ᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠲᠠ
ᠲᠥᠪ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ Mn coa uvurkhangay aymag.png ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠰᠤᠮᠤ ᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ
ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃) 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 26,824 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠬᠦᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)
ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ 28838 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ 2014 ᠍ ᠢ ᠬᠠᠰᠴᠢ ᠰ᠃ᠲ ᠦᠨ 26824
ᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠮᠤ
ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ Mn coa uvurkhangay aymag.png ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠰᠤᠮᠤ ᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ
ᠪᠠᠭ (12) ᠰᠣᠭᠣ ᠳᠤ᠂ ᠡᠮ ᠳᠦ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ᠂
ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ᠂
ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨᠳᠡᠩᠵ᠂
ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠢ᠂ᠨᠣᠶᠠᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 173 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 27,162 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃) 2013 ᠣᠨ ᠳᠤ 34,400 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 166.7 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠬᠦᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ uvurkhangai.mn
ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ - ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ. 50 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ2 ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠠ ᠠᠴᠠ 430 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠳ᠃ᠲ᠃ᠳ 1943 ᠮ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠯᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠬᠦᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 19,058 (2000 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ), 23,298 (2004 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ), 24,200 (2006 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ)[1]).

ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ (AVK/ZMAH) ᠨᠢ 1 ᠰᠢᠷᠤᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠠ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠷᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ ᠲᠡᠢ᠃


ᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠬᠦᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Ministry of Health of Mongolia. National Center for Health Development. Health Indicators 2006[1]


ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ