ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ:ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠹᠠᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ-ᠵᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠠ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠠᠨ ᠤ IP ᠬᠠᠶ᠋ᠶᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ

ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠃ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠤᠳ ᠢ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ! → ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠤᠴᠢᠬᠤ


《ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠹᠠᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ》 ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠠᠩ ᠬᠠᠭᠣᠳᠠᠰᠣ

ᠲᠤᠰ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ 358 ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

(ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ) (ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ)
(ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ) (ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ)

uhaanᠳ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠲᠠ ᠮᠥᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢ ᠳᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠮᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ (ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ Uhaan:ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠍ ᠍ ᠰ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ). ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ БҮХИЙ БҮТЭЭЛИЙГ ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙГЭЭР ТАВИХИЙГ ХОРИГЛОНО!

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠵᠦ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠪᠡᠰᠦ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

  • ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠲᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠨᠣᠣᠷᠠᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃

ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ:

  • ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯ.
  • ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠯᠠ ᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ—ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠸᠪ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ.
  • ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠸᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

Parser profiling data:

CPU time usage0.001 seconds
Real time usage0.001 seconds
Preprocessor visited node count0/1000000
Preprocessor generated node count2/1000000
Post-expand include size0/2097152 bytes
Template argument size0/2097152 bytes
Highest expansion depth0/40
Expensive parser function count0/100