Uhaan:ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ


ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ
ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ︖

ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ
ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖

ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ
ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ


ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
︽ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ︾ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠪᠠᠯ ᠲᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ︽ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ︾ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠪᠠᠯ ᠲᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ
Nuvola apps ksig.png
ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠤᠳ


Nuvola apps ksig.png
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ?


Nuvola apps ksig.png
ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ  ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ?


Nuvola apps ksig.png
ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠢ?


Nuvola apps ksig.png
ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ


Nuvola apps ksig.png
ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ


Nuvola apps ksig.png
ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠳ


Nuvola apps ksig.png
Uhaan:ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ