BMW i3

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
BMW i3 ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ
BMW i3 2013 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠧᠨᠧᠪ ᠦᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ BMW ᠍ ᠡᠴᠡ 2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠨᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ BMW i3 ᠨᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠡᠨᠡᠭᠯᠡᠵᠦ 130-160 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠮᠥᠨ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 240-300 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ 170 ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠲᠡᠢ᠃ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ €34950 ᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠪᠤᠶᠤ 46400 ᠠᠮᠠ᠃ᠳᠣᠯᠣ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=BMW_i3&oldid=419719》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ