Google

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
Google Inc.
ᠠᠩᠭᠢ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ (NASDAQ: GOOG, FWB: GOOG)
ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠧᠲᠫᠷᠣᠭᠷᠠᠮ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢ
ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠧᠨᠯᠠ ᠫᠠᠷᠺᠺᠠᠯᠢᠹᠣᠷᠨᠢ ᠡ (1998 ᠤᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4)[1][2]
ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠧᠷᠠᠭᠢ ᠪᠧᠷᠢᠨ
ᠯᠧᠧᠷᠢᠨᠽ ᠫᠡᠢᠵᠧ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View᠂ ᠺᠠᠯᠢᠹᠣᠷᠨᠢ ᠡ, ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ
ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠡᠷᠢᠺ ᠰᠢᠮᠧᠲ
(ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ CEO)
ᠰᠧᠷᠠᠭᠢ ᠪᠧᠷᠢᠨ
(ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ)
ᠯᠧᠧᠷᠢᠨᠽ ᠫᠡᠢᠵᠧ
(ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ)
ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ Google ᠍ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ
ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ US$23.651 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ (2009)[3][4]
ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ US$8.312 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ (2009)[3][4]
ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ US$6.520 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ (2009)[3][4]
 ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ US$40.497 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ (2009)[3][4]
ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠦᠨ᠎ᠡ US$36.004 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ (2009)[4]
ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ 21,805 (2010)[5]
ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ YouTube, DoubleClick, On2 Technologies, GrandCentral, Picnik, Aardvark, AdMob
ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠭ Google.com

Google Inc. ᠪᠤᠶᠤ Google ᠨᠢ cloud computing(ᠡᠬᠦᠯᠡᠨ ᠲᠦᠰᠦᠬᠡᠯᠡᠯ)᠂ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨ᠋ᠧᠲ ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ᠂ ᠵᠠᠷ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠃ Google ᠨᠢ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨ᠋ᠧᠲ ᠲᠦ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠣᠣᠰ ᠲᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ AdWords ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠳᠠᠭ᠃[3][6] ᠲᠤᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠹᠣᠷᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ ᠡ  ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠯᠧᠧᠷᠢᠨᠽ ᠫᠡᠢᠵᠧ(Lawrence Edward Page)᠂ ᠰᠧᠷᠠᠭᠢ ᠪᠧᠷᠢᠨ(Sergey Brin) (Google ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠪᠤᠶᠤ Google Guys ᠭᠡᠳᠡᠭ) ᠨᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ[7][8][9]᠃ 1998  ᠤᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠢᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2004  ᠤᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠳᠦ IPO ᠍ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠵᠡᠬᠡᠵᠡᠢ᠃ Google ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ "ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠮᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ" ᠪᠥᠭᠡᠳ[10] ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ Google ᠍ ᠦᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ ᠫᠣᠯ ᠪᠠᠺᠭᠡᠢᠲ  ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠷᠣᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Don't be evil) ᠶᠤᠮ᠃[11][12] 2006  ᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠢ Mountain View᠂ ᠺᠠᠯᠢᠹᠣᠷᠨᠢ ᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ "Googleplex" ᠍ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠨ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃

Google ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠭᠥᠭᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠳ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ[13] ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ᠂[14] ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠫᠧᠲ᠋ᠠᠪᠠᠢᠲ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃[15][16][17] ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠲᠤᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠮᠸᠯGmail ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ Orkut᠂ Google Buzz ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨ᠋ᠧᠲ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠥᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ Google Chrome ᠸᠧᠪ ᠬᠥᠲᠥᠴᠢ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠶᠠᠩᠵᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ Picasaᠮᠧᠰᠰᠧᠨᠵᠧᠷ ᠤᠨ Google talk ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠵᠥᠢᠯᠡᠰ ᠤᠳ ᠢ ᠴᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠠᠨᠳᠠᠷᠠᠢᠲ(Android) ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠵᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡᠬᠦ OS ᠨᠢ Nexus One᠂ Motorola Droid ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ Google ᠍ ᠢ Alexa Internet ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ ᠡ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃[18] Google ᠍ ᠢ Fortune ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠂[19]᠂ BrandZ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠢᠲᠡᠢ ᠨᠡᠷᠡᠳᠤ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃[20] Google ᠍ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠼᠧᠨᠽᠤᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃[21][22]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. Google Milestones. Corporate Information. Google, Inc.. September 28, 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 2. (August 24, 2004) "Third Amended and Restated Certificate of Incorporation of Google Inc. (Delaware)". Retrieved on September 27, 2008.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 Financial Tables. Google Investor Relations. July 5, 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 U.S. Securities and Exchange Commission (2009). Form 10-K. United States of America. February 18, 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 5. "Google Announces Second Quarter 2010 Financial Results", Google Investor Relations, July 15, 2010. July 16, 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 6. David A. Vise. "[David A. Vise Online Ads Give Google Huge Gain in Profit]", October 21, 2005. February 14, 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 7. Ignatius, Adi. "Meet the Google Guys", Time Magazine, San Francisco, CA: Time Inc., February 12, 2006. March 27, 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 8. "The Google Guys", CBS Interactive, March 12, 2009. March 27, 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 9. Barrett, Brian (February 4, 2010). Google Wants to Add Store Interiors to Maps. Gizmodo. March 27, 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 10. Google Corporate Information. Google, Inc.. February 14, 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 11. Google Code of Conduct. Google, Inc. (April 8, 2009). July 5, 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 12. Lenssen, Philip (July 16, 2007). 16, 2007-n55.html Paul Buchheit on Gmail, AdSense and More. Google Blogscoped. February 14, 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 13. Pandia Search Engine News — Google: one million servers and counting. Pandia Search Engine News (July 2, 2007). February 14, 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 14. Kuhn, Eric. "CNN Politics — Political Ticker... Google unveils top political searches of 2009", CNN, December 18, 2009. February 14, 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 15. Czajkowski, Grzegorz (November 21, 2008). Sorting 1PB with MapReduce. Official Google Blog. Google, Inc.. July 5, 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 16. Kennedy, Niall (January 8, 2008). Google processes over 20 petabytes of data per day. Niall Kennedy's Weblog. Niall Kennedy. July 5, 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 17. Schonfeld, Erick (January 9, 2008). Google Processing 20,000 Terabytes A Day, And Growing. TechCrunch. TechCrunch. February 16, 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 18. Alexa Traffic Rank for Google(three month average). Alexa Internet. September 6, 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 19. "100 Best Companies to Work For 2010", Fortune Maganize, CNN, February 8, 2010. February 14, 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 20. Top 100 Most Powerful Brands of 2009 (PDF). BrandZ (2008). February 14, 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 21. "Google ranked 'worst' on privacy", BBC News, June 11, 2007. April 30, 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 22. Rosen, Jeffrey. "Google’s Gatekeepers", New York Times, November 30, 2008. July 5, 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=Google&oldid=480233》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ