ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ
ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ: ᠬᠣᠵᠢᠭᠤ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠧᠷᠣᠵᠣᠢ - ᠣᠳᠣ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ
ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ: ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠰ᠂ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠᠡᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠮᠤᠰᠤ᠂ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠤ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠂ ᠵᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠪᠧᠷᠪᠧᠷ ᠦᠨ ᠰᠠᠷᠮᠠᠭᠴᠢᠨ᠂ ᠮᠢᠬᠠᠴᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ.
ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ: ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠰᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠᠡᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠭᠠᠯᠵᠢᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠮᠤᠰᠤᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠤ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢᠵᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠪᠧᠷᠪᠧᠷ ᠦᠨ ᠰᠠᠷᠮᠠᠭᠴᠢᠨᠮᠢᠬᠠᠴᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ.
ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ
ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ: ᠡᠤᠶᠢᠷᠶᠣᠲ᠋
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ: ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠺᠠᠷᠯ ᠯᠢᠨᠡᠨᠢ᠂ 1758

ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠰᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠰ ᠲᠦ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠰᠮ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠢᠷ ᠦᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ 《ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ᠂ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ&oldid=327220》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ