ᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠧᠯᠧᠹᠣᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
«ᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠧᠯᠧᠹᠣᠨ» ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠨᠳᠡ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ «ᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠧᠯᠧᠹᠣᠨ (ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ)» ᠍ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠃

The ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠲᠠᠰᠤ, ᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠶᠤᠮ᠃

ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠵᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ 75 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ Nokia, Motorola, Samsung, SonyEricsson ᠪᠣᠯᠤᠨ LG ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠷᠬᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ Nokia Corporation ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2007 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ 36 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[1]

ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠡᠢᠫᠯ ᠢᠨᠺ᠃, ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠣᠸᠣᠺᠰ (ᠣᠳᠣ UT ᠰᠲ᠋ᠠᠷᠺᠣᠮ), ᠪᠧᠨᠧᠹᠣᠨBenQ-ᠰᠢᠮᠧᠨᠰᠬᠠᠢ ᠲᠧᠺ ᠺᠣᠮᠫᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠺᠣᠷᠫᠣᠷᠠᠼᠢ (HTC), ᠹᠦᠵᠢᠼᠦᠺᠶᠠᠰᠦᠷᠠLG ᠮᠣᠪᠠᠶᠢᠯ᠂ ᠮᠢᠼᠪᠢᠰᠢᠮᠣᠲ᠋ᠣᠷᠯNEC, ᠨᠧᠣᠨᠣᠳᠫᠠᠨᠠᠰᠣᠨᠢᠺᠫᠠᠨᠲ᠋ᠧᠺ ᠺᠦ᠋ᠷᠢᠲ᠋ᠧᠯᠹᠢᠯᠢᠫᠰ᠂ [[ᠷᠧᠰᠦᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ], ᠰᠠᠵᠧᠮᠰᠠᠮᠰᠤᠩ ᠢᠰᠠᠨᠸᠣᠰᠢᠷᠠᠫᠰᠢᠮᠧᠨᠰᠰᠦᠶ ᠡᠷᠷᠠ ᠸᠠᠢᠴᠢᠯᠡᠰSK ᠲᠧᠯᠧᠲ᠋ᠧᠺᠰᠣᠨᠢᠮ ᠲᠧᠺᠨᠣᠯᠣᠵᠢᠰᠰᠣᠨᠢ ᠡᠷᠢᠺᠰᠤᠭᠰᠠᠨT&A ᠠᠯᠺᠠᠲ᠋ᠧᠯᠲᠣᠭᠣᠭᠰᠢᠪᠠ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠸᠧᠷᠢᠽᠣᠨ.

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. [http.com/link?cid=EDITORIAL_170478 Nokia − Quarterly information, 2007]
en:Mobile phone

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ