打开主菜单

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
Asia (orthographic projection).svg
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ 44,579,000 ᠺᠦᠸᠠᠲ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷ km²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 3,879,000,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ 89 ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠺᠦᠸᠠᠲ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ/km²
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠽᠢᠶ ᠠ
ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ-ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ 48 ᠤᠯᠤᠰ
ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 3
ᠲᠣᠭᠣᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 6
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ
ᠬᠢᠲᠠᠳᠬᠢᠨᠳᠢᠠᠷᠠᠪᠪᠧᠩᠭᠠᠯᠣᠷᠣᠰᠶᠠᠫᠣᠨᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰᠵᠢᠪᠠᠲᠡᠯᠦᠭᠦᠮᠠᠷᠠᠲ᠋ᠢᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮᠲᠠᠮᠢᠯᠲᠦᠷᠺᠫᠠᠩᠵᠠᠪᠫᠧᠷᠰ; ᠪᠢᠷᠮ; ᠮᠠᠯᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ UTC+2 - UTC+12
ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠡᠲ ᠦᠨ ᠳᠣᠮᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ .asia
ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋
ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠰᠤᠤᠯ
ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠮᠤᠮᠪᠠᠢ
ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠳᠧᠯ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ
ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠺᠠᠷᠠᠴᠢ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ
ᠢᠨᠳᠦ᠋ᠨᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠵᠠᠺᠠᠷᠲ᠋ᠠ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩ
ᠢᠷᠡᠨ ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Country data ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳᠤ᠋ ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ: ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠲᠢᠪ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ 8.7%᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ 30% ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠲᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠦ 60 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 4.4 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠵᠤ ᠲᠥᠷᠥᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠲᠢᠪ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠧᠦ᠋ᠷᠠᠽᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠩᠬᠢ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠰᠤᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠠᠭᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠺᠠᠰᠫᠢ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠤᠷᠠᠯ ᠭᠣᠣᠯᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠶᠠᠰᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠴᠠ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ

ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ: 4347᠍.5 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷ᠃ (ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ)[1]
ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ: 200.1 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷ᠃
ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ: 960 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠡᠭ: 8848 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ (ᠴᠦᠮᠦᠯᠠᠩᠮᠠ ᠤᠷᠭᠢᠯ)
ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠭ: −405 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ (ᠰᠥᠨᠥᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ)
ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠴᠡᠭ: ᠴᠧᠯᠶᠤᠶᠢᠰᠺᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠦᠷᠭᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ77° 43'᠃
ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ104° 18'᠃
ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠴᠡᠭ: ᠫᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠦᠷᠭᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ1° 16'᠃
ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ103° 30'᠃
ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦ ᠴᠡᠭ: ᠪᠠᠪᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠦᠷᠭᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ39° 29'᠃
ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ 26° 04'᠃
ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠴᠡᠭ: ᠳᠧᠵᠨᠸᠧ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠦᠷᠭᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ 66° 05'᠃
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ169° 40'᠃
ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠴᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠤᠶᠢᠷ ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ ᠠ ᠬᠣᠲᠠ: ᠦᠷᠦᠮᠴᠢᠺᠤᠰᠤᠯ

ᠪᠦᠰᠡᠴᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠴᠢᠯᠡᠯ: ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
Of the many language families of Asia, Indo-European (purple, blue, and medium green) and Sino-Tibetan (chartreuse and pink) dominate numerically, while Altaic families (grey, bright green, and maroon) occupy large areas geographically. Regionally dominant families are Japonic in Japan, Austronesian in the Malay Archipelago (dark red), Kadai and Mon–Khmer in Southeast Asia (azure and peach), Dravidian in South India (khaki), Turkic in Central Asia (grey), and Semitic in the Mideast (orange).
    : Sino-Tibetan languages
    : Indo-European languages
    : Dravidian languages
    : Altaic Languages
    : 3 groups - Japonic (possibly Altaic), Koreanic, (possibly Altaic), and Indochinese languages
    : Austronesian languages
    : Austroasiatic languages
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
Language families in South Asia
ᠪᠦᠰᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ
(ᠺᠦᠸᠠᠲ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠸᠲᠷ )
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
(2008 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠃)
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠯ
(ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠥᠮᠸᠲᠷ)
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ:
ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠰᠠᠭ[2] 2,724,927 15,666,533 5.7 ᠠᠰᠲᠠᠨ᠎ᠠ
ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ 198,500 5,356,869 24.3 ᠪᠥᠱᠺᠧᠺ
Flag of Tajikistan.svg ᠲᠠᠵᠢᠺᠢᠰᠲᠠᠨ 143,100 7,211,884 47.0 ᠳᠤᠱᠠᠩᠪᠧ
Flag of Turkmenistan.svg ᠲᠦᠺᠮᠧᠨ 488,100 5,179,573 9.6 ᠠᠰᠭᠠᠪᠲᠤ
ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ 447,400 28,268,441 57.1 ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ
ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ:
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ[3] 9,584,492 1,322,044,605 134.0 ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ
Flag of Hong Kong.svg ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩ[4] 1,092 7,008,300[5] 6,417.9
Flag of Macau.svg ᠤᠤᠮᠸᠨᠨ[6] 25 460,823 18,473.3
ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ 377,835 127,288,628 336.1 ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋
Flag of the Republic of China.svg ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ[7] 35,980 22,920,946 626.7 ᠲᠠᠢᠢᠪᠸᠢ
ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ 120,540 23,479,095 184.4 ᠫᠬᠡᠨᠢᠶᠠᠨ
Flag of South Korea.svg ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ 98,480 49,232,844 490.7 ᠰᠤᠤᠯ
Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ 1,565,000 2,996,082 2.0 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠽᠢ:
Flag of Russia.svg ᠣᠷᠣᠰ[8] 17,075,400 142,200,000 26.8 ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ
ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ:
ᠪᠷᠦᠨᠧᠢ ᠪᠷᠦᠨᠧᠢ 5,770 381,371 66.1 ᠪᠠᠨᠳᠠᠷ ᠰᠧᠷᠢ ᠪᠧᠭᠠᠪᠠᠨ
Flag of Myanmar.svg ᠮᠢᠶᠠᠭ᠍ᠮᠠᠷ 676,578 47,758,224 70.3 ᠨᠠᠶᠢᠫᠢᠶᠢᠳᠣ[9]
Flag of Cambodia.svg ᠺᠠᠮᠪᠤᠵᠠ[10] 181,035 13,388,910 74 ᠫᠨᠠᠮᠫᠡᠨᠢ
Flag of East Timor.svg ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠢᠮᠣᠷ[11] 15,007 1,108,777 73.8 ᠳ᠋ᠢᠯᠢ
Flag of Indonesia.svg ᠢᠨᠳᠦ᠋ᠨᠢᠱᠢᠶ ᠠ[12] 1,919,440 230,512,000 120.1 ᠵᠠᠺᠠᠷᠲ᠋ᠠ
Flag of Laos.svg ᠯᠠᠤᠤ 236,800 6,677,534 28.2 ᠸᠢᠶᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠠᠶᠠᠩ
Flag of Malaysia.svg ᠮᠠᠯᠠᠢ᠋ᠰᠢᠶ᠎ᠠ 329,847 27,780,000 84.2 ᠺᠦ᠋ᠯᠠ ᠯᠤᠩᠫᠦᠷ
Flag of the Philippines.svg ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ 300,000 92,681,453 308.9 ᠮᠠᠨᠢᠯ
Flag of Singapore.svg ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠦᠷ 704 4,608,167 6,545.7 ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠦᠷ
Flag of Thailand.svg ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ 514,000 65,493,298 127.4 ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ
Flag of Vietnam.svg ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ 331,690 86,116,559 259.6 ᠬᠠᠨᠨᠠᠢ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ:
Flag of Afghanistan.svg ᠠᠹᠬᠠᠨᠨᠢᠰᠲᠠᠨ 647,500 32,738,775 42.9 ᠺᠠᠪᠤᠯ
Flag of Bangladesh.svg ᠪᠧᠩᠭᠠᠯ 147,570 153,546,901 1040.5 ᠳᠠᠺᠠ
Flag of Bhutan.svg ᠪᠤᠲᠤᠩ 38,394 682,321 17.8 ᠲᠬᠢᠮᠫᠬᠤ
Flag of India.svg ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ[13] 3,287,263 1,147,995,226 349.2 ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠳ᠋ᠧᠯᠢ
Flag of Maldives.svg ᠮᠠᠯᠳᠢᠪ 300 379,174 1,263.3 ᠮᠠᠯᠧ
Flag of Nepal.svg ᠪᠠᠯᠪᠠ 147,181 29,519,114 200.5 ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠮᠠᠨᠳᠤ
Flag of Pakistan.svg ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ 803,940 167,762,049 208.7 ᠢᠰᠯᠠᠮᠠᠪᠠᠲᠤ᠋
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Country data ᠰᠷᠢᠯᠠᠩᠺᠠ 65,610 21,128,773 322.0 Sri Jayawardenapura-Kotte
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ:
Flag of Armenia.svg ᠠᠷᠮᠧᠨ[14] ᠶᠡᠷᠸᠠᠩ
Flag of Azerbaijan.svg ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ[15] 46,870 3,845,127 82.0 ᠪᠠᠺᠦ᠋
Flag of Bahrain.svg ᠪᠠᠾᠷᠧᠶᠢᠨ 665 718,306 987.1 ᠮᠠᠨᠠᠮᠠ
Flag of Cyprus.svg ᠺᠠᠫᠷᠤᠰ[16] 9,250 792,604 83.9 ᠨᠢᠺᠣᠰᠢᠶᠠ
Flag of Georgia.svg ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ[17] ᠲᠢᠪᠢᠯᠢᠰ
Flag of Iraq.svg ᠢᠷᠠᠺ 437,072 28,221,181 54.9 ᠪᠠᠭᠳᠠᠳ᠋
Flag of Iran.svg ᠢᠷᠡᠨ 1,648,195 70,472,846 42.8 ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ
Flag of Israel.svg ᠢᠰᠷᠸᠯ 20,770 7,112,359 290.3 ᠢᠶᠡᠷᠤᠰᠠᠯᠢᠮ[18]
Flag of Jordan.svg ᠢᠣᠷᠳᠠᠨ 92,300 6,198,677 57.5 ᠠᠮᠠᠮᠠᠨ
Flag of Kuwait.svg ᠺᠦᠪᠠᠶᠢᠲ 17,820 2,596,561 118.5 ᠺᠦᠪᠠᠶᠢᠲ ᠬᠣᠲᠠ
Flag of Lebanon.svg ᠯᠸᠪᠠᠨᠤᠨ 10,452 3,971,941 353.6 ᠪᠧᠢᠷᠦ᠋ᠲ
Flag of Oman.svg ᠣᠮᠠᠨ 212,460 3,311,640 12.8 ᠮᠠᠰᠺᠠᠲ
Flag of Palestine.svg ᠫᠠᠯᠧᠰᠲ᠋ᠠᠨ 6,257 4,277,000 683.5 Ramallah
Flag of Qatar.svg ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ 11,437 928,635 69.4 ᠳᠣᠬᠣ
Flag of Saudi Arabia.svg ᠰᠤᠤᠳᠢ ᠠᠷᠠᠪ 1,960,582 23,513,330 12.0 ᠷᠢᠶᠠᠳᠤ᠋
Flag of Syria.svg ᠰᠢᠷᠢᠢ ᠠ 185,180 19,747,586 92.6 ᠳᠠᠮᠤᠰᠺ
Flag of Turkey.svg ᠲᠦᠷᠺ[19] ᠠᠨᠺᠠᠷᠠ
Flag of the United Arab Emirates.svg ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠢᠷᠲ ᠤᠯᠤᠰ 82,880 4,621,399 29.5 ᠠᠪᠤ ᠳᠠᠪᠢ
Flag of Yemen.svg ᠶᠸᠮᠸᠨ 527,970 23,013,376 35.4 ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ
Total 43,810,582 4,162,966,086 89.07
ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ: ᠶᠸᠵᠠᠫᠲ ᠍ ᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ (ᠰᠢᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭ) ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ

 1. ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠄ name ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ autogenerated1 ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠋ᠳ᠋ᠥ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ
 2.   ᠬᠠᠰᠠᠺᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 3.   ᠭᠣᠩᠺᠣᠩᠤᠤᠮᠸᠨᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
 4.   ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠤᠮ᠃
 5. HK Census and Statistics Department. Censtatd.gov.hk. 2009-08-28 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 6.   ᠤᠤᠮᠸᠨᠨ ᠨᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠤᠮ᠃
 7.   ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ᠂ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠪᠸᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ᠃
 8.   ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠲᠢᠪ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 9.   The administrative capital of Burma (Myanmar) was officially moved from Yangon (Rangoon) to a militarised greenfield just west of Pyinmana on 6 November 2005.
 10. General Population Census of Cambodia 2008 - Provisional population totals, National Institute of Statistics, Ministry of Planning, released 3rd September, 2008
 11.   East Timor is often considered a transcontinental country in Southeastern Asia and Oceania.
 12.   Indonesia is often considered a transcontinental country in Southeastern Asia and Oceania; figures do not include Irian Jaya and Maluku Islands, frequently reckoned in Oceania (Melanesia/Australasia).
 13.   Includes Jammu and Kashmir, a contested territory among India, Pakistan, and the PRC.
 14.   ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠴᠤ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠᠲᠣᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃
 15.   ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃
 16.   ᠺᠠᠫᠷᠤᠰ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠᠲᠣᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠺᠠᠫᠷᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠷᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠳᠠᠭ᠃
 17.   ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
 18. In 1980, Jerusalem was proclaimed Israel's united capital, following its annexation of Arab-dominant East Jerusalem during the 1967 Six-Day War. The United Nations and many countries do not recognize this claim, with most countries maintaining embassies in Tel Aviv instead.
 19.   ᠲᠦᠷᠺ ᠨᠢ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 90 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠯᠠᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠳ ᠲᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨᠳ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠪᠤᠢ᠃</small>