Anemone

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
Anemone
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠩᠭᠯᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ Anemone
ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠨᠢᠮᠣᠨ
ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ«ᠢᠷᠭᠤᠢ»
ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ
ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ
ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ
ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯᠫᠣᠫ᠂ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠣᠫ
ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ2010 ᠣᠨ – ᠣᠳᠣ
ᠲᠥᠰᠥᠯMaking the Band
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠡᠨ
ᠵᠠᠩᠨᠠ
ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ

Anemoneᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Anemone ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠷᠭᠤᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠨᠢᠮᠣᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ - ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ᠃ ᠫᠷᠣᠳᠢᠶᠦ᠋ᠰᠧᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠭᠢᠯ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷᠴᠢᠨ ᠴᠤᠤᠶᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠠᠭ ᠨᠢ 25 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠰ ᠦᠨ making the band ᠱᠣᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠥᠷᠥᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠶᠤᠮ᠃ 25 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠰ ᠦᠨ making the band ᠱᠣᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ Extacy, Mixx, Code26 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠳ ᠲᠥᠷᠥᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠩ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠂ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠨᠠᠰᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠡᠨ 50 ᠺᠭ 172 ᠰᠮ 1991 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 (1991-08-09) (27 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠵᠠᠩᠨᠠ (ᠵᠠᠩᠨᠠ) ᠢᠳᠠᠮᠴᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠵᠢᠷᠭᠠᠯ 47 ᠺᠭ 168 ᠰᠮ 1992 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 (1992-07-24) (26 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠪᠣᠯᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ 53 ᠺᠭ 165 ᠰᠮ 1992 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 (1992-08-22) (26 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)


ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢ

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=Anemone&oldid=425523》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ