Honeymoon

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
Honeymoon → ᠬᠠᠨᠢᠮᠥᠨᠢ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠩᠭᠯᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ Honeymoon
ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠨᠢᠮᠡᠭᠦᠨ
ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ«ᠪᠠᠯ ᠰᠠᠷ ᠠ»
ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦHoney Moon, HoneyMoon
ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ
ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ
ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯᠫᠣᠫ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠲᠦ ᠫᠣᠫ᠂ ᠺᠠᠨᠲᠷᠢ
ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ2010 ᠣᠨ – ᠣᠳᠣ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ (5)ᠴᠧᠮᠺᠠ
ᠬᠤᠯᠠᠨ
ᠰᠣᠺᠣ ← ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ (ᠠ)
ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ← ᠤᠷᠤᠩ ᠢ ᠪᠠᠨ
ᠵᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ← ᠵᠣᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ

ᠬᠠᠨᠢᠮᠥᠨᠢ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ Honeymoon, ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ Honey Moon, ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠨᠢᠮᠥᠨᠢ) - ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠬᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ᠃

ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠥᠩᠭᠡ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠂ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠨᠠᠰᠤ
ᠴᠧᠮᠺᠠ
ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠽᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠪᠣᠷᠣ 168 ᠰᠮ 1989 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 (1989-04-14) (30 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠰᠣᠺᠣ᠂ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ 169 ᠰᠮ 1990 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 (1990-04-01) (29 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠭᠣᠸ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠤᠩ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠩ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ 170 ᠰᠮ 1990 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 (1990-06-27) (29 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠵᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠵᠣᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠣᠳᠬᠣᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ 173 ᠰᠮ 1990 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 (1990-07-22) (28 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)

ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=Honeymoon&oldid=370496》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ