Mixx

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
Mixx → ᠮᠢᠺᠰ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠩᠭᠯᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ Mixx
ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠢᠺᠰ
ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦMixX
ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ
ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ
ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ
ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯᠫᠣᠫ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠲᠦ ᠫᠣᠫ
ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ2012 ᠣᠨ – ᠣᠳᠣ
ᠲᠥᠰᠥᠯMaking the Band 3
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ (6)ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ← ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠯ
ᠭᠦᠯᠡᠢ ← ᠭᠦᠯᠨᠠᠵᠠ
Tempo ← ᠪᠣᠯᠣᠳᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠭᠦᠨᠴᠢ ᠪᠡᠨ ← ᠭᠦᠨᠴᠢᠨ-ᠡᠰᠢ
ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠢᠶᠡᠨ ← ᠲᠡᠭᠦᠰᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
ᠠᠮᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ← ᠡᠩᠬᠡ-ᠠᠮᠤᠷ

ᠮᠢᠺᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ Mixx, ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ MixX, ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠢᠺᠰ) - ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠥᠬᠢᠳ ᠬᠥᠪ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ᠃

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠶᠠᠰᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠂ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠨᠠᠰᠤ
ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭ᠃ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠯ ᠡᠮ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠭᠦᠯᠡᠢ ᠬ᠃ ᠭᠦᠯᠨᠠᠵᠠ ᠡᠮ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠲempo ᠪᠣᠯᠣᠳᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 1991 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 (1991-08-05) (27 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠭᠦᠨᠴᠢ ᠪᠡᠨ ᠣ᠃ ᠭᠦᠨᠴᠢᠨ-ᠡᠰᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 1991 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 (1991-10-27) (27 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡᠮ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 1993 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 (1993-02-27) (26 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠠᠮᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭ᠃ ᠡᠩᠬᠡ-ᠠᠮᠤᠷ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 1994 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 (1994-07-03) (25 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)

ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=Mixx&oldid=395607》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ