UTC+8

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «GMT+8» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ

UTC+8 ᠨᠢ ᠭᠷᠢᠨᠸᠢᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠ ᠠᠴᠠ 8 ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠤᠮ᠃

1.53 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 22.5% ᠨᠢ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠢ Association of South - East Asian Nations ᠍ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

UTC +8 - ᠬᠥᠬᠡ (12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ), ᠰᠢᠷ᠎ᠠ (ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ), ᠤᠯᠠᠪᠢᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ (6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ), ᠪᠦᠳᠡᠭᠢ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ - ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ

ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠴᠠᠭ (ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ)[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ - ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠴᠠᠭ (ᠡᠪᠦᠯ)[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ - ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ UTC+8 ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ UTC+8 ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠡᠴᠡ ᠵᠥᠷᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨᠲᠠ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ UTC+8 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠢ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ 112°30′ ᠍ ᠠᠴᠠ 127°30′ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠳᠠᠭ᠃
ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ UTC+8 ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠥᠪᠡᠷ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃
ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ UTC+7 (ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭ᠂ ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠦᠷ), UTC+9 (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ) ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ UTC+8 ᠪᠥᠰᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ UTC+8 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠫᠬᠡᠨᠢᠶᠠᠨᠰᠤᠤᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ UTC+8 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ UTC+8 ᠍ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ 127°30′ ᠍ ᠠᠴᠠ 142°30′ ᠍ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ (ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ UTC+9)[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ
  • ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ

ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ 97°30′ ᠍ ᠠᠴᠠ 112°30′ ᠍ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ (ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ UTC+7)[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ 82°30′ ᠍ ᠠᠴᠠ 97°30′ ᠍ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ (ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ UTC+6)[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ
  • ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ

ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ 67°30′ ᠍ ᠠᠴᠠ 82°30′ ᠍ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ (ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ UTC+5)[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ
cs:Časové pásmo#UTC+8 H, AWST (Australian Western Standard Time)

es:Huso horario#UTC+08:00, H

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=UTC%2B8&oldid=330397》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ