷᠤᠰ ᠢᠢᠡᠷРоссийская Федерация ᠂ ᠠᠨᠭᠭᠯᠢ ᠪᠡᠷ The Russian Federation᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ  ᠢᠢᠡᠷ 俄罗斯联邦 )ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠣᠷᠤᠰ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠦᠫᠠ ᠍ᠠᠽᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠷᠣᠰ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ83 ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠥᠷᠢᠳᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠷᠣᠰ ᠨᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠰᠢ ᠨᠤᠷᠸᠠᠢᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠳ᠋ᠡᠰᠲᠤᠨᠯᠠᠲ᠋ᠸᠸᠢᠶ ᠠᠯᠢᠲ᠋ᠤᠠᠨᠢᠶ ᠠᠫᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨᠬᠠᠽᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠭᠡᠬᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠦᠨ ᠠᠯᠠᠰᠺᠠ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠰᠸᠸᠳ᠋ᠸᠨᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺᠲᠦᠷᠺᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ 17,075,400 ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠂ 8 ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 143 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠳᠦᠨᠢ᠂ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠍ ᠤᠨ 40 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠬᠦᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ 9 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠤ᠋ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠴᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠢᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠣᠢ᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭ ᠤᠰᠤ ᠶ᠋ᠶᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠌ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠳ 988 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ 《ᠦᠨᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ 》 ᠳ᠋ᠤ᠋ ᠰᠦᠰᠦᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ 13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠺᠢᠶᠠᠪ ᠲᠤ᠋ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠴᠣᠬᠢᠭᠳᠠᠨ ᠪᠤᠲᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠲᠤ᠂ ᠭᠣᠪᠴᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠭᠦᠩᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠳ 1380 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠺᠤᠯᠢᠺᠣᠸ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠮᠠᠢ ᠶ᠋ᠶᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠴᠣᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠲᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠣᠵᠢᠮ 17-18 ᠍ ᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠨᠢ ᠫᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠠᠰᠺᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

1917 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠠᠵᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠷᠦᠩᠭᠦᠢ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠋ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠢᠰᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠲᠠᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ 14 ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠨᠢ 1991 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠣᠷᠣᠰ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠨᠭ᠍ᠬᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ 6 ᠍ ᠳᠤ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠨᠭ᠍ᠬᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ 9 ᠍ ᠳᠤ ᠡᠷᠢᠮᠪᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠍  ᠢᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩ᠋ᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷᠯᠡᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠍ ᠢᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠲᠡᠢ 5 ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠺᠢᠸ ᠦᠨ ᠷᠤᠰ

ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠲᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠺᠠᠰᠫᠢᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ  ᠦᠨ ᠡᠷᠭᠢ᠂ ᠨᠠᠮ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠺᠢᠹᠠᠸᠠᠷᠬᠦᠨᠭ᠌ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ 860 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠣᠸᠣᠭᠣᠷᠣᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ (ᠭᠦᠨᠭ᠌) ᠫᠢᠶᠦᠷᠢᠺ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠸᠢᠺᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠬᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠦᠳ  ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠸᠣᠯᠬᠤᠸ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠳᠨᠧᠫᠷ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠡᠵᠡᠷᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠰᠯᠠᠸ ᠤᠳ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠺᠢᠶ᠋ᠸᠪ  ᠦᠨ ᠷᠤᠰ ︵ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰ  ᠤᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ︶ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠸᠢᠺᠢᠨ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ 10 ᠍ ᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠰᠯᠠᠸ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠸᠢᠽᠠᠨᠲ (ᠭᠷᠧᠭ) ᠍ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠺᠢᠶ᠋ᠸᠪ  ᠦᠨ ᠷᠤᠰ 988 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠣᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠨᠳᠡ ᠦᠨᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠵᠡᠢ᠃ 11 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠢᠷᠣᠰᠯᠠᠪ ᠍ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠲᠤ (ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ) ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠶᠢᠴᠡ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠤᠷᠤᠩᠬᠤᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ (ᠹᠧᠣᠳᠠᠯᠢᠰᠮ) ᠍ ᠦᠨ ᠵᠦᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠲᠠᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ 1237-1240 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠬᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷᠺᠢᠶᠠᠸᠵᠢ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳ᠋ᠤ᠋ ᠵᠠᠭᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠣᠸᠣᠭᠣᠷᠣᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ 1240 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠸᠸᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤ ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ-ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠢ ᠰᠥᠷᠬᠦ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠᠳᠣᠤᠷᠠᠳᠤ ᠨᠣᠸᠣᠭᠣᠷᠣᠳ᠋ᠲᠤᠧᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠢ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠳᠮᠢᠲ᠋ᠷᠢ 1380 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠺᠤᠯᠢᠺᠣᠸ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠮᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠳ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠰᠥᠬᠥᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠃

15 ᠍ ᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠭ᠌ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠢᠸᠠᠩ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠦᠨᠭ᠌ ᠢ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ "ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠦᠨᠭ᠌" ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ 1453 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠸᠢᠽᠨᠩᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠨᠰᠲ᠋ᠠᠨᠲ᠋ᠢᠨᠣᠫᠣᠯᠢ ᠣᠰᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠸᠢᠽᠨᠩᠲᠤ  ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠥᠪ ᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ[ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ] ᠢᠸᠠᠩ «ᠼᠧᠽᠠᠷᠢ» ᠪᠤᠶᠤ «ᠴᠠᠷᠢ» (ᠸᠠᠩᠬᠠᠨᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ) ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠢᠸᠠᠩ ᠪᠠᠯᠲ  ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠲᠤ᠋ ᠭᠠᠷᠤᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠯᠢᠸᠠᠨ ᠲᠠᠢ (1558–1583) ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠰᠢ ᠠᠰᠲ᠋ᠷᠠᠬᠠᠨᠢ (1556 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ)᠂ ᠺᠠᠽᠠᠨᠢ (1552) ᠬᠠᠨᠯᠢᠭ ᠢ ᠮᠥᠬᠥᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠷᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ  ᠳ᠋ᠤ᠋ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠣᠷᠣᠰ᠂ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ 1600 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠷᠣᠮᠠᠨᠣᠸ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤ᠂ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠡᠳ᠋ ᠤᠯᠬᠤ ᠰᠡᠳᠦᠯ᠂ ᠬᠠᠰᠠᠭ (ᠬᠠᠰᠠᠺ) ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ 17-18 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ (ᠺᠣᠯᠣᠨᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠤ) ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ 1721 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ (ᠷᠣᠰᠡᠶᠢᠰᠺᠠᠶ᠎ᠠ ᠢᠮᠫᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ) ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬᠠᠲᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ 20 ᠍ ᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠯᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ (1682–1725 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠲᠥᠷᠥ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ)᠂ ᠶᠡᠯᠢᠰᠠᠸᠧᠲ᠋ᠠ (1741–1762)᠂ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠶᠧᠺᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠨ᠎ᠠ (1762–1796)᠂ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ (1855–1881) ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠲᠥᠷᠥ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠳ᠋ᠫᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠠᠰᠺᠠᠥᠪᠥᠷ ᠺᠠᠸᠺᠠᠰᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠳᠠᠶᠢᠲᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠲᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠮᠤᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1878 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠰᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠶᠢᠲᠤᠵᠤ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠬᠦᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 19 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ᠂ 20 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠴᠦ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠪᠤᠶᠤ 1917 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠢᠢᠡᠨ (ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠺᠣᠯᠠᠢ) ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ 11 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ (ᠣᠺᠲ᠋ᠢᠶᠠᠪᠧᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ) ᠱᠠᠯ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠪᠡ᠃ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨᠫᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠳ᠋ᠪᠠᠯᠲ  ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠪᠠᠯᠲ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠮᠢ᠂ ᠰᠠᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠲᠡᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠦᠵᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠮᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠵᠡᠢ᠃

1922 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ 1922 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠽᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ (ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠽᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ) ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ 15 ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ 1924 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠰᠲ᠋ᠠᠯᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ (1924-1953) ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡᠲᠦ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠵᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠥᠷᠦᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠭᠴᠢ ᠨᠠᠼᠢᠰᠲ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠍ ᠢ ᠰᠥᠷᠦᠵᠦ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠦᠨ 30 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠯᠲᠠ ᠰᠡᠷᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠰᠲ᠋ᠠᠯᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠠᠲᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ 1991 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ (ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ) ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠢᠭᠯᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠨᠢ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨᠣᠯᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠨᠢ 3 ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ: ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ 2 ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 166 ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ᠃ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ᠂ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃
ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠮᠠ ︵State Duma︶: ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ (ᠫᠷᠣᠫᠤᠷᠼᠢᠶᠣᠨᠠᠯ) ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠳᠠᠬᠤ 450 ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠃
  • ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ: ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠠᠪᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃ 1991 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠷᠢᠰ ᠶᠡᠯᠼᠢᠨ᠂ 2000 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷ ᠫᠦᠲ᠋ᠢᠨ᠂ 2008 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠮᠢᠲ᠋ᠷᠢ ᠮᠧᠳᠸ ᠲᠦᠸ᠂ 2012 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷ ᠫᠦᠲ᠋ᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮ ᠲᠠᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠳᠦᠵᠦ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠪᠠᠯ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮ ᠢ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
  • ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ: ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ᠂ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠦ  ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1993 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 6 ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ 83 ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠳ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠷᠢᠳᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ 2000 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠥᠰᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ 8 ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ 367 ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 387 ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

Federal subjects of Russia (by type).svg

77
78
01
04
02
03
19
05
06
14
07
08
09
10
11
12
13
15
18
16
20
21
17
28
29
30
31
32
38
37
76
39
40
42
43
45
46
44
44
48
49
51
50
52
53
54
73
55
56
57
58
60
62
61
65
63
64
67
66
68
72
71
70
74
69
33
35
36
34
79
22
27
41
23
24
59
25
26
75
86
89
83
87


ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠲᠤᠭ᠂ ᠰᠦᠯᠳᠡ᠂
ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠳ ᠤᠨ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠨᠤᠲᠤᠭ[5]
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
(2013.1.1)[6]
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ
ᠲᠥᠪ
ᠬᠡᠳᠦᠨ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ
ᠠᠯᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ
ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠪᠤᠢ?
ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠤᠳᠤᠮ км²   ↑↓  ᠬᠦᠮᠦᠨ   ↑↓ 
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠠ) ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠲᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ (21) —
1 Flag of Adygea.svg Adygeya - Coat of Arms.png 01 ᠠᠳ᠋ ᠍ ᠢᠧᠢ ᠣᠷᠣᠨ 7,792 80 444,403 74 ᠮᠠᠶᠢᠺᠣᠫ 9 ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ
2 Flag of Altai Republic.svg Coat of Arms of Altai Republic.svg 04 ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠨ altai oron 92,903 35 210,344 79 ᠭᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ-ᠠᠯ ᠲᠠᠢ=ᠰᠺ 11 ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ
3 Flag of North Ossetia.svg Wapen Ossetien.svg 15 ᠠᠷᠤ ᠣᠰᠧᠲ – ᠠᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ 7,987 79 706,123 68 ᠸᠯᠠᠳᠢᠺᠠᠸᠬᠠᠰ 9 ᠠᠷᠤ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠤᠨ
4 Flag of Bashkortostan.svg Coat of Arms of Bashkortostan.png 02 ᠪᠠᠰᠬᠢᠷ ᠣᠷᠣᠨ basigir oron 142,947 27 4,060,957 7 ᠤᠢᠹᠠ 63 ᠢᠵᠢᠯ ᠦᠨ
5 Flag of Buryatia.svg Coat of Arms of Buryatiya.svg 03 ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠣᠷᠣᠨ buriyad oron 351,334 15 971,810 54 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ-ᠦᠳᠡ 23 ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ
6 Flag of Dagestan.svg Coat of Arms of Dagestan.svg 05 ᠳᠠᠭ ᠣᠷᠣᠨ 50,270 52 2,946,035 13 ᠮᠢᠬᠠᠴᠺᠠᠯ 52 ᠠᠷᠤ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠤᠨ
7 Flag of Ingushetia.svg Coat of Arms of Ingushetia.svg 06 ᠢᠩᠬᠤᠱ ᠣᠷᠣᠨ 3,700 81 442,255 72 ᠮᠠᠭᠠᠰ 8 ᠠᠷᠤ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠤᠨ
8 Flag of Kabardino-Balkaria.svg Coat of Arms of Kabardino-Balkaria.svg 07 ᠺᠠᠪᠠᠷᠳ᠋ – ᠪᠠᠯᠺᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ 12,470 78 858,946 59 ᠨᠠᠯᠢᠴᠢᠺ 13 ᠠᠷᠤ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠤᠨ
9 Flag of Karachay-Cherkessia.svg Coat of Arms of Karachay-Cherkessia.svg 09 ᠺᠠᠷᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ – ᠴᠧᠷᠺᠧᠰ ᠣᠷᠣᠨ 14,277 77 471,847 75 ᠴᠧᠷᠺᠧᠰᠰᠺ 12 ᠠᠷᠤ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠤᠨ
10 Flag of Karelia.svg Coat of Arms of Republic of Karelia.svg  10 ᠺᠠᠷᠧᠯ ᠣᠷᠣᠨ 180,520 18 636,932 67 ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠣᠵᠠᠸᠣᠳ᠋ᠰᠺ 18 ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ
11 Flag of Komi.svg Coat of Arms of the Komi Republic.svg 11 ᠺᠣᠮᠢ ᠣᠷᠣᠨ 416,774 13 880,639 54 ᠰᠤᠺᠲᠤᠸᠺᠠᠷ 20 ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ
12 Flag of Mari El.svg Coat of Arms of Mari El.svg  12 ᠮᠠᠷᠢ ᠣᠷᠣᠨ 23,375 73 690,349 65 ᠢᠣᠱᠺᠠᠷ-ᠣᠯ 17 ᠢᠵᠢᠯ ᠦᠨ
13 Flag of Mordovia.svg Coat of Arms of Mordovia.svg 13 ᠮᠣᠷᠳᠠᠪᠠ ᠣᠷᠣᠨ 26,128 68 818,566 62 ᠰᠠᠷᠠᠨᠰᠺ 23 ᠢᠵᠢᠯ ᠦᠨ
14 Flag of Sakha.svg Coat of Arms of Sakha (Yakutia).png 14 ᠰᠠᠬᠠ ᠣᠷᠣᠨ 3,083,523 1 955,580 58 ᠶᠠᠺ ᠲᠤᠰᠺ 36 ᠠᠯᠤᠰ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ
15 Flag of Tatarstan.svg Coat of Arms of Tatarstan.svg 16 ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ tatar oron 67,847 44 3,822,038 8 ᠺᠠᠽᠠᠨᠢ 45 ᠢᠵᠢᠯ ᠦᠨ
16 Flag of Tuva.svg Coat of arms of Tuva.svg 17 ᠲᠤᠸᠠ ᠣᠷᠣᠨ 168,604 21 310,460 77 ᠺᠤᠰᠤᠯ 19 ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ
17 Flag of Udmurtia.svg Coat of arms of Udmurtia.svg 18 ᠤᠳᠤᠮᠤᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠨ 42,061 57 1,517,692 31 ᠢᠵᠧᠦᠢᠰᠺ 25 ᠢᠵᠢᠯ ᠦᠨ
18 Flag of Kalmykia.svg Coat of Arms of Kalmykia.svg 08 ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠣᠷᠣᠨ qalimaɣ oron 74,731 40 284,140 78 ᠡᠯᠡᠰᠦᠲᠦ 14 ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ
19 Flag of Khakassia.svg Coat of arms of Khakassia.svg 19 ᠬᠠᠺᠠᠰ ᠣᠷᠣᠨ 61,569 46 533,025 71 ᠠᠪᠠᠺᠠᠨ 13 ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ
20 Flag of the Chechen Republic.svg Coat of arms of Chechnya.svg 20 ᠴᠧᠴᠡᠨᠢ ᠣᠷᠣᠨ 15,647 75 1,324,767 38 ᠭᠷᠣᠵᠣᠩ ᠤᠢ 19 ᠠᠷᠤ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠤᠨ
21 Flag of Chuvashia.svg Coat of Arms of Chuvashia.svg 21 ᠴᠤᠸᠠᠰ ᠣᠷᠣᠨ 18,343 74 1,243,431 41 ᠴᠧᠪᠣᠺᠰᠷ ᠤ 26 ᠢᠵᠢᠯ ᠦᠨ
ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠺᠷᠠᠢ) ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ (9) —
22 Flag of Altai Krai.svg Coat of Arms of Altai Krai.svg 22 ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ 167,996 22 2,398,751 22 ᠪᠠᠷᠮᠤᠯ 23 ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ
23 Flag of Kamchatka Krai.svg Coat of Arms of Kamchatka Krai.svg 41 ᠺᠠᠮᠴᠢᠲ᠋ᠺ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ 464,275 10 320,549 76 ᠺᠠᠮᠴᠢᠲ᠋ᠺ ᠤᠨ
ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠣᠫᠠᠸᠯᠪᠠᠰᠺ
14 ᠠᠯᠤᠰ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ
24 Flag of Krasnodar Krai.svg Coat of Arms of Krasnodar kray.png 23 ᠺᠷᠠᠰᠣᠨᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ 75,485 41 5,330,181 3 ᠺᠷᠠᠰᠣᠨᠠᠳᠠᠷ 46 ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ
25 KrasnoyarskKray-Flag.svg Coat of arms of Krasnoyarsk Krai.svg 24 ᠺᠷᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢᠷᠰᠺ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ 2,366,797 2 2,846,475 14 ᠺᠷᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢᠷᠰᠺ 61 ᠠᠯᠤᠰ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ
26 Flag of Zabaykalsky Krai.svg Coat of arms of Zabaykalsky Krai.svg 75 ᠥᠪᠥᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ 431,892 12 1,095,169 47 ᠴᠢ ᠳᠦ 34 ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ
27 Flag of Perm Krai.svg  Coat of Arms of Perm Krai.svg  59 ᠫᠧᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ 160,236 24 2,634,461 18 ᠫᠧᠷᠮᠢ 48 ᠢᠵᠢᠯ ᠦᠨ
28 Flag of Primorsky Krai.svg Coat of arms of Primorsky Krai.svg 25 ᠫᠷᠢᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ 164,673 23 1,947,263 26 ᠸᠯᠠᠳᠢᠪᠤᠰᠲ᠋ᠣᠺ 34 ᠠᠯᠤᠰ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ
29 Flag of Stavropol Krai.svg Coat of Arms of Stavropol kray.png 26 ᠰᠲ᠋ᠠᠦ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ 66,160 45 2,790,785 15 ᠰᠲ᠋ᠠᠦ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠢ 35 ᠠᠷᠤ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠤᠨ
30 Flag of Khabarovsk Krai.svg Krai Khabarovsk coat.png 27 ᠬᠠᠪᠠᠷᠠᠪᠰᠺ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ 787,633 4 1,342,083 35 ᠬᠠᠪᠠᠷᠠᠪᠰᠺ 19 ᠠᠯᠤᠰ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ
ᠮᠤᠵᠢ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠪᠯᠠᠰᠲ) ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ (46) —
31 Flag of Amur Oblast.svg Coat of Arms of Amur oblast.png 28 ᠠᠮᠤᠷ ᠮᠤᠵᠢ amur muji 361,913 14 816,910 61 ᠪᠯᠢᠭᠤᠪᠠᠶᠱᠧᠨᠰᠺ 28 ᠠᠯᠤᠰ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ
32 Flag of Arkhangelsk Oblast.svg Coat of Arms of Arkhangelsk oblast.svg 29 ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠧᠯᠰᠺ ᠮᠤᠵᠢ 589,913 8 1,202,295 41 ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠧᠯᠰᠺ 26 ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ
33 Flag of Astrakhan Oblast.svg  Coat of Arms of Astrakhan Oblast.png   30 ᠠᠰᠲᠷᠠᠬᠠᠨᠢ ᠮᠤᠵᠢ 49,024 55 1,013,840 56 ᠠᠰᠲᠷᠠᠬᠠᠨᠢ 13 ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ
34 ᠪᠧᠯᠭᠷᠣᠳ᠋ ᠮᠤᠵᠢ ᠪᠧᠯᠭᠷᠣᠳ᠋ 22
35 ᠪᠷᠢᠨᠰᠺ ᠮᠤᠵᠢ ᠪᠷᠢᠨᠰᠺ 34
36 ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷ ᠮᠤᠵᠢ ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷ 21
37 ᠸᠣᠯᠭᠣᠭᠷᠠᠳ᠋ ᠮᠤᠵᠢ ᠸᠣᠯᠭᠣᠭᠷᠠᠳ᠋ 39
38 ᠸᠣᠯᠤᠭᠳᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠸᠣᠯᠤᠭᠳᠠ 28
39 ᠸᠣᠷᠢᠨᠧᠵ ᠮᠤᠵᠢ ᠸᠣᠷᠢᠨᠧᠵ 34
40 ᠢᠸᠠᠨᠨᠣᠸᠣ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠸᠠᠨᠨᠣᠸᠣ 27
41 ᠺᠠᠯᠢᠨᠢᠩᠷᠠᠳ᠋ ᠮᠤᠵᠢ ᠺᠠᠯᠢᠨᠢᠩᠷᠠᠳ᠋ 21
42 ᠺᠠᠯᠤᠭᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠺᠠᠯᠤᠭ᠎ᠠ 26
43 ᠺᠧᠮᠧᠷᠪᠣ ᠮᠤᠵᠢ ᠺᠧᠮᠧᠷᠪᠣ 44
44 ᠺᠢᠷᠠᠪᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠺᠢᠷᠠᠪᠠ 45
45 ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠷᠣᠮᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠷᠣᠮᠠ 30
46 ᠺᠦᠷᠭᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠺᠦᠷᠭᠠᠨ 26
47 ᠺᠦᠷᠰᠺ ᠮᠤᠵᠢ ᠺᠦᠷᠰᠺ 33
48 ᠯᠧᠨᠢᠩᠷᠠᠳ᠋ ᠮᠤᠵᠢ ᠰᠠᠨᠺᠲ-ᠫᠧᠲ᠋ᠧᠷᠪᠦᠷᠡᠭ 18
49 ᠯᠢᠫᠧᠼᠺ ᠮᠤᠵᠢ ᠯᠢᠫᠧᠼᠺ 20
50 ᠮᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠮᠠᠭᠠᠳᠠᠨ 9
51 ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ 72
52 ᠮᠤᠷᠮᠠᠨᠰᠺ ᠮᠤᠵᠢ ᠮᠤᠷᠮᠠᠨᠰᠺ 19
53 ᠨᠢᠵᠧᠪᠷᠳᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠣᠣᠷᠠᠲᠤ ᠨᠣᠪᠣᠭᠣᠷᠣᠳ᠋ 52
54 ᠨᠣᠪᠣᠭᠣᠷᠣᠳ᠋ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠪᠣᠭᠣᠷᠣᠳ᠋ 22
55 ᠨᠣᠪᠣᠰᠢᠪᠢᠷᠰᠺ ᠮᠤᠵᠢ ᠨᠣᠪᠣᠰᠢᠪᠢᠷᠰᠺ 35
56 ᠣᠮᠰᠺ ᠮᠤᠵᠢ ᠣᠮᠰᠺ 33
57 ᠣᠷᠧᠨᠪᠦᠷᠦᠭ ᠮᠤᠵᠢ ᠣᠷᠧᠨᠪᠦᠷᠦᠭ 48
58 ᠣᠷᠣᠶ᠋ᠢᠯ ᠮᠤᠵᠢ ᠣᠷᠣᠶ᠋ᠢᠯ 35
59 ᠫᠧᠨ᠋ᠽᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠫᠧᠨ᠋ᠽᠠ 33
60 ᠫᠰᠺᠣᠸ ᠮᠤᠵᠢ ᠫᠰᠺᠣᠸ 26
61 ᠷᠣᠰᠣᠲᠤᠪ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠣᠨᠣ ᠶᠢᠨ ᠷᠣᠰᠣᠲᠤᠪ 57
62 ᠷᠢᠵᠠᠨᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠷᠢᠵᠠᠨᠢ 29
63 ᠰᠠᠮᠤᠷ ᠮᠤᠵᠢ ᠰᠠᠮᠤᠷ 37
64 ᠰᠠᠷᠠᠲ᠋ᠣᠪ ᠮᠤᠵᠢ ᠰᠠᠷᠠᠲ᠋ᠣᠪ 42
65 ᠰᠠᠬᠠᠯᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠦᠵᠢᠨ᠎ᠠ-ᠰᠠᠬᠠᠯᠢᠨᠰᠺ 19
66 ᠰᠤᠧᠷᠳᠣᠯᠪᠠᠰᠺ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠧᠺᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠨᠪᠦᠷᠦᠭ 72
67 ᠰᠮᠠᠯᠧᠨᠰᠺ ᠮᠤᠵᠢ ᠰᠮᠠᠯᠧᠨᠰᠺ 27
68 ᠲᠠᠮᠪᠪ ᠮᠤᠵᠢ ᠲᠠᠮᠪᠪ 32
69 ᠲᠤᠧᠷ ᠮᠤᠵᠢ ᠲᠤᠧᠷ 43
70 ᠲᠣᠮᠣᠰᠺ ᠮᠤᠵᠢ ᠲᠣᠮᠣᠰᠺ 20
71 ᠲᠤᠯ ᠮᠤᠵᠢ ᠲᠤᠯ 26
72 ᠲᠶᠤᠮᠧᠨᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠲᠶᠤᠮᠧᠨᠢ 26
73 ᠤᠯᠠᠨᠠᠪᠰᠺ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠠᠨᠠᠪᠰᠺ 25
74 Flag of Chelyabinsk Oblast.svg Coat of arms of Chelyabinsk Oblast.svg 74 ᠴᠧᠯᠶᠠᠪᠢᠨᠰᠺ ᠮᠤᠵᠢ 88,529 36 3,485,272 9 ᠴᠧᠯᠶᠠᠪᠢᠨᠰᠺ 43 ᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ
75 Flag of Irkutsk Oblast.svg Coat of arms of Irkutsk Oblast.png 38 ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠮᠤᠵᠢ 774,846 5 2,422,026 21 ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ 36 ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ
76 ᠢᠷᠣᠰᠯᠠᠪᠯ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠷᠣᠰᠯᠠᠪᠯ 20
ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠣᠷᠣᠳ ᠹᠧᠳᠧᠷᠠᠯᠨᠠᠭ ᠵᠠᠨᠠᠴᠧᠨᠢᠶ᠎ᠠ) ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ (2) —
77 Flag of Moscow.svg Coat of Arms of Moscow.svg 77 ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠬᠣᠲᠠ 2,511 82 11,979,529 1 ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ 125 ᠲᠥᠪ
78 Flag of Saint Petersburg Russia.svg Coat of Arms of Saint Petersburg (2003).svg 78 ᠰᠠᠨᠺᠲ-ᠫᠧᠲ᠋ᠧᠷᠪᠦᠷᠡᠭ ᠬᠣᠲᠠ 1,399 83 5,028,313 4 ᠰᠠᠨᠺᠲ-ᠫᠧᠲ᠋ᠧᠷᠪᠦᠷᠡᠭ 111 ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ
ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠮᠤᠵᠢ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠨᠣᠮᠨᠠᠶ᠎ᠠ ᠣᠪᠯᠠᠰᠲ) ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠥᠴᠢᠳᠳᠡᠬᠦ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠲᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ (1) —
79 Flag of the Jewish Autonomous Oblast.svg Coat of Arms of Jewish AO.png 79 ᠢᠪᠡᠷᠡᠢ ᠶᠢᠨ ӨЗМ 36,266 60 172,671 80 ᠪᠢᠷᠣᠪᠢᠵᠠᠨ 6 ᠠᠯᠤᠰ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ
ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠨᠣᠮᠨᠢ ᠣᠺᠷᠤᠭ) ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠡᠲᠦ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠲᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ (4) —
80 Flag of Nenets Autonomous District.svg Coat of Arms of Nenetsia.png 83 ᠨᠧᠨᠧᠼ ᠤᠨ ӨЗТ 176,810 20 42,789 83 ᠨᠠᠷᠠᠶᠠᠩ-ᠮᠠᠷ 2 ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ
81 Flag of Yugra.svg Coat of Arms of Yugra.svg 86 ᠬᠠᠨ᠋ᠲ ᠤ-ᠮᠠᠨᠠᠰ ᠤᠨ ӨЗТ 534,801 9 1,584,063 28 ᠬᠠᠨ᠋ᠲᠤ-ᠮᠠᠨᠰᠢᠰᠺ 22 ᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ
82 Flag of Chukotka.svg Coat of Arms of Chukotka.svg 87 ᠴᠢᠺᠣᠲ᠋ᠺ ᠤᠨ ӨЗТ 721,481 7 50,780 82 ᠠᠨᠠᠳᠤᠷᠢ 9 ᠠᠯᠤᠰ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ
83 Flag of Yamal-Nenets Autonomous District.svg Coat of Arms of Yamal Nenetsia.png 89 ᠶᠠᠮᠠᠯᠠ-ᠨᠧᠨᠧᠼ ᠤᠨ ӨЗТ 769,250 6 541,612 71 ᠰᠠᠯᠧᠬᠠᠷᠲᠤ 9 ᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ


ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
  • Russia at UCB Libraries GovPubs
ᠪᠤᠰᠤᠳ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ