Uhaan:ᠨᠣᠣᠷᠠᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠨᠣᠣᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠪᠠᠲᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ!

ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠰᠢᠭᠦᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠨᠳᠡ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠠ ᠬᠠᠶᠠ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ Wikipedia:ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃


ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ: 1905 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠰᠠᠨᠺᠲ ᠫᠧᠲ᠋ᠧᠷᠪᠦ᠋ᠷᠡᠭ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠨᠣᠸᠶᠠ ᠵᠠᠬᠤᠷᠯᠣᠸᠢᠴ ᠷᠣᠰᠡᠨᠪᠠᠦ᠋ᠮ᠂ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠠᠨᠠ ᠪᠣᠷᠢᠰᠪᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠨ ᠧᠦᠢᠷᠡᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠥᠬᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2 ᠥᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢᠤᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠪᠤ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠴᠢ᠂ ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠯᠢᠪᠧᠷᠠᠯ ᠦᠵᠡᠯ ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠨ 8 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ 10 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠷᠣᠮᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

'==ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ=='Bold text ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ 1933 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠍ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ 8 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ 1934 ᠣᠨ ᠤ 09 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠍ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 687 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠠᠲᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ 《ᠲᠥᠪ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ》 ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

Title[ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ

Title[ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 60 ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ 12 ᠵᠢᠯ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ 4 4 ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 48, ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 12 ᠨᠢ 2 2 ᠣᠣᠷ 6 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ

Title[ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ