Uhaan:ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ


ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ
ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ︖

ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ
ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖

ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ
ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ


ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠬᠣ

ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠲᠡᠨᠡᠢᠢᠳᠡᠭ ᠭᠡᠯᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠬᠣᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠢ ︕ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠸᠢᠺᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠵᠠᠭᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠥ ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠨᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

Urgaa wechat.JPG Urgaa alipay.JPG

ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠪᠤᠶᠤ ᡁᠢ ᠹᠦ᠋ ᠪᠣᠣ ᠪᠡᠷ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠳᠥ ᠺᠣᠳ᠋ ᠢ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠃ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠵᠢ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠠᠳᠠ ᠭᠣᠪᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ handiv ᠪᠣᠶᠣ uhaan ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠯ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠰᠠᠢᠨ᠃


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ