ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠤᠰᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠰᠤᠮᠤ (19) ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ →
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 55,313.82 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳ᠃ᠲ᠃ᠳ 1200-3539 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠤᠨ ᠳᠤ 84,583 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 1.53 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
1923-1931 ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ
1931 ᠤᠨ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠪᠣᠳᠨᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤ-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ (ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +976 133
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 65000
ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ arkhangai.gov.mn (ᠮᠣᠩ ᠢ᠃)
ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠬᠣᠲᠠ
ᠥᠭᠦᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ
ᠬᠣᠷᠭᠣ
ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ

ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ.

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠥᠪ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠩᠬᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠬᠣᠨᠬᠠᠨᠤᠢᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠳ ᠤᠷᠤᠰᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠥᠭᠦᠢᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠷᠭᠣᠲᠠᠶᠢᠬᠠᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠲᠣᠭᠲᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ (3539 ᠮ) ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠣᠷᠬᠣᠨ-ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠷ (1290 ᠮ) ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠨ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥᠲᠡᠢ

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ 2010 ᠤᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠦ 91 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 34.4 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ 0-16 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ᠂ 33.9 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ 16-35 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ᠂ 5.6 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ 60 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ 19 ᠰᠤᠮᠤ , 99 ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

Mongol Arkhangai sum.PNG
ᠰᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ</small>[1] ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2009)[2] ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ (км²) ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠯ (ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²)
1 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ 17,770 536 33.15
2 ᠪᠠᠲᠤᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ 3,846 3,500 1.10
3 ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠨᠵᠢ 2,434 3,100 0.79
4 ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ 4,111 3,832 1.07
5 ᠶᠡᠬᠡᠲᠠᠮᠢᠷ ᠵᠠᠭᠠᠨᠬᠣᠰᠢᠭᠤ 5,247 4,800 1.09
6 ᠥ ᠤᠨᠠᠭᠤᠷ ᠵᠡᠭᠡᠰᠦ ᠲᠡᠢ 3,086 1,686 1.83
7 ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ 3,102 1,700 1.82
8 ᠥᠨᠳᠥᠷ-ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠯᠢ 5,798 4,000 1.45
9 ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠬᠣᠷᠭᠣ 5,086 3,800 1.34
10 ᠲᠥᠪᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ 3,438 1,200 2.86
11 ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤᠪᠤᠯᠤᠩ 3,656 2,500 1.46
12 ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠬᠤᠨᠲᠤ 2,926 4,400 0.66
13 ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ 3,344 2,600 1.29
14 ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠳᠤ 4,440 2,200 2.02
15 ᠴᠠᠬᠢᠷ ᠠᠪᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ 2,143 3,398 0.63
16 ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ 5,414 3,200 0.63
17 ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠬᠤᠵᠢᠷᠲᠤ 3,813 2,500 1.53
18 ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ 3,744 3,900 0.96
19 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ 5,933 3,400 1.74
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 89,311 56,252 1.59

ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ 0.1 ᠪᠥᠭᠡᠳ᠂ ᠡᠪᠦᠯ 1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ -15.6 ᠬᠡᠮ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ᠂ ᠵᠤᠨ ᠨᠢ 7 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 14.7 ᠬᠡᠮ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠤᠨᠳᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 344 ᠮᠢᠯᠯᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ ᠤᠨᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠨᠢ 2.6 ᠮ/ᠰ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ 4 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠨᠢ 3.5 ᠮ/ᠰ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃

ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠵᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠫᠧᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠵᠢᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠷᠰᠤᠮᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠢ᠃ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠦᠰ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠡᠷᠢᠯ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭᠠᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠤᠨᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠢᠮᠠᠭᠠᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨᠣᠶᠠᠨᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠠᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠰᠤᠮᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠯᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠥᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠣᠷᠬᠣᠨ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ᠂ ᠰᠤᠮᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠨᠤᠢ᠂ ᠬᠦᠩᠤᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠣᠮᠣ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠳ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠠᠳ᠂ ᠪᠣᠷᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ᠂ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠬᠤᠵᠢᠷᠲᠤ᠂ ᠪᠡᠯᠬᠡ ᠡᠭᠡᠷᠡᠭ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ 2.1 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 428 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤᠳ ᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠤᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ 1700 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷᠸᠠᠩᠰᠡᠮᠪᠡᠷᠦ᠂ ᠪᠠᠮᠪᠠᠢ᠂ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠴᠠᠷᠪᠠᠨ᠂ ᠲᠥᠯᠯᠡᠭᠦᠷ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠰᠠᠷᠠᠨᠠᠢᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠸᠠᠨᠵᠢᠩᠭᠠᠷᠪᠣ᠂ ᠷᠧᠭᠣᠮᠪᠤ᠂ ᠶᠦᠮᠳᠡᠦᠵᠢᠨ᠂ ᠮᠢᠭᠮᠠᠨᠰᠠᠩᠵᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠨᠴᠢᠷ᠂ ᠲᠤᠤᠹᠢᠯᠠᠩ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠥᠬᠡ ᠳᠡᠭᠲᠦ᠂ ᠰᠥᠳᠥ ᠡᠪᠡᠰᠦ᠂ ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠭᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠬᠢ᠂ ᠬᠣᠯᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠨᠢᠳ᠂ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠪᠠᠬᠠᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠷᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠳ ᠪᠤᠢ᠃ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ 15.7 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠣᠢ ᠮᠣᠳᠣ᠂ 75 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ᠂ 1.5 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠤᠸᠠᠶᠢᠰ᠂ ᠪᠣᠷᠣᠯᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠷᠯᠣᠭ᠂ ᠢᠷᠭᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠷᠭᠠᠢ᠂ ᠶᠠᠰᠤᠯ᠂ ᠪᠠᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠨᠣᠰᠣ᠂ ᠲᠠᠪᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ᠂ ᠭᠠᠴᠤᠤᠷ᠂ ᠵᠣᠳᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠥᠭᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠴᠠᠷᠮ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠨᠡᠰᠦ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠬᠤᠰᠤᠨᠠᠷᠠᠰᠤ᠂ ᠵᠣᠵᠢᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ᠂ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠪᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠮᠣᠳᠣᠯᠢᠭ᠂ ᠪᠤᠲᠠᠯᠢᠭ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠪᠦᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠰᠣᠭᠣᠨ ᠴᠢᠬᠢ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠩ᠂ ᠫᠣᠪᠣᠷᠤᠨ᠂ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠭᠢᠴᠢᠭᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠣᠭᠣᠳ᠂ ᠪᠡᠷᠦᠬᠦ᠂ ᠮᠠᠩᠭᠢᠷ᠂ ᠬᠦᠩᠬᠡᠯ᠂ ᠪᠠᠨᠳᠵᠣ᠂ ᠮᠥᠭᠥ᠂ ᠢᠮᠠᠭᠠᠬᠠᠢ᠂ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠵᠢᠭᠤᠴᠠᠢ᠂ ᠭᠣᠨᠢᠳ᠂ ᠬᠥᠮᠡᠯᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠥᠮᠥᠰᠥ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠪᠢᠯᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠪᠢᠯᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬvᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠮᠢᠰ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠬᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠡᠴᠡ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠳᠦ᠂ ᠦᠷᠢᠯ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠ᠂ ᠠᠨᠢᠰᠤ᠂ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠰᠦ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠲᠣᠰᠢᠯᠣᠢ᠂ ᠮᠣᠶᠢᠯᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡᠰᠠᠮᠤᠷ᠂ ᠳᠣᠯᠣᠭᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠴᠠᠠᠭᠢ᠂ ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠰᠠᠩᠬᠠᠮ᠂ ᠮᠢᠨᠢᠵᠢᠨᠨᠪᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠳ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠠᠷᠠ᠂ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ᠂ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠳ᠋ᠪᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠩᠮᠢᠳᠤᠭ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠢᠷᠭᠤᠢ᠂ ᠬᠥᠬᠡ ᠢᠷᠭᠤᠢ᠂ ᠰᠡᠷᠵᠢᠮᠢᠳᠣᠭ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠵᠤᠯᠰᠠᠷᠠᠨᠠᠢ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠨᠠᠮᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠯᠠᠪᠠᠢ᠂ ᠪᠡᠷᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠪᠠᠭᠪᠠᠬᠠᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠴᠠᠭ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠯᠢᠭᠳᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠶᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠠᠷᠠᠨ ᠵᠢᠭᠳᠡᠷᠡᠴᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠦᠷᠬᠡᠭ ᠪᠣᠷᠣ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠢᠨ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠭᠠᠯᠢᠶᠠᠩᠭᠢᠷᠰᠢᠯᠦᠭᠦᠰᠦᠪᠤᠭᠤᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠃

ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠳ᠃ᠰᠡᠸᠡᠩᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠠᠷᠬᠧᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ᠂ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ
 • ᠯᠦᠨᠡᠷᠡᠭ ᠳᠠᠨᠳᠠᠷ - ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠲᠠᠴᠢ
 • ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠮᠪᠠ ᠪᠠᠨ - ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠷ ᠰᠤᠮᠤ
 • ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠴ ᠠᠨ ᠦ - ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠷ ᠰᠤᠮᠤ
 • ᠭᠦᠷᠦᠷᠠᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᡀᠠᠪᠠ ᠪᠠᠨ - ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠷ ᠰᠤᠮᠤ
 • ᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩᠭᠠᠭ᠎ᠠ - ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠷ ᠰᠤᠮᠤ
 • ᠮᠢᠰᠢᠭ-ᠣᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ - ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠷ ᠰᠤᠮᠤ
 • ᠷᠠᠪᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠪᠠᠽᠠᠷ - ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠷ ᠰᠤᠮᠤ
 • ᡀᠠᠮᠣᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠭᠦᠷᠦᠪᠠᠽᠠᠷ - ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ/Ph.D/, ᠴᠠᠬᠢᠷ ᠰᠤᠮᠤ
 • ᠷᠠᠳᠨᠠᠰᠦᠮᠪᠡᠷᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠨᠳᠠᠩᠭᠣᠮᠪᠣ - ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ/ Ph.D/, ᠴᠠᠬᠢᠷ ᠰᠤᠮᠤ
 • ᠫᠦᠷᠪᠦᠪᠠᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠳ᠋ᠢᠶᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ - ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ/Ph.D/, ᠴᠠᠬᠢᠷ ᠰᠤᠮᠤ
 • ᠸᠠᠩᠴᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠪᠠᠨ - ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ/Ph.D/, ᠴᠠᠬᠢᠷ ᠰᠤᠮᠤ
 • ᠪᠠᠯᠳᠠᠨᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠵᠢ ᠪᠡᠨ - ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ/Ph.D/, ᠴᠠᠬᠢᠷ ᠰᠤᠮᠤ
 • ᠪᠠᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠶᠢᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ - ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ/Ph.D/, ᠴᠠᠬᠢᠷ ᠰᠤᠮᠤ
 • ᠷᠠᠳᠨᠠᠰᠦᠮᠪᠡᠷᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠣᠨᠴᠣᠭᠳᠣᠷᠵᠢ -ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠷ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠱᠠᠭᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ - ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠴᠢ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠯ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠷ ᠰᠤᠮᠤ
 • ᠫᠦᠨᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠫᠦᠷᠪᠦᠪᠠᠽᠠᠷ - ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠯ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠷ ᠰᠤᠮᠤ

ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

[ᠴᠢᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠰᠠᠩᠵᠠᠳᠠᠮᠪᠠ]]ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠷᠧᠩᠴᠢᠨᠪᠢᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠫᠦᠷᠪᠦᠳᠠᠭᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠤᠰᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠯᠠ᠃ᠪᠢᠮᠪᠠᠳᠣᠷᠵᠢ - ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠷ ᠰᠤᠮᠤ
 • ᠮ᠃ᠭᠠᠩᠵᠣᠷᠢᠭ - ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠰᠤᠮᠤ
 • ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠵᠢᠳᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ - ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠷ ᠰᠤᠮᠤ
 • ᠪᠠᠩᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ - ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠠᠭᠤᠪᠤᠷᠢᠴᠢᠨ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠷ ᠰᠤᠮᠤ
 • ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠮᠪᠠ ᠪᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠷ ᠰᠤᠮᠤ
 • ᠭᠣᠨᠴᠣᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠲᠠᠷᠬᠡᠦ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠷ ᠰᠤᠮᠤ
 • ᠠᠶᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠩᠭᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ (1913-1978), ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠭ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠳ ᠲᠥᠷᠥᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠎ᠠ᠃ᠳᠠᠩᠭᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ "ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨᠴᠢ ᠴᠣᠯᠠ", "ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠨ》, "ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠣᠳᠣᠨ", "ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ", "ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠦ ᠴᠧᠺᠢᠰᠲ》 ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠂ "ᠴᠣᠶᠢᠪᠠᠯᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠫᠤᠤᠳᠠᠭᠴᠢ》 ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠷ ᠰᠤᠮᠤ

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ - ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠠᠶᠠᠭ

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ»
 1. ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ - ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 2. ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ -2009.12.31

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ