Exo

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
엑소 / ᠡᠺᠰᠣ
Exo
2012 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠦᠷ ᠲᠦ ᠫᠧᠷᠹᠣᠷᠮ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ
2012 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠦᠷ ᠲᠦ ᠫᠧᠷᠹᠣᠷᠮ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ
ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 엑소 → ᠡᠭᠰᠤ
ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ (БНСУ)
ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰᠬᠢᠲᠠᠳ
ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ
ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯK-pop , Mandopop , R&B , dance
ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ2013 ᠣᠨ — ᠣᠳᠣ
ᠬᠥᠲᠥᠴᠢᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ SM Entertainment
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ (10)ᠰᠦ᠋ᠬᠠ᠂ ᠪᠺ ᠢᠶᠣᠨ᠂ ᠴᠢᠨᠶᠠᠯ
ᠳ᠋ᠢ᠃ᠥᠦ᠂ ᠺᠠᠢ᠂ ᠰᠡᠬᠦᠨ
ᠱᠢᠦᠮᠢᠨ᠂
ᠯᠡᠢ᠂ ᠴᠢᠨ᠂ ᠲᠠᠤ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠠᠶᠠᠭexo.smtown.com

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ "S.M. Entertainment" ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠡᠺᠰᠣ (ᠡᠭᠰᠤ; ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ 엑소 ᠡᠺᠰᠣ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠡᠺᠰᠣ) ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠢ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠡᠺᠰᠣ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 12 ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠺᠰᠣ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠡᠺᠰᠣ ᠺ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠺᠰᠣ ᠮ ᠭᠡᠬᠦ 2 ᠳᠡᠳ᠋ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠺ ᠨᠢ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠮ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ So Nyun Chun Ji (ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠢᠸᠠᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠳ) ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ SNSD ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠡᠺᠰᠣ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠺᠰᠣ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ exoplanet ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠥᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ -M1, -M2 ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠺᠰᠣ ᠺ ᠡᠺᠰᠣ ᠮ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠺᠰᠣ ᠺ – 7 ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠡᠺᠰᠣ ᠮ – 5 ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠨᠢ 2011-12-23 ᠨᠳ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ teaser ᠍ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠣᠯᠣᠩ ᠳᠤ ᠢᠯᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ 2012-3-1 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ 23 teaser ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 2012-4-8 ᠨᠳ MAMA ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠠᠯᠪᠤᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ 4-9 ᠨᠳ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠪᠥᠲᠡᠭᠡ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠲᠦᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ᠬᠠᠷᠢᠨ 2014 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠣᠷᠣᠵᠤ 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠺᠰᠣ-ᠮ ᠡᠶᠢᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠺᠷᠢᠰ᠂2014 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠺᠰᠣ-ᠮ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠯᠤᠬᠠᠩ ᠨᠠᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠬᠢᠭᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠺᠰᠣ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ 10 ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2011 : ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2011 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢ ᠰᠦ ᠮᠠᠨᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ 3 ᠶᠠᠭᠤᠮᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠮ 1 ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ 7 ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠣᠨᠯᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠠᠴᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠹᠣᠷ ᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠯᠧᠺᠼᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠥᠬᠦᠶᠢᠴᠡ ᠣᠳᠣᠳ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ M1 ᠪᠣᠯᠤᠨ M2, ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ 2 ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ 2011 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ 2011 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠵᠠᠷᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ 2011 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠺᠰᠣ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠺᠰᠣ-ᠺ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠡᠺᠰᠣ-ᠮ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ 23 ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠢᠢᠰᠦᠷ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ Kai, Lu Han, Tao, ᠪᠣᠯᠤᠨ Chen ᠨᠠᠷ ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ SBS‘s Gayo Daejun ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 2011 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠨᠳ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

2012 : ᠳᠡᠪᠦᠲᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Exo-M California ᠳᠠᠬᠢ KCON 2012 ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

EXO-K, EXO-M ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ 《What Is Love》 ᠰᠢᠩᠭᠡᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ 2012 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠨᠳ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠨᠳ ᠲᠡᠳᠡ 2 ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ 《History,》 ᠍ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 》What Is Love》 Gaon Single ᠴᠢᠷᠠᠲᠤ ᠳᠤ 88 ᠲᠠᠩᠺᠠᠨᠺᠩᠬᠩᠬᠩᠺ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 》History,》 ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠢ Gaon Single ᠴᠢᠷᠠᠲᠤ ᠳᠤ 68 ᠲᠠᠩᠺᠠᠨᠺᠩᠬᠩᠬᠩᠺ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠠ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠷᠠᠲᠤ ᠳᠤ 6 ᠲᠠᠩᠺᠠᠨᠺᠩᠬᠩᠬᠩᠺ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠳᠦ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠨᠳ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ 3000 ᠹᠧᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠨᠳ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ EXO-K , EXO-M ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠪᠶᠤᠶᠢᠲ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠢ 《Mama》 ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠢ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠳ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ MAMA ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠨᠢ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠨᠳ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠺᠰᠣ-ᠺ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠪᠶᠤᠶᠢᠲ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ The Music Trend,ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠺᠰᠣ-ᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠮᠥᠨ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ 12 ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ Yinyue Fengyun Bang ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠺᠰᠣ-ᠮ ᠮᠠᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ Sina Album Chart ᠍ ᠳᠦ 2 ᠲᠠᠩᠺᠠᠨᠺᠩᠬᠩᠬᠩᠺ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ᠂ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ Gaon Album Chart ᠍ ᠶᠢᠨ 5 ᠲᠠᠩᠺᠠᠨᠺᠩᠬᠩᠬᠩᠺ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ Billboard World Albums Chart, ᠍ ᠳᠦ 12 ᠲᠠᠩᠺᠠᠨᠺᠩᠬᠩᠬᠩᠺ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠤᠩ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ Gaon Album Chart-1 ᠲᠠᠩᠺᠠᠨᠺᠩᠬᠩᠬᠩᠺ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠦ Billboard World Albums Chart ᠍ ᠶᠢᠨ 8 ᠲᠠᠩᠺᠠᠨᠺᠩᠬᠩᠬᠩᠺ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ [1]

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠪᠦᠯᠦᠭ (EXO-K)[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ [ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ] ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ [2] ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ [3][4]
ᠰᠤᠬᠠ (수호 Suho [ᠰᠦ ᠬᠤ]) ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠺᠢᠮ ᠵᠦᠩ ᠮᠶᠣᠨ (김준면᠂ Kim Joon Myun) ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ 1991 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 (1991-05-22) (28 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ), ᠰᠤᠤᠯ
ᠪᠺ ᠢᠶᠣᠨ (백현 Baekhyun [ᠪᠺ ᠬᠶᠣᠨ]) ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠪᠶᠣᠨ ᠪᠺ ᠬᠶᠣᠨ (변백현, Byun Baek Hyun) ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ 1992 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 (1992-05-06) (27 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ), ᠫᠦᠴᠢᠨᠢ
ᠴᠢᠨᠶᠠᠯ (찬열 Chanyeol [ᠴᠢᠨ ᠶᠣᠶᠢᠯᠠ]) ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠫᠠᠺ ᠴᠢᠨ ᠶᠣᠶᠢᠯᠠ (박찬열᠂ Park Chan Yeol) ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ 1992 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 (1992-11-27) (26 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ), ᠰᠤᠤᠯ
ᠳ᠋ᠢ᠃ᠣ (D.O 디오 [ᠳ᠋ᠢ ᠥᠦ]) ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠳᠤ ᠺᠶᠣᠨ ᠰᠤ (도경수, Do Kyung Soo) ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ 1993 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 (1993-01-12) (26 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ), ᠺᠤᠶᠠᠨ
ᠺᠠᠢ (카이 Kai [ᠺᠠᠢ]) ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠺᠢᠮ ᠵᠤᠩ ᠶᠢᠨ (김종인᠂ Kim Jong In) ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ 1994 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 (1994-01-14) (25 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ), ᠰᠤᠤᠯ
ᠰᠬᠦᠩ (세훈 Sehun. [ᠰᠡ хҮн]) ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤ ᠰᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ (오세훈, Oh Se Hun) ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠭᠯᠡᠬᠦ 1994 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 (1994-04-12) (25 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ), ᠰᠤᠤᠯ

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠦᠯᠦᠭ (EXO-M)[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠢᠨᠣ᠋[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ [ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ] ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ [3][4]
ᠱᠢᠦᠮᠢᠨ (秀敏 Xiumin [ᠱᠢᠦ-ᠮᠢᠩ]) ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠺᠢᠮ ᠮᠢᠩ-ᠰᠣᠺ (김민석, Kim Min-seok) ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ 1990 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 (1990-03-26) (29 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ), ᠺᠥᠷᠢ
ᠯᠡᠶ᠎ᠡ (Lay 레이 [ᠯᠡᠶ᠎ᠡ]) ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠠᠩ ᠡᠰᠢᠨ (张艺兴᠂ Zhang Yixing) ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ 1991 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 (1991-10-07) (27 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ), ᠴᠠᠩᠱᠠ
ᠴᠢᠨ (Chen 첸 [ᠴᠢᠨ]) ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠺᠢᠮ ᠵᠤᠩ ᠳᠡ (김종대, Kim Jong-dae) ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ 1992 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 (1992-09-21) (26 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ), ᠱᠢᠬᠡᠨ
ᠲᠠᠤ (Tao 타오 [ᠲᠠ ᠤ]) ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠽᠢᠲ᠋ᠠᠤ (黄子韬᠂ Huang Zitao) ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠭᠯᠡᠬᠦ 1993 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 (1993-05-02) (26 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ), ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ
ᠣᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠳᠦᠷᠦ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ
2014 Cart Tae-young (ᠲᠡ ᠶᠣᠩ) D.O. ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋

ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠪᠤᠮ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Joint tours

Supporting act


ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. "S.M.'s rookie group EXO made debut in the SBS Gayo Daejun", Newsen, 2011-12-29. 2012-04-30 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ (Korean) 
  2. Top Idol Magazine: EXO-M Exclusive with Taiwan, Issue #12, pp. 4-13. Retrieved 2013-07-05. ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Chinese
  3. 3.0 3.1 "EXO-M Official Profile". June 23, 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  4. 4.0 4.1 "EXO-K Official Profile". June 23, 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 

[[1]] ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠹᠣᠷᠣᠮ ᠤᠳ

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=Exo&oldid=424514》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ