ᠠᠺᠢᠮᠣᠲ᠋ᠣ ᠬᠣᠷᠢᠶᠤᠶᠢᠺᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">ᠶᠠᠫᠣᠨᠶᠠᠫᠣᠨ</td><tr><th style="">ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ</th><td class="" style="">ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋</td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠠᠺᠢᠮᠣᠲ᠋ᠣ ᠬᠣᠷᠢᠶᠤᠶᠢᠺᠢ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1986 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 (1986-01-31) (33 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋ 2010 - 73 ᠺᠭ
Asian Games logo.svg ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ
ᠠᠯᠲᠠ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠸᠦ 2010 - 73 ᠺᠭ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠳᠣᠬᠣ 2006 - 66 ᠺᠭ
</th></tr>

</table> ᠠᠺᠢᠮᠣᠲ᠋ᠣ ᠬᠣᠷᠢᠶᠤᠶᠢᠺᠢ (ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ 秋本啓之, ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ Hiroyuki Akimoto, 1986 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠍ ᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠺᠥᠮᠠᠮᠣᠲ᠋ᠣ᠋ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠺᠥᠰᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ 73 ᠺᠭ ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ (2010), ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ (2010) ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ᠴ.

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]