Uhaan:ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ


ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ
ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ︖

ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ
ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ

ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ
ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ
ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ